Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch tuân

Được đăng lên bởi hahaidu2006
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN
CÔNG

1
12/8/2013

- Thu học sinh đầu năm
- Thu học sinh đầu năm

14/8/2013

- Học chính trị hè

15/8/2013

- Học chính trị hè

16/8/2013

- Cho HS từ khối 2 đến khối 5 khảo
sát chất lượng đầu năm

- Thông báo
đến PHHS
- Thông báo
đến PHHS
- Thông báo
đến giáo viên
- Thông báo
đến giáo viên
- Thông báo
đến GVCN

- PHT- TPT
- PHT
- PHT
- PHT
- PHT

2
19/8/2013

- Thực hiện chương trình tuân 1
- Tổng hợp sĩ số HS từ các lớp
- Thống kê chất lượng khảo sát đầu
năm

23/8/2013

- Dự họp PHHS các khối

24/0/2013

- Kiểm tra hồ sơ các khối

- Thông báo
đến GVCN
- Thông báo
đến GVCN
- Thông báo
đến các khối
trưởng
- Thông báo
đến GV khối 1
- Thông báo
đến các khối

- PHT
- PHT
- PHT
- PHT
- PHT

KẾT
QUẢ

RÚT KINH
NGHIỆM

GHI
CHÚ

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN
CÔNG

3
26/8/2013

- Học Nghị quyết Trung ương VII
- Thực hiện chương trình tuân 2
- Phát sổ theo dõi, sổ liên lạc cho
các lớp
- Thống kê độ tuổi các lớp

31/8/2013

- Kiểm tra học bạ khối 1, 2
Kiểm tra học bạ khối 3, 4, 5

Thông báo đến
giáo viên
- Thông báo
đến PHHS
- Thông báo
đến PHHS
- Thông báo
đến giáo viên
- Thông báo
đến giáo viên
- Thông báo
đến GVCN

- PHT
- PHT
- PHT
- PHT
- PHT
- PHT

4
2/9/2013

- Cho HS nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

3/9/2013

- Thực hiện chương trình tuân 3
- Phát sổ chủ nhiệm cho các lớp
- Chuẩn bị lễ khai giảng năm học
- Thu sổ HS nghèo, cận nghèo

7/9/2013

- Làm hồ sơ chuyên môn

Thông báo đến
GVCN
- Thông báo
đến các khối
- Thông báo
đến GVCN
- Thông báo
đến các GVCN
- Thông báo
đến GVCN
- Thông báo
đến các khối

- PHT
- PHT
- PHT
- PHT
- PHT
- PHT

KẾT
QUẢ

RÚT KINH
NGHIỆM

GHI
CHÚ

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN
CÔNG

5
- Thực hiện chương trình tuần 4
9/9/2013

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn các
khối
- Kiểm tra dụng cụ học sinh khối 1
- Kiểm tra việc cập nhật sổ đăng bộ
- Kiểm tra các loại sổ của thư viện

13/9/2013

- Dự giờ lớp 1A1, lớp 2A2
- Tổ chức cho HS giỏi khối 5 thi
Olympic toán qua mạng

- Kiểm tra tập
HS các lớp
- Thông báo
đến các KT
- Thông báo
đến khối 1
- Kiểm tra sổ
đăng bộ
- Thông báo
đến giáo viên
thư viện
- Thông báo
đến lớp 1A1
- Thông báo
đến khối 5

-PHT
- PHT
- PHT
- PHT
- PHT
- PHT
- PHT

6
16/9/2013

- Thực hiện chương trình tuần 5
- Tổ chức tết trung thu cho học sinh
- Dự giờ lớp 1A3

20/9/2013

- Kiểm tra dụng cụ học sinh khối 1
- Kiểm tra hồ sơ các khối

- Kiểm tra tập
HS các lớp
- Thông báo
đến các khối
trưởng
- Thông báo
đến lớp 1A1
- Thông báo
đến khối 1

-PHT
- PHT
- PHT
- PHT

KẾT
Q...
TUẦN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁP
PHÂN
CÔNG
KẾT
QUẢ
RÚT KINH
NGHIỆM
GHI
CHÚ
1
12/8/2013 - Thu học sinh đầu năm
- Thông báo
đến PHHS
- PHT- TPT
- Thu học sinh đầu năm
- Thông báo
đến PHHS
- PHT
14/8/2013 - Học chính trị hè
- Thông báo
đến giáo viên
- PHT
15/8/2013 - Học chính trị hè
- Thông báo
đến giáo viên
- PHT
16/8/2013
- Cho HS từ khối 2 đến khối 5 khảo
sát chất lượng đầu năm
- Thông báo
đến GVCN
- PHT
2
19/8/2013 - Thực hiện chương trình tuân 1
- Thông báo
đến GVCN
- PHT
- Tổng hợp sĩ số HS từ các lớp
- Thông báo
đến GVCN
- PHT
- Thống kê chất lượng khảo sát đầu
năm
- Thông báo
đến các khối
trưởng
- PHT
23/8/2013 - Dự họp PHHS các khối
- Thông báo
đến GV khối 1
- PHT
24/0/2013 - Kiểm tra hồ sơ các khối
- Thông báo
đến các khối
- PHT
kế hoạch tuân - Trang 2
kế hoạch tuân - Người đăng: hahaidu2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kế hoạch tuân 9 10 228