Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Được đăng lên bởi tranthingochuong1986
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT GÒ CÔNG ĐÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THUẬN

Số: KH/THGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Thuận, ngày 22 tháng 08 năm 2012

KẾ HOẠCH
Phòng chống bệnh Tay-Chân-Miệng, Sốt Xuất huyết và các dịch bệnh khác
Thực hiện theo Công văn số 679/PGD-ĐT ngày 21 tháng 08 năm 2012
về tăng cường công tác phòng chống bệnh tay –chân-miệng, sốt xuất huyết và
các dịch bệnh khác.
Trường Tiểu học Gia Thuận xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh về
bệnh tay-chân-miệng, sốt xuất huyết và các dịch bệnh với những nội dung cu
thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
-Nhằm giúp cho học sinh nhận biết được các dấu hiệu, triệu chứng của
bệnh tay- chân – miệng, sốt xuất huyết để phát hiện kịp thời, tránh lây lan thành
dịch.
-Biết được cách phòng chống bệnh, thực hiện tốt việc tổng vệ sinh
trong khuôn viên trường học.
II/ NỘI DUNG
1/ Tổ chức công tác truyền thông về bệnh tay- chân- miệng, sốt xuất
huyết
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phu huynh, giáo viên và học sinh đều
nhận biết được nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, phương thức lây truyền cách
phòng bệnh bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết bằng nhiều hình thức như:
+ Họp triển khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường
+ Họp phu huynh học sinh đầu năm phổ biến cách phòng, chống bệnh tay
chân miệng, sốt xuất huyết phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, có biện
pháp pháp cách ly để tránh lây lan trong gia đình và cộng đồng; đưa trẻ đến trạm
y tế để điều trị kịp thời; đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực
phẩm.
+ Tuyên truyền trong tiết sinh hoạt đầu tuần, giờ sinh hoạt cuối tuần,
tuyên truyền sinh hoạt ngoại khóa......
+ Tuyên truyền bằng pano áp phích, tờ bướm
+ Kết hợp với loa phát thanh của trường phát băng chương trình tuyên
truyền về phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và các dịch bệnh
khác.
2. Thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm
Hướng dẫn học sinh biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung như
không xả rác, khạc nhổ bừa bãi, quần áo, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ, không dể
móng tay, móng chân dài...
Hướng dẫn cách rửa tay bằng xà phòng đúng cách ( 6 bước rửa tay, rửa
tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh)
1

Chỉ ăn những thực ăn có nơi sản xuất, xuâ...
 

 !"#$%%&
 Gia Thun, ngy 22 thng 08 năm 2012
'()*
+%,$-%.$-/0$%12%3$40$-56.7897%82:7;<=!>%/0$%?%=
 !"#$%&'()*+&)'&
,-.(/012%34#+56787%9$
(:;1<(=
>-.?7@27A64%:<9B/01,
12%#4#+56787%9$(:;1CDE:7F
?-27
@ABCDE
#G+H/@A19I-J(:8775>7KL2
12%#43+56787%9I?/(<;/.5>(M4%M2$
:;=
#N9I-J(/015  O
><7P>-.@=
@F
 

Q%+B(7%P>7%,I?/F7%5(P$@I,7
A19I-J7%P44%15>7K5/-RKM4%>7%,(
/0112%4+$6787%91G,7SK-
T@/>?<2>EIU-/B+$>-.
T@//F7%@IV7+/O19(/0512%
4+56787%9/(C+(>-.J/+W15X1
/(//(/(M%I?>(M4%M2>2IS$EIUYI-2>ZI9>B+
%9I?I,7>;<;/.YI[+1[+>-.$2$
/Q+=
T7%P>7%,>9BIV77V5.B77V5
7%P>7%,BB<X2======
T7%P>7%,1G/2(//\5.1-C+
T9J/CM2/(2L2>-./(1-R>S7%P
>7%,,/012%4+56787%9$(:;1
<(=
!"#$"%&
-C:]@19(DS(457-
<6[>(5<BO1^21_5`7V(5IV7X@$5Ba5<:?
+X2%5+X4:$===
-C:](>b22%1G6$/0IH(c 1-C>b22%5>b2
2%>-C<$27<Id
'
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG - Trang 2
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG - Người đăng: tranthingochuong1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG 9 10 332