Ktl-icon-tai-lieu

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG
TRÌNH DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI
Ngày 02 tháng 01 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì
cuộc họp về Chương trình dạy nghề và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề ở nước ngoài. Tham dự
cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; đại diện lãnh
đạo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Văn phòng Chính
phủ; lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe báo cáo
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng
Nguyễn Thiện Nhân đã có các ý kiến kết luận như sau:
1. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mục tiêu đến năm 2015 xây dựng 26 trường, năm 2020 xây
dựng 40 trường cao đẳng nghề chất lượng cao. Vì vậy, trước mắt cần tập trung cho 26 trường này với
49 nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương
xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 26 trường cao đẳng nghề chất lượng
cao, đồng bộ về chương trình đào tạo nghề, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, chính sách đối với người
dạy, người học, có trách nhiệm trở thành các Trung tâm đào tạo giáo viên dạy nghề cho các trường
nghề trong cả nước;
2. Đối với 08 bộ chương trình đào tạo nghề đã được thí điểm chuyển giao từ Malaysia, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát để bảo đảm các cơ sở tiếp nhận chương trình ở Việt Nam có
đồng bộ các điều kiện về đội ngũ giáo viên, trang thiết bị máy móc trong quá trình triển khai; có cam
kết của các trường được giao triển khai các bộ chương trình này, có lộ trình để được công nhận đạt
chuẩn kỹ năng nghề của Malaysia vào cuối năm 2013, có đề xuất hợp tác đào tạo (đào tạo kép) với các
doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở địa phương; tổ chức sơ kết định kỳ 6 tháng và cuối năm việc
triển khai thực hiện các bộ chương trình này;
3. Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần chủ động phối hợp với các Bộ quản
lý ngành và các doanh nghiệp để xác định các nghề trọng điểm cần ưu tiên đào tạo đạt chuẩn kỹ năng
khu vực và quốc tế, quy mô đào tạo từng nghề đến năm 2015; ngoài hợp tác với Malaysia, Hàn Quốc,
cần cân nhắc khả năng mở rộng...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 20/TB-VPCP Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG
TRÌNH DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI
Ngày 02 tháng 01 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì
cuộc họp về Chương trình dạy nghề và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề ở nước ngoài. Tham dự
cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; đại diện lãnh
đạo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Văn phòng Chính
phủ; lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe báo cáo
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng
Nguyễn Thiện Nhân đã có các ý kiến kết luận như sau:
1. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mục tiêu đến năm 2015 xây dựng 26 trường, năm 2020 xây
dựng 40 trường cao đẳng nghề chất lượng cao. Vì vậy, trước mắt cần tập trung cho 26 trường này với
49 nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương
xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 26 trường cao đẳng nghề chất lượng
cao, đồng bộ về chương trình đào tạo nghề, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, chính sách đối với người
dạy, người học, có trách nhiệm trở thành các Trung tâm đào tạo giáo viên dạy nghề cho các trường
nghề trong cả nước;
2. Đối với 08 bộ chương trình đào tạo nghề đã được thí điểm chuyển giao từ Malaysia, Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát để bảo đảm các cơ sở tiếp nhận chương trình ở Việt Nam có
đồng bộ các điều kiện về đội ngũ giáo viên, trang thiết bị máy móc trong quá trình triển khai; có cam
kết của các trường được giao triển khai các bộ chương trình này, có lộ trình để được công nhận đạt
chuẩn kỹ năng nghề của Malaysia vào cuối năm 2013, có đề xuất hợp tác đào tạo (đào tạo kép) với các
doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở địa phương; tổ chức sơ kết định kỳ 6 tháng và cuối năm việc
triển khai thực hiện các bộ chương trình này;
3. Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần chủ động phối hợp với các Bộ quản
lý ngành và các doanh nghiệp để xác định các nghề trọng điểm cần ưu tiên đào tạo đạt chuẩn kỹ năng
khu vực và quốc tế, quy mô đào tạo từng nghề đến năm 2015; ngoài hợp tác với Malaysia, Hàn Quốc,
cần cân nhắc khả năng mở rộng phạm vi hợp tác đào tạo nghề với một số nước ASEAN khác và với
Đức, Nhật. Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết năm 2013 cho việc triển khai đào tạo các nghề trọng
điểm, tổ chức sơ kết đánh giá vào cuối quý III năm 2013 để xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai
trong năm 2014.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội trong việc xây dựng đề án hợp tác đào tạo với nước ngoài.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, NV, GDĐT, LĐTBXH, GTVT, XD,
CT, NNPTNT, TNMT, TTTT, VHTTDL, YT, NHNN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTTH,
TCCV, TH, Cổng TTĐT;
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI - Trang 2
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI 9 10 647