Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch lễ hội

Được đăng lên bởi thaodien.81
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD& ĐT CÀNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG HOA MAI

SỐ …..KH-MGHM
2013.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Phú, ngày

tháng 9 năm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẾ HỘI
HỌC 2013-2014
- Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của phòng
GD-ĐT Càng Long .
- Căn cứ tình hình thực tế năm học 2013-2014 của nhà trường ;
- Trường Mẫu Gíao Hoa Mai xây dựng kế hoạch các lễ hội trong năm học
2013-2014 như sau:
I . MỤC TIÊU :
- Củng cố kỹ năng đã học trong chương trình giáo dục mầm non, giúp trẻ
phát triển toàn diện qua các lĩnh vực phát triển nhằm nâng cao chất lượng giáo
dục trẻ thông qua các lễ hội.
- Nhằm chuẩn bị tốt cho các lễ hội trong năm được tiến hành đúng thời
gian đã được dư kiến.
- Chương trình lễ hội được diễn ra tốt đẹp , đúng mục đích , hoàn chỉnh
về nội dung và hình thức,tạo được sân chơi bổ ích cho các cháu nhằm
góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.
Dự kiến thời gian diễn ra các lễ hội:
Thời gian

Hoạt động

Tháng 9/2013

Lễ hội bé đến trường

Tháng 9/2013
Tháng 11/2013

Vui hội Trung thu
Cô Giáo như Mẹ hiền

Tháng 1/2014

Lễ hội Mùa xuân

Tháng 3/ 2014

Ngày vui 8/3

Tháng 5/2014

Lễ hội bé ra trường + Ngày vui 1/6

2. Biện pháp thực hiện :

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội và phổ biến kế hoạch đến tất cả cán
bộ . giáo viên.
- Dự trù kinh phí phục vụ lễ hội.
- Dự kiến các nội dung tổ chức trong từng lễ hội và dự kiến phân công
các thành viên tham gia lễ hội.
- Dự kiến sân bãi, trang phục, đạo cụ phục vụ các lễ hội.
- Lập dự kiến đại biểu khách mời .
- Lên kế hoạch tập dợt các tiết mục văn nghệ phục vụ lễ hội.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ
được phân công.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các lễ hội năm học 2013 – 2014 của trường mẫu
giáo Hoa Mai , xã Bình Phú.
Nơi nhận :
- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

...
PHÒNG GD& ĐT CÀNG LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG HOA MAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỐ …..KH-MGHM Bình Phú, ngày tháng 9 năm
2013.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẾ HỘI
HỌC 2013-2014
- Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của phòng
GD-ĐT Càng Long .
- Căn cứ tình hình thực tế năm học 2013-2014 của nhà trường ;
- Trường Mẫu Gíao Hoa Mai xây dựng kế hoạch các lễ hội trong năm học
2013-2014 như sau:
I . MỤC TIÊU :
- Củng cố kỹ năng đã học trong chương trình giáo dục mầm non, giúp trẻ
phát triển toàn diện qua các lĩnh vực phát triển nhằm nâng cao chất lượng giáo
dục trẻ thông qua các lễ hội.
- Nhằm chuẩn bị tốt cho các lễ hội trong năm được tiến hành đúng thời
gian đã được dư kiến.
- Chương trình lễ hội được diễn ra tốt đẹp , đúng mục đích , hoàn chỉnh
về nội dung và hình thức,tạo được sân chơi bổ ích cho các cháu nhằm
góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.
Dự kiến thời gian diễn ra các lễ hội:
Thời gian Hoạt động
Tháng 9/2013 Lễ hội bé đến trường
Tháng 9/2013 Vui hội Trung thu
Tháng 11/2013 Cô Giáo như Mẹ hiền
Tháng 1/2014 Lễ hội Mùa xuân
Tháng 3/ 2014 Ngày vui 8/3
Tháng 5/2014 Lễ hội bé ra trường + Ngày vui 1/6
2. Biện pháp thực hiện :
Kế hoạch lễ hội - Trang 2
Kế hoạch lễ hội - Người đăng: thaodien.81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch lễ hội 9 10 864