Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch tổ chức hội thảo

Được đăng lên bởi vuthiquyendn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
Số : 27

/KH-CĐVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai năm 2014
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2014);
- Chào mừng ngày Quốc tế Lao Động (1/5/2014);
- Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014);
- Kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014); kỷ niệm
20 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994-02/7/2014); kỷ niệm 55 năm
ngày mở đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2014); kỷ niệm 60 năm
chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014)
- Duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ
vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe của các cán bộ, viên chức, lao động thực hiện mục tiêu
“Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
2. Yêu cầu:
- Các thành viên tham dự giải phải nghiêm túc chấp hành Luật, Điều lệ và các văn
bản quy định của Ban tổ chức;
- Thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, kiên quyết loại trừ những việc gian lận,
mọi hành vi tiêu cực trong thể thao.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng:
- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lao động ở các CĐCS trực thuộc Công đoàn
Viên chức tỉnh.
- Ngoài đối tượng trên các CĐCS không được hợp thức hoá người ngoài đơn vị vào
tham dự.
2. Đăng ký tham dự:
- Mỗi CĐCS thành lập một đoàn vận động viên (VĐV) tham gia Hội thao, mỗi
CĐCS đăng ký thành phần gồm: 01 Trưởng đoàn (Lãnh đạo đơn vị), huấn luyện viên và
vận động viên của từng môn thi đấu. Thủ tục hồ sơ tham gia Hội thao gồm:
- Danh sách toàn đoàn có xác nhận của Ban chấp hành CĐCS, trong đó cam kết các
VĐV tham gia phải đảm bảo đủ sức khỏe để thi đấu.
- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia thi đấu không quá 02 môn.
- VĐV tham gia thi đấu phải có thẻ Công chức, viên chức của đơn vị quản lý hoặc
chứng minh nhân dân (nếu không có thẻ Công chức, viên chức hoặc CMND sẽ không được
tham dự thi đấu).
- Hạn nộp danh sách đăng ký đến hết ngày 04/4/2014.

1

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian thi đấu Hội thao Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai: từ ngày 24, 25,
26/4/2014 (từng môn sẽ có lịch thi đấu sau).
- Địa điểm thi đấu các môn được tổ chức tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Đồng
Nai.
- Thời gian bốc thăm, xếp lịch thi đấu các môn: vào lúc 8h00 ngày 18/4/2014 tại Cơ
quan LĐLĐ tỉnh Đồn...




 !"#$$%
Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2014
&'(
)$*+,$-!.#/0!1#+2#$*,3#$4#/-+#56789:
;<=>?@A@
9;B0C$D
 !"#$%&'( #)#*+ ,#-./ 0/10/234
5%678&9%67687:;
  (<=4/>.? 589687:;
"#$87' (@#A/B4CD,#58&98E&68&9687:;
"#$E9'/FG*H 1#$/.5E8&&E687:;!"#$
6'/FG*H 1#I4J4#$/.568&&76687:;!"#$99'
 (K12LM2L N12L CD,#58&98&9&8&9687:;!"#$O6'
4#>/P #$Q#IRA5698&9769687:
S=(/MTU1V(W* /MXYZM[F=($/Z/\/] 2N Q^4C
U_1W#`a +**bZ 4.@J4!c]4A.4^44^d?aU#I4J4aF.1? /e4#$f4/#I=
Xc]1\gZ(Ye Ud)U$hi=4`j
7;?2EFED
^4/U#I/.Ye #)#*)# #I/k440*=G/a#-=F$U4^4U'
d)i=(1B4A.Q./h4J4;
#10=/MI/#/b1!>/a/M= /e4a!#Ii=(>/FW#/Ml U#$4 #.FGa
m#U#/#I=4e4/M /\/.j
;GH@?I@
9;J+,KL#/D
0/4)4^d?a4H 4J4aU#I4J4aF.1? K4^4/Me4/=?4H 1
#I4J4/nj
 #1#/2o /MI4^4!H 12o4o*/J4^ 2L# #1NUBU
/.Yej
7;5#/MN,$-6 D
,p#/FG*?/1UG1? U#I5:/. #.?#/.ap#
1' !q/*b C68M2K 15r1W1NUB:a=0F=($U#IU
UG1? U#I4A./ H/#10=jA/f4C@N/. #.?#/. C
S.@^4/14+g^4G4A.Q.40*a/M 1+4.!>/4^4
/. #.*)#1)d)1A@J4!c]1\/#10=j
,p#4n12o41' !q/. #./#10=!H i=^6Hj
/. #./#10=*)#4+/sH 4J4aU#I4J44A.1NUBi=)Fqt4
4J #ZYZ5>=!H 4+/sH 4J4aU#I4J4t4,S@u!H 12o4
/.Ye/#10=:j
W?*Y.@^41' !q1>>/ (8:O:O789:;
1
kế hoạch tổ chức hội thảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch tổ chức hội thảo - Người đăng: vuthiquyendn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kế hoạch tổ chức hội thảo 9 10 240