Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch năm thanh niên tình nguyện 2014

Được đăng lên bởi nguyenkhacduy302
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÀNH ĐOÀN NHA TRANG
BCH ĐOÀN PHƯỜNG PHƯỚC TIẾN
***
Số: 13 – KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Phước Tiến, ngày 12 tháng 02 năm 2014

KẾ HOẠCH
Triển khai Năm Thanh niên tình nguyện 2014
--------------Thực hiện Thông tri số 10-TT/TWĐTN-TNXP ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư
Trung ương Đoàn về việc triển khai Thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về chọn năm 2014 là “Năm Thanh niên tình nguyện”;
Căn cứ Kế hoạch số 158-KH/ĐTN ngày 07/02/2014 của BCH Thành Đoàn Nha
Trang về việc triển khai Năm Thanh niên tình nguyện 2014;
Năm 2014 là năm tiếp theo triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, năm kỷ
niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của Đoàn; năm tổ chức Đại hội Hội LHTN
Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Ban Thường Vụ Đoàn phường Phước Tiến triển khai Kế hoạch thực hiện Năm
Thanh niên tình nguyện 2014 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Năm Thanh niên tình nguyện
2014 trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, tạo khí thế
phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp của thanh thiếu nhi chào đón Năm Thanh niên tình
nguyện 2014, chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ
2014-2019.
- Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện vì cuộc
sống cộng đồng của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi toàn phường trong tham gia phát
triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn
mới, xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.
- Thông qua các hoạt động của Năm Thanh niên tình nguyện, tạo sự chuyển biến
về chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trong toàn phường, mở rộng đoàn kết tập hợp
thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện vè nhân cách, đạo đức, lối
sống, kỹ năng thực hành xã hội.
- Hoạt động khởi động Năm thanh niên tình nguyện phải tạo được sự quan tâm
chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền và hưởng ứng sâu rộng trong
thanh thiếu nhi và toàn xã hội.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. 100% chi Đoàn có ít nhất 01 đội hình thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ
môi trường, an toàn giao thông, giữ gìn văn minh đô thị và tổ chức được ít nhất 0 1 hoạt
động ra quân bảo vệ môi trường, đảm nhận xây dựng ít nhất 01 đoạn đường thanh niên
tự quản xanh, sạch, đẹp.

2. 100% chi Đoàn phối hợp Đoàn phường có đội hình, mô hình, công trình, phần việc
thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, cảnh quan đô thị,
phòn...
KẾ HOẠCH
Triển khai Năm Thanh niên tình nguyện 2014
---------------
Thực hiện Thông tri số 10-TT/TWĐTN-TNXP ngày 27/12/2013 của Ban thư
Trung ương Đoàn về việc triển khai Thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về chọn năm 2014 là “Năm Thanh niên tình nguyện”;
Căn cứ Kế hoạch số 158-KH/ĐTN ngày 07/02/2014 của BCH Thành Đoàn Nha
Trang về việc triển khai Năm Thanh niên tình nguyện 2014;
Năm 2014 năm tiếp theo triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, năm kỷ
niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của Đoàn; năm tổ chức Đại hội Hội LHTN
Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Ban Thường Vụ Đoàn phường Phước Tiến triển khai Kế hoạch thực hiện Năm
Thanh niên tình nguyện 2014 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Năm Thanh niên tình nguyện
2014 trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, tạo khí thế
phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp của thanh thiếu nhi chào đón Năm Thanh niên tình
nguyện 2014, chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ
2014-2019.
- Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện cuộc
sống cộng đồng của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi toàn phường trong tham gia phát
triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn
mới, xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.
- Thông qua các hoạt động của Năm Thanh niên tình nguyện, tạo sự chuyển biến
về chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trong toàn phường, mở rộng đoàn kết tập hợp
thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyệnnhân cách, đạo đức, lối
sống, kỹ năng thực hành xã hội.
- Hoạt động khởi động Năm thanh niên tình nguyện phải tạo được sự quan tâm
chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền và hưởng ứng sâu rộng trong
thanh thiếu nhi và toàn xã hội.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. 100% chi Đoàn có ít nhất 01 đội hình thanh niên tình nguyện xungch bảo vệ
môi trường, an toàn giao thông, gigìn văn minh đô thị và tổ chức được ít nhất 01 hoạt
động ra quân bảo vệ môi trường, đảm nhận xây dựng ít nhất 01 đoạn đường thanh niên
tự quản xanh, sạch, đẹp.
THÀNH ĐOÀN NHA TRANG
BCH ĐOÀN PHƯỜNG PHƯỚC TIẾN
***
Số: 13 – KH/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Phước Tiến, ngày 12 tháng 02 năm 2014
Kế hoạch năm thanh niên tình nguyện 2014 - Trang 2
Kế hoạch năm thanh niên tình nguyện 2014 - Người đăng: nguyenkhacduy302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch năm thanh niên tình nguyện 2014 9 10 957