Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra toàn diện năm học 2014 - 2015

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THPT TÔ VĂN ƠN
TỔ : NGỮ VĂN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập-Tự do- Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ
KIỂM TRA TOÀN DIỆN NĂM HỌC 2014-2015
************************
Căn cứ điều lệ trường PTTH của bộ giáo dục đào tạo ; Căn cứ vào kế hoạch của trường
THPT Tô Văn Ơn ; Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra chuyên đề , kiểm tra toàn diện giáo viên
của hiệu trưởng trường THPT Tô Văn Ơn năm học 2014-2015 , tổ ngữ văn xây dựng kế
hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện giáo viên của tổ năm học 2014-2015 như sau:
I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- Kiểm tra chuyên đề định kì hàng tháng hồ sơ cá nhân của giáo viên để theo dõi điều
chỉnh bổ sung kịp thời những thiếu sót của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng soạn
giảng , chất lượng tự học của giáo viên đặc biệt là soạn giảng theo định hướng phát
triển năng lực của học sinh.
- Kiểm tra toàn diện một số giáo viên trong tổ để nhằm theo dõi đánh giá chất lượng dạy
của giáo viên , chất lượng học tập bộ môn của học sinh để từ đó rút kinh nghiệm tìm ra
những biện pháp , phương pháp khắc phục những yếu kém sai sót , phát huy những
điều đã làm được của toàn thể giáo viên trong tổ.
- Thường xuyên dự giờ học hỏi lẫn nhau trong toàn tổ để giúp nhau nâng cao chất lượng
giảng dạy bộ môn .
- Tổ trưởng , tổ phó thường xuyên dự giờ của giáo viên có báo trước và có thể dự giờ
đột xuất của giáo viên trong tổ để nắm được tình hình giảng dạy của giáo viên một
cách khách quan và nâng cáo tinh thần ý thức luôn luôn chuẩn bị bài dạy chu đáo của
giáo viên và chất lượng giảng dạy sẽ ngày càng được nâng cao hơn.
- Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện, thường xuyên dự giờ của giáo viên để có cơ
sở vững chắc cho việc đánh giá công chức hàng năm …
II/ / HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA TOÀN DIỆN, KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ
1/ Kiểm tra chuyên đề :
- Kí duyệt giáo án của giáo viên theo từng tuần.
- Dự giờ thường xuyên của giáo viên trong tổ ( Dự giờ có báo trước ,cũng có khi dự giờ
đột xuất..)
- Kiểm tra hồ sơ cá nhân của giáo viên trong toàn tổ theo định kì từng tháng trong năm
học.
- Có hồ sơ lưu sau mỗi lần kiểm tra.
- Giáo viên được kiểm tra kí và xem kĩ phần nhận xét kiểm tra để bổ sung những thiếu
sót và phát huy những điểm đã đạt được.
- Sau...

 !"#$%&'(%)*
+,-.+/012345!6
+/012-78/91:;<=>%;<=?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 !"##
$%& !"##!'(#)*+!'( *
#,$%&(#-./012./03+45 67)8!"
##!'(#)*+!'( *4(#-./012./03#9:
/A1B/53C!.
2 ;'(#)*<#!=###>9?#7 *'#@A
#B#49!<C##5#"9D *#E(7#FG9
H+#FG8#- *I9H#@<##JC#
'8#-9#K
2 ;'((9L *4'#E(#@A##FG)
 *+#FG#-MC($#-9#'NDO!##(=(
#5C#C+C#?C#C!#PC##5)"!Q(99D+C##)#5
R(G#' *4K
2 #6)*8#-#ST#4'OC#7#FG
H)($K
2 4,+4C#D#6)*8 *DJD#'8
6F *4'P(G=##=#H) *(
#!##U7##VW#$$#X<)#
 * #FGH)9Y)G7#?K
2 ;'(#)*+!'(+#6)*8 *'D?
9, 5#P# #$##(Z
//AADEE+/012-78/9F+/012345!6
=A+GHIJKLM
2 ;[) *#@NVK
2 \8#6)* *4]\8DJ+^D!#8
6FKK_
2 ;'(#>9?#7 *4#@<#!=N#(
#-K
2 D#>9?9(`V!'(K
2 a *G!'(![6@(!bC#V#M6Q!'('49#5#"
9D C##)#5'(RGK
2 c(`#-!=#6"Cd!"UH##,K
;A+GH(N'O(PK
Kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra toàn diện năm học 2014 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra toàn diện năm học 2014 - 2015 - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra toàn diện năm học 2014 - 2015 9 10 385