Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoach y tế năm 2014

Được đăng lên bởi Hoang Manh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung t©m y tÕ h.b¾c s¬n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Tr¹m y tÕ x· t©n lËp §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
Sè : 01 / kh – yt T©n LËp, ngµy 15 th¸ng 02
n¨m2013
KÕ ho¹ch
C«ng t¸c Y tÕ n¨m 2013
PhÇn i
®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung
T©n Lập vùng cao cách trung tâm huyện 08 km, với diện tích tự nhiên
2.400ha víi tæng dân số 2.557 nh©n khẩu, gåm 12 th«n b¶n víi tổng số hộ 547
hộ gồm 3 dân tộc Tµy, Kinh, Nïng trong ®ã d©n t«c tµy chiÕm phÇn ®a ®îc ph©n
phèi thµnh 12 thôn bản, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân còn gặp nhiều khó
khăn trình độ dân trí không đồng đều, dân cư sống phân tán.
§iÒu kiÖn kinh héi cña cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, song c«ng t¸c ch¨m
sãc søc kháe nh©n d©n trong lu«n ®îc cÊp ñy §¶ng chÝnh quyÒn c¸c ngµnh quan
t©m vµ ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch, gãp phÇn vµo sù pt triÓn Kinh tÕ – X· héi cña
®Þa ph¬ng. §Ó n¨m 2013 duy tr× ®îc c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu
mµ Trung t©m y tÕ huyÖn giao, Tr¹m y tÕ x· T©n LËp x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng y
tÕ n¨m 2013 nh sau;
PhÇn II
KÕ ho¹ch n¨m 2013
Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 20/ - yt ngµy 22/ 01/ 2013 cña Trung t©m y
huyÖn B¾c S¬n vÒ viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch c«ng t¸c Y tÕ n¨m 2013;
Thùc hiÖn NghÞ quyÕt 01/ nq h®nd ngµy 07/ 01/ 2013 cña Héi §ång
nh©n d©n x· T©n LËp kho¸ xviII kú häp thø 7. VÒ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ – x·
héi n¨m 2013;
C¨n cø kÕt qu¶ thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch c«ng t¸c y tÕ n¨m 2012;
§Ó Thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm c«ng t¸c Y tÕ, nay Tr¹m y x©y dùng
ho¹ch ho¹t ®éng c«ng t¸c Y tÕ x· T©n LËp n¨m 2013 nh sau;
I. môc tiªu chung:
1. Lµm tèt c«ng t¸c truyÒn th«ng gi¸o dôc søc khoÎ, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c Y tÕ,
khèng chÕ kh«ng ®Ó dÞch bÖnh xÈy ra, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý vÖ sinh an toµn
thùc phÈm, sinh m«i trêng, sinh trêng häc c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu y
quèc gia.
2. N©ng cao chÊt lîng kh¸m, ch÷a bÖnh.
1
Kế hoach y tế năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoach y tế năm 2014 - Người đăng: Hoang Manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoach y tế năm 2014 9 10 994