Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thi đua chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Được đăng lên bởi nguyentrungdong-c3haidong-quangninh-edu-vn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HUYỆN ĐOÀN TIÊN YÊN
BCH TRƯỜNG THPT HẢI ĐÔNG
***
Số: 34 KH/ĐTN-HĐ

Tiên Yên, ngày 20 tháng 02 năm 2014

KẾ HOẠCH THI ĐUA
Chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ 08/3, 83 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2014
(Từ ngày 03 tháng 03 đến ngày 29 tháng 03 năm 2014)

Căn cứ kế hoạch số 03 KH/HĐ-TY ngày 10 tháng 02 năm 2013 của BCH
huyện Đoàn Tiên Yên về “ Triển khai tổ chức Tháng thanh niên năm 2014”;
Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm 2013 -2014 của BCH Đoàn trường THPT Hải Đông;
Đoàn trường THPT Hải Đông xây dựng kế hoạch thi đua chào mừng ngày
quốc tế Phụ nữ 08/3, 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931-26/03/2014), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/03, 82 năm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931-26/03/2014.
2. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Tiên Yên học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Thi đua xây dựng trường học
thân thiện và học sinh tích cực” và hưởng ứng chương trình “Đoàn Thanh niên
tham gia xây dựng huyện Tiên Yên xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường” năm
2014.
3.100% các Chi đoàn, Chi hội và Chi đội tham gia có hiệu quả các hoạt động
trong đợt thi đua.
II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG LỚN
1. Phối hợp tổ chức ngoại kỉ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 08/3 cấp trường, cấp
lớp.
2. Tổ chức hội trại dã ngoại kết hợp thi các môn thể thao dân tộc.
3. Tham gia giải bóng đá thanh niên cấp huyện.
1

4. Tổ chức kết nạp Đoàn viên mới (lớp Đoàn viên Lý Tự Trong).
5. Hội thi Nghi thức Đội và chỉ huy Đội giỏi lần thứ cấp Liên đội.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Đoàn trường.
Xây dựng kế hoạch, biểu điểm thi đua, phát động và tổ chức thi đua, tổng
hợp báo cáo Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường.
Ngày 31/04/2014, công bố kết quả thi đua, khen thưởng các tập thể có thành
tích xuất sắc trong đợt thi đua.
2. Các chi đoàn, chi hội, chi đội
Căn cứ kế hoạch của Đoàn trường, GVCN chủ động phối hợp với cán bộ
Đoàn, Hội, Đội, cán bộ lớp xây dựng kế hoạch thi đua ở đơn vị mình phụ trách.
Triển khai nghiêm túc kế hoạch thi đua, phấn đấu đạt kết quả cao trong hoc
tập và trong hoạt động thi đua.
Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc liên hệ ĐC Nguyễn Trung
Đông, để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

- Chi bộ, BGH (b/c);

BÍ THƯ

- Công Đoàn trường (p/h);
- Các tổ CM;

(Đã ký)

- Các chi đoàn, chi hội, chi đội;
- Lưu VT.

Nguyễn Trung Đông

2

...

BCH TRƯỜNG THPT HẢI ĐÔNG
***

ĐON TNCS H CH MINH
Tiên Yên, ngày 20 tháng 02 năm 2014
KẾ HOẠCH THI ĐUA
Chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ 08/3, 83 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/193126/3/2014
(Từ ngày 03 tháng 03 đến ngày 29 tháng 03 năm 2014)
!"#$ %&! '(' $)*+
,#-".//0123.4*.%5&!%*./(' $67
89!%3:;!%&"0"<!%3"%*./%38=!>
(' $' $)*+"%38=!?@.;!7
"%38=!?@.;!AB#CD!%.E,*"(F!!"#
G, % ?H I JK J ( !"# %" LM< "  N O P.
Q'R$S$'R ' $TKH%48*,
I. MỤC ĐCH, YÊU CẦU
$U.E,*LM<%"%O"(F!!"#G,%<HI J KJ'(
!"#%"LM<"NOP.'R $S$'R ' $U
'U.<%H%D.-%%,V0MEV!2Tui tr Tiên Yên học tập làm
theo tấm gương đạo đức HChí Minh6K<!%3"2Thi đua xây dựng trường học
thân thiện học sinh tích cực60"8W!!89!%3:2Đoàn Thanh niên
tham gia xây dựng huyện Tiên Yên xanh, sạch, đẹp vệ sinh môi trường6(
' $U
U$ X&.E"K.V.0".EV.%*(!.*Y.-,G,@&%EV!
%3!EZ%%.E,*U
II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG LỚN
$U?.Z<%5!.[.-(!"#G,%?HI J\<%38=!K\<
L]<U
'U5V.%3.C^!.%Z<%.&(;%4%*CB%VU
U*(!.*!.@._Y!E&%*./\<,#-U
$
Kế hoạch thi đua chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 - Trang 2
Kế hoạch thi đua chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 - Người đăng: nguyentrungdong-c3haidong-quangninh-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch thi đua chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 9 10 900