Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH NHỎ

Được đăng lên bởi Ba Cong Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2013
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
***
Số: 30 KH/TWH
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII
------------Căn cứ Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và Chương trình công tác toàn khóa
của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, Đại hội Hội LHTN
Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần
thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 sẽ được tổ chức trong năm 2014. Ủy ban Trung
ương Hội LHTN Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN
Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần
thứ VII, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo đợt sinh hoạt rộng rãi trong các cấp bộ Hội và các tầng lớp thanh
niên nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cấp mình trong
nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và đề ra giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.
- Củng cố và phát triển Hội thêm một bước để Hội thật sự là tổ chức của
thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng
lớp thanh niên vào tổ chức Hội.
- Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên,
thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trước, trong
và sau Đại hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và
chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, thanh niên.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
- Đổi mới công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội sao cho Đại hội là sự kiện
của thanh niên, thu hút sự tham gia và đóng góp của đông đảo thanh niên; đảm
bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1. Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến hành các nội dung sau
1.1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên
trong nhiệm kỳ mới.
1.2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Hội cấp trên
trực tiếp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII.
1.3. Hiệp thương cử ra Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới.

1.4. Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội cấp trên.
2. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII thực
hiện nội dung 1.1, 1.2, 1.3 và nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội, thông qua
Điều...

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG


Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2013
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII

 !"#"$%&'()*+,$-.)/,$0$1(2)3%
4%567%- ,*+,#"$%&2)3%89)##
"$%&0:;$<$=9)#>97? $1(@ #"$%&!A
$)8)"&2BCDECDFGH>*I$J)$-1,&CDEK567%- ,
*+,#"$%&7%)()<)19) $J)9)##
"$%&0:;$<$=9)#>97? $1(@ #"$%&!A
$)8L$)?)*G% 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
91>I$G))19$-#,-M$-1,0:;7##'(0$A,!=;$)%)
N)O&>0),02<$@ P$)Q)",)R@ 6<$4%9)#:;&.)$-1,
)"&2B@ %STU6VQ,;)*+,)*=,8)"&'L'(>-%,P;)0;)O&
U,%1)" @ P/,$0#'(;)1,$-(1$)%)N$-1,)"&2B&=K
4,'(;)0$$-?#$)N&&#$7*=>?#$)W$GQ!($J)4%
$)%)N8V1$)%)N'('.$)%)NS>1(2<$8$W;)I;-#,-M0$A,
!=;$)%)N'(1$J)#K
)0$) 6&9)&H$)$)A>1(2<$8$-0))"&4%07#8)#'N8
$)%)N$-1,$J)$)Q)"0;)1,$-(1$)> %6N *=$-*=8$-1,
'(G% 9)#8,3;;)A$)Q)"0&L$N ;)0$$-?2)$<TM)#'(
)&!1$$)+) A 8!IX))X)>0,4%)#'N8$)%)NK
2. Yêu cầu
P&7P1GQ!M)>914%P,'('%$-YY,$)X)$-R4%1(
Z)X)$-1,) [7R'($J)9)#K
J&=/,$0) [7R'($J)9)#G%1)19)#!(GQ2"
4%$)%)N8$) )\$GQ$)%&,%'(>3,,3;4%>/,>P1$)%)NS>P&
7P1$)<$$)Q8)" @ P'($<$2"&K
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1. Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến hành các nội dung sau
DKDKJ,2<$'"$)Q)",)R@ 6<$9)#)"&2B@ %'(T0>R)
;)*+,)*=,8&L$N 8)"&'L/,$0#'(;)1,$-(1$)%)N
$-1,)"&2B&=K
DKCK)P1! W8>3,,3;]2<'(1VQ$)P1'2"9)##:;$-N
$-Q$<;'(9)#>97? $1(@ #"$%&!A$)K
DKK";$)*+,^-%567%#)"&2B&=.
KẾ HOẠCH NHỎ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH NHỎ - Người đăng: Ba Cong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KẾ HOẠCH NHỎ 9 10 158