Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch phòng chống than nhũng năm 2015-2016

Được đăng lên bởi letrambinhphu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHÚ
Số: 03/KH-THBP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Phú, ngày 15 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Thực hiện quyết định số 672/QĐ-PGDĐT ngày 25/12/2015 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Bình Sơn về việc ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham
nhũng năm 2016. Trường Tiểu học Bình Phú xây dựng kế hoạch công tác phòng,
chống tham nhũng năm 2016 như sau:
I. Mục đích:
1.Nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm phòng,
chống tham nhũng của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trong đơn vị;
2.Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục các hoạt động gây lãng phí, thất thoát,
các tệ nạn tham nhũng trong mỗi cá nhân nói riêng và trong đơn vị nói chung; làm
cho mọi hoạt động trong nhà trường đều được công khai, minh bạch, góp phần nâng
cao hiệu quả quản lí, sử dụng tối đa các nguồn lực cho phát triển giáo dục của địa
phương, xây đựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh.
3.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh kiểm tra, tố giác, kịp thời phát
hiện và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng.
II. Nội dung kế hoạch
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược và chính
sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ giáo viên,
nhân viên trong nhà trường:
Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tham
nhũng, lãng phí tại đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận
thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị Trường tiểu học Bình
Phú như sau :
BGH nhà trường phối hợp với Công đoàn cơ sở trường có kế hoạch tổ chức
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập quán triệt Chiến lược quốc gia về phòng,
chống tham nhũng và kế hoạch thực hiện của UBND huyện Bình Sơn, Sở GD & ĐT
Quảng Ngãi, Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Sơn. Tổ chức triển khai cuộc vận động
“Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về cần
kiệm, liêm chính, chí công, vô tư đi đôi với việc tăng cường công tác quản lý, giáo
dục, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên;
xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; kiên quyết chống hành vi quan liêu, cửa
quyền, nhũng nhiễu, hách dịch của cán bộ trong nhà trường .
1

2. Giải pháp cụ thể
- Tổ chức cho CB, GV, NV học tập, quán triệt Luật phòng chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm và các văn bản của Bộ, tỉnh, ngành có liên quan đến công tác
phòng, chống tham nhũng vào tháng 02 và t...
PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
TRƯNG TIU HC BÌNH PHÚ
Đc lp T do Hnh phúc
Số: 03/KH-THBP Bình Phú, ngày 15 tháng 01 năm 2016
KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Thực hiện quyết định số 672/QĐ-PGDĐT ngày 25/12/2015 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Bình Sơn v việc ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham
nhũng năm 2016. Trường Tiểu học Bình Phú y dựng kế hoạch công tác phòng,
chống tham nhũng năm 2016 như sau:
I. Mục đích:
1.Nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm phòng,
chống tham nhũng của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trong đơn vị;
2.Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục các hoạt động gây lãng phí, thất thoát,
các tệ nạn tham nhũng trong mỗi nhân nói riêng và trong đơn vị nói chung; làm
cho mọi hoạt động trong nhà trường đều được công khai, minh bạch, góp phần nâng
cao hiệu qu quản lí, sử dụng tối đa các nguồn lực cho phát triển giáo dục của đa
phương, xây đựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh.
3.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh kiểm tra, tố giác, kịp thời phát
hiện và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng.
II. Nội dung kế hoạch
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược và chính
sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ giáo viên,
nhân viên trong nhà trường:
Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tham
nhũng, lãng phí tại đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận
thức trách nhiệm của cán bcông chức, viên chức trong đơn v Trường tiểu học nh
Phú như sau :
BGH nhà trường phối hợp với Công đoàn cơ sở trường kế hoạch tổ chức
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập quán triệt Chiến lược quốc gia về phòng,
chống tham nhũng kế hoạch thực hiện của UBND huyện Bình Sơn, Sở GD & ĐT
Quảng Ngãi, Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Sơn. Tổ chức triển khai cuộc vận động
“Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm ơng đạo đức Hồ Chí Minh” về cần
kiệm, liêm chính, chí công, đi đôi với việc tăng cường công tác quản lý, giáo
dục, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đc cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên;
xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; kiên quyết chống hành vi quan liêu, cửa
quyền, nhũng nhiễu, hách dịch của cán bộ trong nhà trường .
1
Kế hoạch phòng chống than nhũng năm 2015-2016 - Trang 2
Kế hoạch phòng chống than nhũng năm 2015-2016 - Người đăng: letrambinhphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch phòng chống than nhũng năm 2015-2016 9 10 635