Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch TDTT

Được đăng lên bởi bacong04101991
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRẠM TẤU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 134 /KH-UBND

Trạm Tấu, ngày 14 tháng 12 năm 2012

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp
lần thứ VII huyện Trạm Tấu năm 2013
Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-BCĐ ngày 09/11/2012 của Ban chỉ đạo Đại
hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ VII năm 2014 về việc tổ chức Đại hội
Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ
VII năm 2014.
Uỷ ban nhân dân huyện Trạm Tấu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thể
dục Thể thao các cấp huyện Trạm Tấu lần thứ VII năm 2013 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về
nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vai trò, tầm quan trọng của
thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào
tạo con người phát triển toàn diện;
- Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng thực hiện ngày càng
hiệu quả hơn phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
- Tập trung nguồn để phát triển và nâng cao thành tích của lực lượng vận
động viên các môn thể thao trọng điểm, tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu
tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ VII năm 2014.
- Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao các cấp, đánh giá thực chất phát triển
sự nghiệp thể dục thể thao của huyện giai đoạn 2010-2014.
2. Yêu cầu:
Đại hội Thể dục Thể thao các cấp phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu
quả, an toàn, tiết kiệm gắn với những hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa
phương, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Tích cực huy động các nguồn
lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội.
Các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao phải trên cơ
sở phát huy tối đa thế mạnh thể thao của địa phương, đơn vị, phát triển các môn thể
thao hiện đại, đồng thời khai thác và đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng của
các dân tộc trên địa bàn toàn huyện.
Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VII được tiến hành tổ chức ở tất cả các xã,
thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện. Đại hội được tổ chức trang
trọng, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của các xã, thị trấn, các cơ
1

quan, đơn vị và của huyện, tránh phô trương hình thức, đảm bảo an toàn tiết kiệm,
đạt được hiệu quả cao.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Đại hội TDTT lần thứ VII năm 2013 huyện Trạm Tấu được ...
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRẠM TẤU
Số: 134 /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trạm Tấu, ngày 14 tháng 12 năm 2012
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp
lần thứ VII huyện Trạm Tấu năm 2013
Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-BCĐ ngày 09/11/2012 của Ban chỉ đạo Đại
hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên i lần thứ VII năm 2014 về việc tổ chức Đại hội
Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên i lần thứ
VII năm 2014.
Uỷ ban nhân dân huyện Trạm Tấu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thể
dục Thể thao các cấp huyện Trạm Tấu lần thứ VII năm 2013 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về
nhận thức của các cấp, các ngành toàn thể xã hội về vai trò, tầm quan trọng của
thể dục thể thao trong việcng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào
tạo con người phát triển toàn diện;
- Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng thực hiện ngày càng
hiệu quả hơn phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ đại”
giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
- Tập trung nguồn để phát triển nâng cao thành tích của lực lượng vận
động viên các môn thể thao trọng điểm, tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu
tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ VII năm 2014.
- Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao các cấp, đánh giá thực chất phát triển
sự nghiệp thể dục thể thao của huyện giai đoạn 2010-2014.
2. Yêu cầu:
Đại hội Thể dục Thể thao các cấp phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu
quả, an toàn, tiết kiệm gắn với những hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa
phương, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Tích cực huy động các nguồn
lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội.
Các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao phải trên
sở phát huy tối đa thế mạnh thể thao của địa phương, đơn vị, phát triển các môn thể
thao hiện đại, đồng thời khai thác và đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng của
các dân tộc trên địa bàn toàn huyện.
Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VII được tiến hành tổ chức tất cả các xã,
thị trấn các quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện. Đại hội được tổ chức trang
trọng, đúng quy định phù hợp với điều kiện thực tế của các xã, thị trấn, các
1
kế hoạch TDTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch TDTT - Người đăng: bacong04101991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kế hoạch TDTT 9 10 491