Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch triển khai thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương

Được đăng lên bởi thuyhong-bs
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN VĂN
Số:

/ KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Văn, ngày

tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương
trên địa bàn xã Tân Văn
Thực hiện kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân
dân huyện Bình Gia về việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa
phương trên địa bàn huyện Bình Gia. Ủy ban nhân dân xã Tân Văn xây dựng Kế
hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn xã như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách
nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa
phương trên địa bàn, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương phải
gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị, bảo đảm
chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên,
hiệu quả giữa các đơn vị trong việc triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc để
bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền
địa phương trên địa bàn.
II. NỘI DUNG
Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức
chính quyền địa phương
1. Nội dung, hình thức và cơ quan chủ trì
- Cơ quan thường trực của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã
Tân Văn và các đơn vị trên địa bàn xã triển khai có hiệu quả Luật Tổ chức chính
quyền địa phương; trong đó tập trung vào tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm
mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các nhiệm vụ thực hiện công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2016 - 2021; công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân các cấp.
- Công chức Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục
pháp luật xã Tân Văn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của
Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các nhiệm vụ thực hiện công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021.

- Công chức Văn hóa và thông tin xã đưa tin, bài phù hợp phổ biến Luật Tổ
chức chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn Luật.
- Các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện; tổ chức giới thiệu, tuyên
truyền, phổ biến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa...
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN VĂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: / KH-UBND Tân Văn, ngày tháng 12 năm 2015
KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương
trên địa bàn xã Tân Văn
Thực hiện kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân
dân huyện Bình Gia về việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa
phương trên địa bàn huyện Bình Gia. y ban nhân dân Tân Văn xây dựng Kế
hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn xã như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách
nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật T chức chính quyền địa
phương trên địa bàn, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
2. Yêu cầu
Việc t chức triển khai thi hành Luật T chức chính quyền địa phương phải
gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị, bảo đảm
chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên,
hiệu quả giữa các đơn vị trong việc triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc để
bảo đảm tiến độ hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền
địa phương trên địa bàn.
II. NỘI DUNG
Tổ chức quán triệt thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức
chính quyền địa phương
1. Nội dung, hình thức và cơ quan chủ trì
- Cơ quan thường trực của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã
Tân Văn các đơn vị trên địa bàn triển khai hiệu quả Luật Tổ chức chính
quyền địa phương; trong đó tập trung vào tuyên truyền, phổ biến nội dung điểm
mới của Luật T chức chính quyền địa phương; các nhiệm v thực hiện công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2016 - 2021; công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân các cấp.
- Công chức pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục
pháp luật Tân Văn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của
Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các nhiệm vụ thực hiện công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -
2021.
Kế hoạch triển khai thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương - Trang 2
Kế hoạch triển khai thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương - Người đăng: thuyhong-bs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch triển khai thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương 9 10 629