Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Được đăng lên bởi congdanuithanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN NÚI THÀNH
ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ
*
Số
- KH/ĐUQS

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Núi Thành, ngày

tháng 3 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và LLVT huyện năm 2014
Căn cứ Kế hoạch số 129– KH/ĐUQS của Đảng ủy Quân sự tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và LLVT tỉnh năm 2014;
Đảng ủy Quân sự huyện Núi Thành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong Đảng bộ và LLVT huyện năm 2014
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1/ Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung
ương, kế hoạch số 129-KH/ĐUQS ngày 31/3/2014 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng
hiện nay” và Nghị quyết TW8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trong Đảng bộ và LLVT
huyện; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong các hoạt động
của tổ chức Đảng các cấp, của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị, của từng cán bộ đảng viên và quần chúng. Qua đó, góp
phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chống suy thoái về đạo đức lối
sống, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.
2/ Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, bám sát đặc
điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch thực hiện, tổ chức việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ
chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới.

2
II. NỘI DUNG – BIỆN PHÁP
TT

I
1

2

II
1

2

3

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Xây dựng văn bản, kế hoạch
Xây dựng kế hoạch năm 2014 của Đảng ủy Quân sự huyện về
thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Quân ủy
Tháng
Trung ương, kế hoạch 189-KH/ĐU của Đảng ủy Quân khu và kế
3/2014
hoạch 129-KH/ĐUQS của Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chi bộ quân sự xã, thị trấn xây
dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 317, kế hoạch của
Đảng ủy Quân sự huyện về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo...
ĐẢNG BỘ HUYỆN NÚI THÀNH
ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ
*
Số - KH/ĐUQS
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Núi Thành, ngày tháng 3 năm 2014
KẾ HOẠCH
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và LLVT huyện năm 2014
Căn cứ Kế hoạch số 129– KH/ĐUQS của Đảng ủy Quân sự tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và LLVT tỉnh năm 2014;
Đảng ủy Quân sự huyện Núi Thành y dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong Đảng bộ và LLVT huyện năm 2014
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1/ Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị s03-CT/TW ngày 14/5/2011 của BCnh trị, Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung
ương, kế hoạch số 129-KH/ĐUQS ngày 31/3/2014 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng
hiện nay” Nghị quyết TW8 (khóa XI) v “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình nh mới” trong Đảng bộ LLVT
huyện; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong các hoạt động
của t chức Đảng các cấp, của mỗi cơ quan, địa phương, đơn v, của từng cán bộ đảng viên và quần chúng. Qua đó, góp
phần ng cao năng lực lãnh đạo của t chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chống suy thoái về đạo đức lối
sống, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.
2/ Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, bám sát đặc
điểm, yêu cầu nhiệm v của đơn v cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch thực hiện, tổ chức việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ
chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vvng mạnh toàn diện, đáp ng yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới.
KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW - Trang 2
KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW - Người đăng: congdanuithanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW 9 10 846