Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch pccc 2015

Được đăng lên bởi Phong Lehong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÔNG TY : TNHH FASHY
Số điện thoại: 0613996001/02/03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 23. tháng …4…năm 2015

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC NĂM 2015
Căn cứ vào Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 1 2 năm 2014 của Bộ
Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm
2003 của Chính phủ;
Căn cứ chương trình, kế hoạch sản xuất của cơ sở và để đảm bảo công tác an toàn
PCCC trong năm 2015. Ban giám đốc công ty đề ra Kế hoạch thực hiện công tác PCCC
năm 2015 với các nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến thường xuyên và rộng rãi nội dung Luật
phòng cháy và chữa cháy, cảnh báo tình hình cháy, nổ để tòan bộ cán bộ, công nhân viên thức
đầy đủ về vai trò trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy và chữa
cháy.
- Chủ động phòng ngừa, tuyên truyền công tác PCCC nhằm hạn chế không để xảy ra
cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.
- Yêu cầu xác định nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ cấp bách và thường
xuyên; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn
phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở.
- Nắm chắc tình hình, khả năng và nguy cơ xảy ra cháy, nổ từ đó có biện pháp khắc
phục kịp thời những sơ hở thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy.
- Nâng cao nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng cháy và chữa
cháy tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.
II. Nội dung thực hiện:
- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về pháp luật PCCC và kiến thức cơ bản PCCC cho
toàn bộ cán bộ, công nhân viên tại công ty.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về vệ sinh an toàn lao động phòng chống cháy nổ, ngày toàn dân PCCC 4/10 như treo băng ron khẩu hiệu về PCCC.
- Rà soát chỉnh sữa phương án chữa cháy tại cơ sở và phối hợp với cơ quan cảnh sát
PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định.
- Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện, hệ thống PCCC theo định kỳ. Trang
bị các phương tiện, dụng cụ PCCC, cứu hộ cứu nạn phù hợp với yêu cầu chữa cháy từng khu
vực, phải để nơi dễ thấy, dễ lấy.
- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC cơ sở. Bố trí lực lượng chuyên
trách trực 24/24 giờ hằng ngày để cứu chữa và p há t hiện kịp thời khi có sự cố xảy ra
ứng cứu kịp thời.

- Hàng tháng đội PCCC tiến hành tự kiểm tra các phương tiện, công cụ PCCC như hệ
thống bơm chữa cháy, bình chữa cháy, thiết bị báo khói, thiết bị điện và một số công cụ
khác phục vụ ...
CÔNG TY : TNHH FASHY
Số điện thoại: 0613996001/02/03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 23. tháng …4…năm 2015
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC NĂM 2015
Căn cứ vào Thông số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 1 2 năm 2014 của B
Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 m
2003 của Chính phủ;
Căn c chương trình, kế hoạch sản xuất của sở để đảm bảo ng c an toàn
PCCC trong năm 2015. Ban giám đốc công ty đề ra Kế hoạch thực hiện công tác PCCC
năm 2015 với các nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến thường xuyên rộng rãi nội dung Luật
phòng cháy và chữa cháy, cảnh báo tình hình cháy, nổ để tòan bộ cán bộ, công nhân viên thức
đầy đủ về vai trò trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy chữa
cháy.
- Chủ động phòng ngừa, tuyên truyền công tác PCCC nhằm hạn chế không để xảy ra
cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.
- Yêu cầu xác định nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ cấp bách và thường
xuyên; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn
phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở.
- Nắm chắc nh hình, khả năng và nguy xảy ra cháy, nổ từ đó biện pháp khắc
phục kịp thời những sơ hở thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy.
- Nâng cao nghiệp v phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa
cháy tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.
II. Nội dung thực hiện:
- Tchức tuyên truyền, ớng dẫn về pháp luật PCCC kiến thức cơ bản PCCC cho
toàn bộn bộ, công nhân viên tại công ty.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ng Tuần lQuốc gia vvệ sinh an toàn lao động -
phòng chống cháy nổ, ngày toàn dân PCCC 4/10 như treo băng ron khẩu hiệu về PCCC.
- Rà soát chỉnh sữa phương án chữa cháy tại sở và phối hợp với cơ quan cảnh sát
PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định.
- Kiểm tra bảo t, bảo dưỡng c phương tiện, hệ thống PCCC theo định kỳ. Trang
bị các phương tiện, dụng cụ PCCC, cứu hộ cứu nạn phù hợp với yêu cầu chữa cháy từng khu
vực, phải để nơi dễ thấy, dễ lấy.
- Tchức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC cơ sở. B t lực ợng chuyên
trách trực 24/24 giờ hằng ngày để cứu chữa và phát hin kịp thời khi sự cố xảy ra
ứng cứu kịp thời.
kế hoạch pccc 2015 - Trang 2
kế hoạch pccc 2015 - Người đăng: Phong Lehong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
kế hoạch pccc 2015 9 10 200