Ktl-icon-tai-lieu

KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ
THÔNG VIỆT NAM
Trong hai ngày 05 và 06/01/2013, tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội
thảo khoa học quốc gia về dạy họcNgữ văn ở trường phổ thông Việt Nam.
Hội thảo do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì; tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị
bậc học và các đơn vị liên quan, Hội đồng bộ môn Ngữ văn của Bộ, một số trường ĐHSP, Viện Văn
học, Viện Ngôn ngữ học, 63 Sở GDĐT.
Hội thảo đã tập hợp được 142 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các cán
bộ quản lý, giảng viên và giáo viên các cấp học phổ thông.
Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham gia có chất lượng về đánh giá chương trình, sách giáo khoa
Ngữ văn, nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn hiện nay; định hướng đổi mới chương trình, sách giáo
khoa, phương pháp dạy học và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; định hướng dạy học trong nhà trường
phổ thông sau năm 2015.
Tổng hợp các báo cáo và ý kiến thảo luận, Bộ GDĐT thông báo kết quả hội thảo như sau:
I. Đánh giá về chương trình, sách giáo khoa; phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; công
tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thời gian qua
1. Những kết quả đạt được
1.1. Chương trình, sách giáo khoa hiện hành có một bước tiến so với Chương trình, sách giáo khoa
trước đó
Về cơ bản, mục tiêu môn học đáp ứng đúng qui định của Luật Giáo dục và của Chương trình (CT)
giáo dục phổ thông, khá toàn diện và đầy đủ trên 03 bình diện: kiến thức, kĩ năng và thái độ; CT đã
xác định được chuẩn kiến thức, kỹ năng làm cơ sở để biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên để dạy
học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập; cập nhật khoa học Ngôn ngữ và Văn học, đã thể hiện được
nguyên tắc tích hợp trong dạy học.
Nhìn chung, sách giáo khoa (SGK) môn Ngữ văn đã cơ bản phù hợp với chương trình, với trình độ
của học sinh; các tác phẩm văn học được bố trí theo thể loại giúp học sinh có những hiểu biết về đặc
trưng thể loại, từ đó hình thành kỹ năng phân tích những tác phẩm cùng thể loại.
1.2. Về thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn ở
trường phổ thông hiện nay
Phương pháp dạy học Ngữ văn đã có những chuyển biến khá tích cực. Nhiều giáo viên Ngữ văn đã
bước đầu áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới và công nghệ thông tin, truyền thông vào
quá trình dạy h...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 43/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ
THÔNG VIỆT NAM
Trong hai ngày 05 và 06/01/2013, tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội
thảo khoa học quốc gia về dạy họcNgữ văn ở trường phổ thông Việt Nam.
Hội thảo do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì; tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị
bậc học và các đơn vị liên quan, Hội đồng bộ môn Ngữ văn của Bộ, một số trường ĐHSP, Viện Văn
học, Viện Ngôn ngữ học, 63 Sở GDĐT.
Hội thảo đã tập hợp được 142 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các cán
bộ quản lý, giảng viên và giáo viên các cấp học phổ thông.
Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham gia có chất lượng về đánh giá chương trình, sách giáo khoa
Ngữ văn, nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn hiện nay; định hướng đổi mới chương trình, sách giáo
khoa, phương pháp dạy học và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; định hướng dạy học trong nhà trường
phổ thông sau năm 2015.
Tổng hợp các báo cáo và ý kiến thảo luận, Bộ GDĐT thông báo kết quả hội thảo như sau:
I. Đánh giá về chương trình, sách giáo khoa; pơng pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; công
tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thời gian qua
1. Những kết quả đạt được
1.1. Chương trình, sách giáo khoa hiện hành có một bước tiến so với Chương trình, sách giáo khoa
trước đó
Về cơ bản, mục tiêu môn học đáp ứng đúng qui định của Luật Giáo dục và của Chương trình (CT)
giáo dục phổ thông, khá toàn diện và đầy đủ trên 03 bình diện: kiến thức, kĩ năng và thái độ; CT đã
xác định được chuẩn kiến thức, kỹ năng làm cơ sở để biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên để dạy
học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập; cập nhật khoa học Ngôn ngữ và Văn học, đã thể hiện được
nguyên tắc tích hợp trong dạy học.
Nhìn chung, sách giáo khoa (SGK) môn Ngữ văn đã cơ bản phù hợp với chương trình, với trình độ
của học sinh; các tác phẩm văn học được bố trí theo thể loại giúp học sinh có những hiểu biết về đặc
trưng thể loại, từ đó hình thành kỹ năng phân tích những tác phẩm cùng thể loại.
1.2. Về thực hiện đổi mới pơng pháp dạy học, kiểm tra đánh g kết quả hc tập n Ngn
trường phthông hiện nay
Phương pháp dạy học Ngữ văn đã có những chuyển biến khá tích cực. Nhiều giáo viên Ngữ văn đã
bước đầu áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới và công nghệ thông tin, truyền thông vào
quá trình dạy học, bước đầu coi trọng việc chuyển hướng từ giảng văn sang phương pháp đọc hiểu văn
bản.
Về kiểm tra đánh giá: đã bước đầu quan tâm ra đề theo hướng mở, gắn với các vấn đề cuộc sống.
Nhiều giáo viên đã biết dựa vào chuẩn để xác định nội dung, xây dựng ma trận câu hỏi trắc nghiệm
khách quan, câu hỏi tự luận khi xây dựng đề. Vấn đề đánh giá trong quá trình dạy học đã từng bước
được quan tâm, những nghiên cứu về PISA bước đầu được ứng dụng vào thực tiễn đọc hiểu văn bản ở
Việt Nam; bước đầu kết hợp giữa đánh giá của giáo viên và hoạt động tự đánh giá của học sinh.
KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM - Trang 2
KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM 9 10 19