Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Được đăng lên bởi cuong thoa77
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 27941 lần   |   Lượt tải: 34 lần
UBND HUYỆN CHIÊM HÓA
TRƯỜNG THCS HOÀ PHÚ
Số: 21/KHPH - THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoà phú, ngày 21 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH
PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC
TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 – 2014
****
- Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGD&ĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Quyết
định số 801/QĐ-CT ngày 15/7/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Sau
đây gọi tắt là Quyết định số 801);
- Thực hiện kế hoạch số 31/KH-PGD&ĐT ngày 10/9/2013 về viêc thực hiện
nhiệm vụ THCS năm học 2013 - 2014
- Thực hiện Nghị quyết chi bộ số: 01/NQCB, ngày 04/8/2013 của chi bộ trường
THCS Hoà phú.
Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, trường THCS Hoà phú xây dựng kế hoạch
phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức trong và ngoài nhà trường cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Phát huy được sức mạnh của cộng đồng xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo
dục, cùng chung tay góp sức với nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học
sinh của xã nhà đi lên.
- Huy động hết trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 trong địa bàn đạt
100 %.
- Duy trì sĩ số 98 % học sinh trong năm học và những năm tiếp theo.
- Giữ vững kết quả của PC. GDTHCS đạt trên 80%.
- Góp phần xây dựng thôn, làng văn hoá bền vững.
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Giữa nhà trường với các tổ chức trong nhà trường.
1.1. Giữa nhà trường với công đoàn cơ sở:
1. Nhà trường và BCH Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vận
động tổ chức phong trào quần chúng cán bộ công chức và người lao động trong nhà
trường thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết và đường lối của Đảng, các chính
sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Sở Giáo dụcĐào tạo, Phòng Giáo dục- Đào tạo và của nhà trường đề ra.
1

2. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở tham gia quản
lý trường học, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường, giải quyết kịp
thời các kiến nghị hợp pháp của đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường. Tập hợp
các ý kiến của đoàn viên Công đoàn tham gia với chính quyền nhà trường.
3. Công đoàn cơ sở động viên công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học,
các hoạt động chuyên môn, ngoài giờ lên lớp; kiến nghị với...
UBND HUYỆN CHIÊM HÓA
TRƯỜNG THCS HOÀ PHÚ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21/KHPH - THCS Hoà phú, ngày 21 tháng 9 năm 2013
KẾ HOẠCH
PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC
TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 – 2014
****
- Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGD&ĐT ngày 15/8/2013 của B trưởng Bộ
Giáo dục Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục ph
thông, giáo dục thường xuyên giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Quyết
định số 801/QĐ-CT ngày 15/7/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Sau
đây gọi tắt là Quyết định số 801);
- Thực hiện kế hoạch số 31/KH-PGD&ĐT ngày 10/9/2013 v viêc thực hiện
nhiệm vụ THCS năm học 2013 - 2014
- Thực hiện Nghị quyết chi bộ số: 01/NQCB, ngày 04/8/2013 của chi bộ trường
THCS Hoà phú.
Căn cứ tình hình thc tế ở địa phương, tng THCS Hoà phú xây dng kế hoạch
phối hợp gia nhà trưng vi các tchức trong và ngoài nhà trưng c thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Phát huy được sức mạnh của cộng đồng hội tham gia vào sự nghiệp giáo
dục, cùng chung tay góp sức với nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học
sinh của xã nhà đi lên.
- Huy động hết trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 trong địa bàn đạt
100 %.
- Duy trì sĩ số 98 % học sinh trong năm học và những năm tiếp theo.
- Giữ vững kết quả của PC. GDTHCS đạt trên 80%.
- Góp phần xây dựng thôn, làng văn hoá bền vững.
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Giữa nhà trường với các tổ chức trong nhà trường.
1.1. Giữa nhà trường với công đoàn cơ sở:
1. Nhà trường BCH Công đoàn s trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vận
động tổ chức phong trào quần chúng cán bộ công chức người lao động trong nhà
trường thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết đường lối của Đảng, các chính
sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Sở Giáo dục-
Đào tạo, Phòng Giáo dục- Đào tạo và của nhà trường đề ra.
1
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG - Trang 2
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG - Người đăng: cuong thoa77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG 9 10 365