Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch năm học 2014 2015

Được đăng lên bởi thuy80-thcsbacly1
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trêng THCS sè 1 B¾c Lý

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m häc 2014 – 2015
- C¨n cø vµo Híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc trung häc n¨m häc 2014
– 2015 cña Bé GD - §T, cña Së GD - §T tØnh, cña phßng GD - §T thµnh phè
§ång Híi.
- C¨n cø vµo ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m häc cña Trêng THCS sè 1 B¾c Lý, cña
tæ Sinh – Ho¸ - §Þa – NghÖ thuËt. B¶n th©n t«i x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng
n¨m häc 2014 – 2015 nh sau:
I/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh:
1. NhiÖm vô chung:
TiÕp tôc qu¸n triÖt s©u s¾c nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp; c¸c chØ thÞ , c¸c
v¨n b¶n híng dÉn nhiÖm vô n¨m häc 2014 – 2015 cña ngµnh; triÓn khai thùc
hiÖn cã hiªô qu¶ ch¬ng tr×nh hµnh ®éng: §æi míi c¨n b¶n vµ toµn diÖn GDDT
nh»m n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc
CNH, H§H, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt níc; tiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc thùc
hiÖn ” Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc HCM”; cuéc vËn ®éng 2 kh«ng
víi 4 néi dung; cuéc vËn ®éng “ Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ tÊm g¬ng ®¹o ®øc
tù häc vµ s¸ng t¹o” vµ thùc hiÖn phong trµo thi ®ua “ X©y dùng trêng häc th©n
thiÖn, HS tÝch cùc” .PhÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc 2014
– 2015.
2/ ThuËn lîi:
- Gi¸o viªn nhiÖt t×nh, cã kinh nghiÖm trong chuyªn m«n; Lu«n
lu«n cã ý thøc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ nh»m
®¸p øng víi yªu cÇu ®æi míi cña ngµnh, g¬ng mÉu trong viÖc thùc hiÖn c¸c
cuéc vËn ®éng cña Ngµnh vµ cña ChÝnh phñ.
- B¶n th©n lu«n hÕt lßng v× c«ng viÖc chung.
- CSVC, tµi liÖu phôc vô cho gi¶ng d¹y bé m«n ®¸p øng yªu cÇu
®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc t¬ng ®èi ®Çy ®ñ.
+ Häc sinh: - ChÞu khã trong häc tËp, phÇn lín c¸c em cã ý thøc häc hái,
t×m hiÓu bµi häc.
- Gia ®×nh quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn ®ñ vÒ SGK, STK vµ thêi gian häc
tËp.
3/ Khã kh¨n:
- HS: N¨ng lùc mét sè em cßn h¹n chÕ vµ c¸c kÜ n¨ng lµm bµi tËp vÒ m«n
ho¸ cßn yÕu. Mét sè em cßn lêi häc.
- §k kinh tÕ cña nhiÒu gia ®×nh khã kh¨n nªn viÖc ch¨m lo, t¹o ®k cho con em
häc tËp cã nh÷ng h¹n chÕ.

II. KÕ ho¹ch cô thÓ cho n¨m häc 2013– 2014 .

1. ChÝnh trÞ t tëng, ®¹o ®øc t¸c phong:
- TÝch cùc tham gia häc tËp c¸c chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng. Qu¸n triÖt
vµ ®Èy m¹nh thùc hiÖn nghiªm tóc: "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc
Hå ChÝ Minh"; "Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong
gi¸o dôc; Nãi kh«ng víi vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ viÖc ngåi nhÇm líp";
TÝch cùc hëng øng chñ ®Ò: “tiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý, n©ng cao chÊt lîng gi¸o
dôc” vµ thùc hiÖn phong trµo “x©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc...
Trêng THCS sè 1 B¾c Lý Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m häc 2014 2015
- C¨n cø vµo Híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc trung häc n¨m häc 2014
– 2015 cña Bé GD - §T, cña Së GD - §T tØnh, cña phßng GD - §T thµnh phè
§ång Híi.
- C¨n cø vµo ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m häc cña Trêng THCS sè 1 B¾c Lý, cña
tæ Sinh – Ho¸ - §Þa – NghÖ thuËt. B¶n th©n t«i x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng
n¨m häc 2014 – 2015 nh sau:
I/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh:
1. NhiÖm vô chung:
Tp tôc qu¸n triÖt s©u s¾c nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp; c¸c chØ thÞ , c¸c
v¨n b¶n híng dÉn nhiÖm vô n¨m häc 2014 – 2015 cña ngµnh; triÓn khai thùc
hiÖn cã hiªô qu¶ ch¬ng tr×nh hµnh ®éng: §æi míi c¨n b¶n vµ toµn diÖn GDDT
nh»m n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc
CNH, H§H, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt níc; tiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc thùc
hiÖn ” Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc HCM”; cuéc vËn ®éng 2 kh«ng
víi 4 néi dung; cuéc vËn ®éng “ Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ tÊm g¬ng ®¹o ®øc
tù häc vµ s¸ng t¹o” vµ thùc hiÖn phong trµo thi ®ua “ X©y dùng trêng häc th©n
thiÖn, HS tÝch cùc” .PhÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc 2014
– 2015.
2/ ThuËn lîi:
- Gi¸o viªn nhiÖt t×nh, kinh nghiÖm trong chuyªn m«n; Lu«n
lu«n ý thøc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ nh»m
®¸p øng víi yªu cÇu ®æi míi cña ngµnh, g¬ng mÉu trong viÖc thùc hiÖn c¸c
cuéc vËn ®éng cña Ngµnh vµ cña ChÝnh phñ.
- B¶n th©n lu«n hÕt lßng v× c«ng viÖc chung.
- CSVC, tµi liÖu phôc cho gi¶ng d¹y m«n ®¸p øng yªu cÇu
®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc t¬ng ®èi ®Çy ®ñ.
+ Häc sinh: - ChÞu ktrong häc tËp, phÇn lín c¸c em ý thøc häc hái,
t×m hiÓu bµi häc.
- Gia ®×nh quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn ®ñ SGK, STK thêi gian häc
tËp.
3/ Khã kh¨n:
- HS: N¨ng lùc mét em cßn h¹n chÕ c¸c n¨ng lµm bµi tËp m«n
ho¸ cßn yÕu. Mét sè em cßn lêi häc.
- §k kinh tÕ cña nhiÒu gia ®×nh khã kh¨n nªn viÖc ch¨m lo, t¹o ®k cho con em
häc tËp cã nh÷ng h¹n chÕ.
II. KÕ ho¹ch cô thÓ cho n¨m häc 2013– 2014 .
1. ChÝnh trÞ t t ëng, ®¹o ®øc t¸c phong:
- TÝch cùc tham gia häc tËp c¸c chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng. Qu¸n triÖt
®Èy m¹nh thùc hiÖn nghiªm tóc: "Häc tËp lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc
ChÝ Minh"; "Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi bÖnh thµnh tÝch trong
gi¸o dôc; Nãi kh«ng víi vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o viÖc ngåi nhÇm líp";
TÝch cùc hëng øng chñ ®Ò: “tiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý, n©ng cao chÊt lîng gi¸o
dôc” thùc hiÖn phong trµo “x©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch
cùc”.
- Trung thùc, th¼ng th¾n, ch©n thµnh trong x©y dùng néi bé, ph¸t huy
tinh thÇn d©n chñ trong c«ng t¸c, sinh ho¹t , lu«n ®Æt lîi Ých cña tËp thÓ lªn
1
Kế hoạch năm học 2014 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch năm học 2014 2015 - Người đăng: thuy80-thcsbacly1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Kế hoạch năm học 2014 2015 9 10 330