Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch Tuyển sinh 06 xã thuộc dự án sát nhập về thị xã Sầm Sơn

Được đăng lên bởi csthanh1977_2006
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND THỊ XÃ SẦM SƠN
TRUNG TÂM GDTX-DN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sầm Sơn, ngày 11 tháng 03 năm 2015

Kế hoạch
Tuyển sinh 06 xã thuộc dự án sát nhập về thị xã Sầm Sơn
Thực hiện Kế hoạch năm học 2014 - 2015 của Trung tâm GDTX-DN.
Trung tâm GDTX-DN xây dựng kế hoạch tuyển sinh 06 xã thuộc dự án sát
nhập về thị xã Sầm Sơn, cụ thể như sau:
1. Về đối tượng tuyển sinh: Người lao động trong độ tuổi lao động, đảm
bảo sức khỏe và có nhu cầu học nghề chuyển đổi ngành nghề.
2. Chỉ tiêu và dự kiến phân bổ:
a. Chỉ tiêu: 01 lớp (Với 35 - 45 học viên)
b. Dự kiến phân bổ:
+ Quảng Châu:
10 học viên.
+ Quảng Thọ:
10 học viên.
+ Quảng Vinh:
10 học viên.
+ Quảng Hùng: 05 học viên.
+ Quảng Đại:
05 học viên.
+ Quảng Minh:
05 học viên.
3. Dự kiến nhân sự làm và phương pháp làm:
- Nhân sự: Đ/c Lê Thu Hằng - PGĐ chịu trách nhiệm chính.
Đ/c Cao Sỹ Thanh và Đ/c Lê Trường Thao hỗ trợ.
- Phương pháp:
+ Gặp lãnh đạo TT HTCĐ các xã làm việc rõ và sau đó triển khai tuyển
sinh xuống các xã.
+ Thông báo tuyển sinh.
4. Kinh phí học tập và kinh phí hỗ trợ:
- Học viên tham gia lớp học: Được miễn học phí.
- Hỗ trợ CB làm việc: 600.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh 06 xã thuộc dự án sát nhập về thị xã Sầm
Sơn của Trung tâm GDTX-DN. Trong quá trình triển khai nếu có gì chưa phù
hợp sẽ có điều chỉnh bổ sung./.
GIÁM ĐỐC

Phan Hùng Sơn

...
 
  !""#
Sm Sơn, ngy 11 thng 03 năm 2015
$%" "
&'(!)*!"+,-./"&0!)0/!"12/"3-.45647!
 !"#$%&'() *
$%&'() +(,-&.'%,/01+2'%3-404'
5678'9+2:;<='/>0#%?
892:;*/<=!>/&'(!)*!"?&>@A#B3&'$&B3'%CA#B3&<BD
ED0F.GH7IJ%:%&8%,/BC&I&8*
@9"A/*B&1CD*%!"E!FG?
a. Ch tiêu:AK6LMKN! !7OP
b. D kin phân b: QR%D&S(%? 7O*
QR%D&? 7O*
QR%D&M? 7O*
QR%D&T&? !7O*
QR%D&U? !7O*
QR%D&? !7O*
H9D*%!!"E!)C61C"<7!>"0C6?
- Nhân s: UVWO%X& Y)U9%'$4Z*
UVS#[#7IUVWO$>@&#\'$]*
- Phương php:
Q)^6A2BSU4+2AI7$_7I0#%BJ'$/.#'%,/
0+%`&4+2*
Qa&E4'%,/0*
I9$*!""J"K/1CD*!""J"L/M=?
- Hc viên tham gia l#p hc:U>]b6Z*
- H$ tr& CB l(m vi)c:1*Bc&L'$&IBc&P*
$OB(,AI'%,/01+2'%3-404'5678'9+2:
;"#$%&'() *$&d%4'$e'$/.#%J&e>#6T
]60fJB8%gEC0%&*V*
NO
P"Q!R!>47!
Kế hoạch Tuyển sinh 06 xã thuộc dự án sát nhập về thị xã Sầm Sơn - Người đăng: csthanh1977_2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kế hoạch Tuyển sinh 06 xã thuộc dự án sát nhập về thị xã Sầm Sơn 9 10 3