Ktl-icon-tai-lieu

KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG

Được đăng lên bởi tran-ngoc-phu
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 7189 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG
NGÀY 22/09/2013
Địa điểm thi: Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng

TT

2155
2040
2035
2000
1846
1835
1758
1637
1582
1562
1568
1500
1458
1382
1358
1294
1198
1138
965
925
752
759
389
280
117
60
34
2200
2203
2271
2188
2189
2162
2142
1909
1606
1601
1524
1423
1424
1386

SBD

110935
120236
110837
221032
120329
240334
220220
140628
130331
230604
240835
120908
120327
140533
240129
111023
140509
120210
130123
130735
230711
240833
230611
120803
140827
120610
120734
111021
120601
240221
130206
210304
230319
131021
130620
220323
210923
240335
140634
140717
210333

HỌ VÀ

TÊN

Đặng Hữu
Nguyễn Minh
Huỳnh Quốc
Nguyễn Hữu
Hồ Văn
Vũ Nguyên
Đỗ
Phùng Văn
Bùi Duy
Nguyễn Hà
Trương
Trương Văn
Hà Thanh
Trần Quốc
Đoàn Văn
Nguyễn Mạnh
Kim Thanh
Đinh Văn
Bùi
Phan Phi
Lý Cao
Trần Quốc
Nguyễn Viết
Nguyễn Khắc
Phạm Ngọc
Nguyễn Văn
Nguyễn Đức
Lê Viết
Lê Tuấn
Nguyễn Anh
Nguyễn Trung
Trần
Mai Văn
Lê Văn
Phạm Nhật
Hà Minh
Dương Văn
Vũ Quang
Nguyễn Bá
Nguyễn Quang
Huỳnh Công Như

Dân
Đức
Cường
Thiện
Dũng
Tùng
Sơn
Mãn
Hoàng
Tiến
Vũ
Hải
Dũng
Luân
Tuân
Đạt
Long
Du
Hiếu
Hùng
Toàn
Vũ
Tiến
Giáp
Nam
Dũng
Giang
Đạt
Dũng
Tuấn
Hiếu
Nhựt
Tích
Khánh
Hoàng
Tài
Quang
Tùng
Mạnh
Minh
Phong

MÃ SV

LỚP

NGÀY SINH NGHE

111102061112 06X2B 13/05/1988
101101061112 06C1A 22/05/1987
103101061109 06C4A 10/10/1987
105104061158 06D4
04/06/1986
110103061107 06X1C 02/03/1987
111202061155 06KX2 29/04/1986
110102061155 06X1B 11/08/1985
111102061179 06X2B 10/11/1986
107101061113 06H2A 19/03/1988
102102061141 06T2 09/02/1987
109102061154 06X3B 17/10/1987
101103061114 06C1C 15/09/1988
109104061108 06X3D 08/12/1988
106102061120 06DT2 16/09/1985
105103061150 06D3 02/02/1988
109104061115 06X3D 15/01/1988
101104061131 06C1D 09/03/1987
103101061112 06C4A 05/02/1987
101102061115 06C1B 17/07/1987
110101061154 06X1A 16/04/1985
107701061137 06H5 20/12/1988
104102061105 06N2 19/09/1987
111101061150 06X2A 06/05/1986
101102061110 06C1B 05/08/1988
104101061194
06N
15/10/1985
101101061107 06C1A 21/05/1986
101104061114 06C1D 12/07/1988
104102061104 06N2 10/03/1986
102101061164 06T1 10/04/1981
111102061174 06X2B 01/01/1985
101104061117 06C1D 19/10/1988
105101061166 06D1 18/02/1987
103112071155 07C4B 15/01/1989
111112071121 07X2B 17/09/1989
105115071118 07D5 08/09/1988
103112071140 07C4B 01/01/1989
110113071131 07X1C 20/06/1989
110211071154 07KT...
1
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
NGÀY 22/09/2013
Địa điểm thi: Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
TT SBD HỌ VÀ TÊN MÃ SV LỚP
NGÀY SINH
NGHE ĐỌC
2155
110935 Đặng Hữu Dân 111102061112 06X2B
13/05/1988
130 45
2040
120236 Nguyễn Minh Đức 101101061112 06C1A
22/05/1987
125 95
2035
110837 Huỳnh Quốc Cường 103101061109 06C4A
10/10/1987
90 130
2000
221032 Nguyễn Hữu Thiện 105104061158 06D4
04/06/1986
110 120
1846
120329 Hồ Văn Dũng 110103061107 06X1C
02/03/1987
135 120
1835
240334 Vũ Nguyên Tùng 111202061155 06KX2
29/04/1986
95 165
1758
220220 Đỗ Sơn 110102061155 06X1B
11/08/1985
140 130
1637
140628 Phùng Văn Mãn 111102061179 06X2B
10/11/1986
110 175
1582
130331 Bùi Duy Hoàng 107101061113 06H2A
19/03/1988
160 130
1562
230604 Nguyễn Hà Tiến 102102061141 06T2
09/02/1987
150 145
1568
240835 Trương 109102061154 06X3B
17/10/1987
165 130
1500
120908 Trương Văn Hải 101103061114 06C1C
15/09/1988
135 165
1458
120327 Hà Thanh Dũng 109104061108 06X3D
08/12/1988
145 160
1382
140533 Trần Quốc Luân 106102061120 06DT2
16/09/1985
200 115
1358
240129 Đoàn Văn Tuân 105103061150 06D3
02/02/1988
125 195
1294
111023 Nguyễn Mạnh Đạt 109104061115 06X3D
15/01/1988
100 225
1198
140509 Kim Thanh Long 101104061131 06C1D
09/03/1987
160 180
1138
120210 Đinh Văn Du 103101061112 06C4A
05/02/1987
120 225
965
130123 Bùi Hiếu 101102061115 06C1B
17/07/1987
175 190
925
130735 Phan Phi Hùng 110101061154 06X1A
16/04/1985
150 220
752
230711 Lý Cao Toàn 107701061137 06H5
20/12/1988
135 265
759
240833 Trần Quốc 104102061105 06N2
19/09/1987
185 215
389
230611 Nguyễn Viết Tiến 111101061150 06X2A
06/05/1986
220 255
280
120803 Nguyễn Khắc Giáp 101102061110 06C1B
05/08/1988
215 290
117
140827 Phạm Ngọc Nam 104101061194 06N
15/10/1985
150 455
60
120610 Nguyễn Văn Dũng 101101061107 06C1A
21/05/1986
310 370
34
120734 Nguyễn Đức Giang 101104061114 06C1D
12/07/1988
390 335
2200
111021 Lê Viết Đạt 104102061104 06N2
10/03/1986
vắng vắng
2203
120601 Lê Tuấn Dũng 102101061164 06T1
10/04/1981
vắng vắng
2271
240221 Nguyễn Anh Tuấn 111102061174 06X2B
01/01/1985
vắng vắng
2188
130206 Nguyễn Trung Hiếu 101104061117 06C1D
19/10/1988
2189
210304 Trần Nhựt 105101061166 06D1
18/02/1987
2162
230319 Mai Văn Tích 103112071155 07C4B
15/01/1989
125 50
2142
131021 Lê Văn Khánh 111112071121 07X2B
17/09/1989
135 50
1909
130620 Phạm Nhật Hoàng 105115071118 07D5
08/09/1988
135 110
1606
220323 Hà Minh Tài 103112071140 07C4B
01/01/1989
115 175
1601
210923 Dương Văn Quang 110113071131 07X1C
20/06/1989
145 145
1524
240335 Vũ Quang Tùng 110211071154 07KT1
20/08/1987
190 110
1423
140634 Nguyễn Bá Mạnh 101212071134 07CDT2
15/09/1988
150 160
1424
140717 Nguyễn Quang Minh 110211071133 07KT1
15/06/1985
170 140
1386
210333 Huỳnh Công Như Phong 110211071141 07KT1
01/11/1988
125 190
KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG
KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG - Người đăng: tran-ngoc-phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 9 10 357