Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH V/v Tổ chức cai nghiện ma túy cho các đối tượng

Được đăng lên bởi thanhtunguk
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN
XÃ VÀNG ĐÁN
Số:

/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vàng Đán, ngày......tháng......năm 2015

KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức cai nghiện ma túy cho các đối tượng
nghiện trên địa bàn xã
Căn cứ kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2015 của UBND
huyện Nậm Pồ, về việc tổ cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn
huyện Nậm Pồ;
Căn cứ tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn;
UBND xã Vàng Đán xây dựng kế hoạch tổ chức cai nghiện cho các đối
tượng nghiện trên địa bàn xã cụ thể như sau;
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiến hành Tổ chức cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma túy đã có đơn xin
cai nghiện tại cộng đồng, nhằm cắt cơn nghiện cho người nghiện, Tạo cho người
nghiện sau cai nghiện tái hòa nhập với cộng đồng, đồng thời làm cơ sở dữ liệu
hoạch định các chính sách quản lý nhà nước về người nghiện và các giải pháp cai
nghiện Ma túy trong các năm tiếp theo.
2. Yêu cầu
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho người nghiện hiểu được tầm quan trọng
và tác hại của Ma túy lợi ích của việc cai nghiện và cắt cơn nghiện đồng thời tích
cực tham gia hưởng ứng đợt cai nghiện tất cả các cấp, các ngành; toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực tuyên truyền về chủ trương,
chính sách của Đảng và nhà nước đối với công tác cai nghiện và chính sách cai
nghiện cho các đối tượng nghiện trên địa bàn xã;
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị
- Lập danh sách và tổng hợp danh sách gửi phòng Lao động thương binh và
Xã hội thẩm định, dự trù kinh phí thuốc men cho đợt cai nghiện.
- Thông báo cho các đối tượng nghiện đã đăng ký cai nghiện tại cộng đồng,
bố trí địa điểm và các điều kiện, cán bộ làm công tác cai nghiện phục vụ cho đợt
cai.
2. Phân công nhiện vụ.
Cán bộ Văn hóa phụ trách Lao động thương binh xã hội xã là cơ quan chủ trì
phối hợp chịu trách nhiệm về công tác lập hồ sơ, tổng hợp danh sách, tham mưu
cho UBND về công tác cai nghiện;
- Ban công an xã cung cấp các thông tin cần thiết và củng cố hồ sơ, các đối
tượng nghiện chuyển về cán bộ Lao động thương binh và xã hội để tổng hợp. Cử
lực lượng than gia làm công tác bảo vệ cho đợt cai nghiện đảm bảo đạt hiệu quả;

1

- Trạm y tế xã chủ động xây dựng phác đồ điều trị và chuẩn bị thuốc men
phục vụ cai nghiện, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người nghiện trong thời gian
cai.
- Ban chỉ huy quân sự xã cử lực lượng dân quân tham gia làm công tác bảo
vệ cho đợt cai nghiện đảm bảo đạt hiệu quả;
- Các ban ngành đoàn thể xã phối kết hợp chặt chẽ t...
ỦY BAN NHÂN
XÃ VÀNG ĐÁN
Số: /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vàng Đán, ngày......tháng......năm 2015
KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức cai nghiện ma túy cho các đối tượng
nghiện trên địa bàn xã
Căn cứ kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 26 tháng 3 m 2015 của UBND
huyện Nậm Pồ, v việc tổ cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn
huyện Nậm Pồ;
Căn cứ tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn;
UBND Vàng Đán xây dựng kế hoạch tổ chức cai nghiện cho các đối
tượng nghiện trên địa bàn xã cụ thể như sau;
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiến hành Tổ chức cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma túy đã có đơn xin
cai nghiện tại cộng đồng, nhằm cắt cơn nghiện cho người nghiện, Tạo cho người
nghiện sau cai nghiện tái hòa nhập với cộng đồng, đồng thời làm sở dữ liệu
hoạch định các chính sách quản nhà nước về người nghiện các giải pháp cai
nghiện Ma túy trong các năm tiếp theo.
2. Yêu cầu
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho người nghiện hiểu được tầm quan trọng
tác hại của Ma túy lợi ích của việc cai nghiện cắt cơn nghiện đồng thời tích
cực tham gia hưởng ng đợt cai nghiện tất c các cấp, các ngành; toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực tuyên truyền về chủ trương,
chính sách của Đảng nhà nước đối với công tác cai nghiện chính sách cai
nghiện cho các đối tượng nghiện trên địa bàn xã;
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị
- Lập danh sách tổng hợp danh sách gửi phòng Lao động thương binh
Xã hội thẩm định, dự trù kinh phí thuốc men cho đợt cai nghiện.
- Thông báo cho các đối tượng nghiện đã đăng cai nghiện tại cộng đồng,
bố trí địa điểm các điều kiện, cán bộ làm công tác cai nghiện phục vụ cho đợt
cai.
2. Phân công nhiện vụ.
Cán bộ Văn hóa phụ trách Lao động thương binh xã hội xã là cơ quan chủ trì
phối hợp chịu trách nhiệm về công tác lập hồ , tổng hợp danh sách, tham mưu
cho UBND về công tác cai nghiện;
- Ban công an xã cung cấp các thông tin cần thiết củng cố hồ sơ, c đối
tượng nghiện chuyển về cán bộ Lao động thương binh hội đ tổng hợp. Cử
lực lượng than gia làm công tác bảo vệ cho đợt cai nghiện đảm bảo đạt hiệu quả;
1
KẾ HOẠCH V/v Tổ chức cai nghiện ma túy cho các đối tượng - Trang 2
KẾ HOẠCH V/v Tổ chức cai nghiện ma túy cho các đối tượng - Người đăng: thanhtunguk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KẾ HOẠCH V/v Tổ chức cai nghiện ma túy cho các đối tượng 9 10 287