Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức hội thi Tìm hiểu cội nguồn dân tộc Việt Nam

Được đăng lên bởi Quốc Đạt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số :

/ KH-GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Châu, ngày 02 tháng 03 năm 2011
KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “ Tìm hiểu về cội nguồn dân tộc Việt Nam ”
năm 2011 ( lần VII )
Căn cứ thông báo số 06-TB/TXU ngày 08/09/2010 của Thị ủy Tân Châu về việc tổ
chức hội thi “Tìm hiểu về cội nguồn dân tộc Việt Nam” lần VII năm 2011;
Căn cứ hướng dẫn Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu, về việc hướng dẫn tổ chức
Hội thi “Tìm hiểu về cội nguồn dân tộc Việt Nam ” năm 2011 ( lần VII ). Nay phòng
Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “ Tìm hiểu về cội nguồn dân tộc
Việt Nam ” năm 2010 ( lần VII ) như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Qua hội thi “Tìm hiểu về cội nguồn dân tộc Việt Nam” nhằm thực hiện chương
trình giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho thanh, thiếu niên của thị xã, đồng thời
kế thừa, phát huy giá trị truyền thống lịch sử dân tộc, địa phương; tiếp tục đào tạo bồi
dưỡng thế hệ trẻ thị xã ngày càng “hồng và chuyên”, xứng đáng là lực lượng kế tục trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
- Tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ thời kì dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, giúp
cán bộ học sinh, thấm nhuần truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống lại các thế lực
xâm lăng ngay từ buổi đầu dựng nước cho đến thời kì xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh
phúc ngày hôm nay ; hiểu sâu sắc về tình nghĩa đồng bào, truyền thống anh hùng, dũng
cảm mưu trí xã thân cứu nước của người Việt.
- Tìm hiểu lịch sử từ khi Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thành
công của dân tộc: truyền thống khẳng định rõ ràng quyền độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh
thổ và đoàn kết toàn dân để bảo vệ nền độc lập.
- Tìm hiểu lịch sử tỉnh, thị xã qua các thời kỳ của đất nước giúp các em có được
tình cảm thiêng liêng với quê hương, đất nước, giữ gìn quê cha đất tổ, bảo vệ nòi giống và
văn hóa dân tộc.
- Hình thành cho học sinh những yếu tố cơ bản của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam
là: ý chí độc lập tự chủ, kiên trì bất khuất, tự tôn, tự hào dân tộc; đoàn kết cộng đồng, bám
trụ quê hương, bảo vệ nòi giống văn hóa và dân tộc để giúp các em làm chủ đất nước sau
này.
II. NỘI DUNG:
Câu hỏi thi bắt buộc tổng cộng là 170 câu hỏi :
- Thời kỳ dựng nước đến thế kỉ X : 20 câu.
- Việt Nam từ thế kỉ X đến năm 1858 : 25 câu
- Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1930 : 20 câu
- Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 : 20 câu
- Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 : 20 câu

-

Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 : 2...
UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : / KH-GDĐT Tân Châu, ngày 02 tháng 03 năm 2011
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “ Tìm hiểu về cội nguồn dân tộc Việt Nam ”
năm 2011 ( lần VII )
Căn cứ thông báo số 06-TB/TXU ngày 08/09/2010 của Thị ủy Tân Châu về việc tổ
chức hội thi “Tìm hiểu về cội nguồn dân tộc Việt Nam” lần VII năm 2011;
Căn cứ hướng dẫn Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu, về việc hướng dẫn tổ chức
Hội thi “Tìm hiểu về cội nguồn dân tộc Việt Nam m 2011 ( lần VII ). Nay phòng
Giáo dục Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Tìm hiểu về cội nguồn dân tộc
Việt Nam ” năm 2010 ( lần VII ) như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Qua hội thi “Tìm hiểu về cội nguồn dân tộc Việt Nam” nhằm thực hiện chương
trình giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho thanh, thiếu niên của thị xã, đồng thời
kế thừa, phát huy giá trị truyền thống lịch sử dân tộc, địa phương; tiếp tục đào tạo bồi
dưỡng thế hệ trẻ thị ngày càng “hồng và chuyên”, xứng đánglực lượng kế tục trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
- Tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước giữ nước của dân tộc ta, giúp
cán bộ học sinh, thấm nhuần truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống lại các thế lực
xâm ng ngay từ buổi đầu dựng nước cho đến thời xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh
phúc ngày hôm nay ; hiểu sâu sắc về tình nghĩa đồng bào, truyền thống anh ng, dũng
cảm mưu trí xã thân cứu nước của người Việt.
- Tìm hiểu lịch sử từ khi Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thành
công của dân tộc: truyền thống khẳng định ràng quyền độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh
thổ và đoàn kết toàn dân để bảo vệ nền độc lập.
- Tìm hiểu lịch sử tỉnh, thị qua c thời kỳ của đất ớc giúp các em được
tình cảm thiêng liêng với quê hương, đất nước, giữ gìn quê cha đất tổ, bảo vệ nòi giống và
văn hóa dân tộc.
- Hình thành cho học sinh những yếu tố cơ bản của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam
là: ý chí độc lập tự chủ, kiên trì bất khuất, tự tôn, tự hào dân tộc; đoàn kết cộng đồng, bám
trụ quê hương, bảo vệ nòi giống văn hóa dân tộc để giúp các em làm chủ đất nước sau
này.
II. NỘI DUNG:
Câu hỏi thi bắt buộc tổng cộng là 170 câu hỏi :
- Thời kỳ dựng nước đến thế kỉ X : 20 câu.
- Việt Nam từ thế kỉ X đến năm 1858 : 25 câu
- Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1930 : 20 câu
- Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 : 20 câu
- Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 : 20 câu
Kế hoạch tổ chức hội thi Tìm hiểu cội nguồn dân tộc Việt Nam - Trang 2
Kế hoạch tổ chức hội thi Tìm hiểu cội nguồn dân tộc Việt Nam - Người đăng: Quốc Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức hội thi Tìm hiểu cội nguồn dân tộc Việt Nam 9 10 700