Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thư viện

Được đăng lên bởi Trần Đại Quốc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT TRẦN VĂN THỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS 2 SÔNG ĐỐC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THƯ VIỆN
NĂM HỌC 2014 – 2015
I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
- Căn cứ vào công văn số 765/BGDĐT-VP ngày 19 tháng 08 năm 2009 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về chương trình công tác thư viện trường học năm 2010-2011.
- Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2014-2015 của trường THCS 2 Sông Đốc.
- Căn cứ vào tình hình trang thiết bị, sách báo của thư viện trường THCS 2 Sông Đốc
năm học 2014-2015.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
- Để phục vụ cho năm học mới, thư viện lên kế hoạch vệ sinh thư viện, phòng đọc,
kiểm tra kho sách báo, tạp chí.
- Tham mưu với BGH bổ sung sách mới thay thế cho các loại sách cũ, lạc hậu. Đồng
thời thanh lý các loại sách, tài liệu không còn giá trị sử dụng.
- Tham mưu với BGH, ban đại diện cha me học sinh tổ chức giới thiệu sách báo, tài
liệu mới. Giới thiệu sử dụng sách giáo khoa, tham khảo cho giáo viên và học sinh.
- Tranh thủ sự chỉ đạo của BGH và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra nhắc
nhở 100% học sinh có đủ sách giáo khoa để học tập bằng các biện pháp: mua dùng
riêng, dung lại SGK cũ, mượn sách của thư viện …
- Lên kế hoạch làm việc của thư viện.
- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường có sự phối hợp của các tổ chức
đoàn thể như Đoàn, Đội, Công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Bổ sung một số loại sách thư viện.
- Xử lí kỹ thuật tài liệu, sách báo, tạp chí.

- Lên kế hoạch giới thiệu sách.
- Giới thiệu sách tham khảo phục vụ cho ôn tập kiểm tra học kỳ I.
- Đề xuất với BGH cuộc thi kể chuyện theo sách với sự phối hợp của Đoàn, Đội.
- Giới thiệu, hướng dẫn GV-HS mượn sách phục vụ cho học kỳ II.
- Sơ kết, báo cáo hoạt động của thư viện trong học kỳ I.
- Lên kế hoạch cho học kỳ II.
- Xử lí một số sách phục vụ cho học kỳ II.
- Khuyến khích HS đọc sách, mượn sách.
- Hoàn thiện thư mục phục vụ giảng dạy và học tập học kỳ II.
- Giới thiệu, trưng bày sách nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày quốc
tế phụ nữ 08/03 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03.
- Kết hợp với GVCN tổ chức hướng dẫn, giới thiệu sách phục vụ cho ôn tập và kiểm
tra cuối năm.
- Tiếp tục đăng ký và sắp xếp sách báo, tạp chí.
- Hướng dẫn học sinh giữ gìn sách, vận động học sinh quyên góp sách và sử dụng lại
sách cũ trong năm học mới.
- Giới thiệu, trưng bày sách nhân kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/05.
- Thu hồi sách và xử lí kho sách và chuẩn bị kế hoạch bảo quản sách, báo, tài liệu của
thư viện trong thời gian ng...
PHÒNG GD-ĐT TRẦN VĂN THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS 2 SÔNG ĐỐC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH THƯ VIỆN
NĂM HỌC 2014 – 2015
I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
- Căn cứ vào công văn số 765/BGDĐT-VP ngày 19 tháng 08 năm 2009 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về chương trình công tác thư viện trường học năm 2010-2011.
- Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2014-2015 của trường THCS 2 Sông Đốc.
- Căn cứ vào tình hình trang thiết bị, sách báo của thư viện trường THCS 2 Sông Đốc
năm học 2014-2015.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
- Để phục vụ cho năm học mới, thư viện lên kế hoạch vệ sinh thư viện, phòng đọc,
kiểm tra kho sách báo, tạp chí.
- Tham mưu với BGH bổ sung sách mới thay thế cho các loại sách cũ, lạc hậu. Đồng
thời thanh lý các loại sách, tài liệu không còn giá trị sử dụng.
- Tham mưu với BGH, ban đại diện cha me học sinh tổ chức giới thiệu sách báo, tài
liệu mới. Giới thiệu sử dụng sách giáo khoa, tham khảo cho giáo viên và học sinh.
- Tranh thủ sự chỉ đạo của BGH và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra nhắc
nhở 100% học sinh có đủ sách giáo khoa để học tập bằng các biện pháp: mua dùng
riêng, dung lại SGK cũ, mượn sách của thư viện …
- Lên kế hoạch làm việc của thư viện.
- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường có sự phối hợp của các tổ chức
đoàn thể như Đoàn, Đội, Công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Bổ sung một số loại sách thư viện.
- Xử lí kỹ thuật tài liệu, sách báo, tạp chí.
Kế hoạch thư viện - Trang 2
Kế hoạch thư viện - Người đăng: Trần Đại Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch thư viện 9 10 804