Ktl-icon-tai-lieu

Kết quả thi kết thúc học phần cao học

Được đăng lên bởi Tran Hong Nghi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CQNGHOA X.A.HQI CHUNGHIA VIET NAM
DQcl{p - TU do - H4nhphtic

DAI HQC QU6C GIA TP.HCM
Trudng DII Khoa hgc Tr; nhi6n

KET QUA rHr KfT THUCHgC PHANCAO HQC
ch-qy€u-rlcaub:-I$[9-4-89-S-U4I--T-qiU-f
29Kh6a:

L6o:

M6nthi:__c_Ap.4_qq_qq_pgl4V_I4ryq_q4g-_-_________
56ti6t:-_-___-_____6I

wrAs6
HV
tl

.2

^t

Hg t6n

Ngirysinh

Noi sinh

so
td

Huons 04/47/DgsBinh ThuAn l
l 0 l 1 0 3 0Nguy6nNgqc Ding Khoa 30/09/1984
Criu Long (.'
10 ll 024 NzuvEnLd Qudc

Trudng bQm6n

rry
tGn
rl*

thi

Le-

'2-

u1

K6tlu6 thi ,,"1-

Gifraki ci6iki Di6mTB
2.26

o.o

3.at
7<

Tp.HCM,ngayl6thring.{nan20 4.(
C6nbOchtn thi
...

l'w

w'Y^'.^'

...
DAI HQC
QU6C
GIA
TP.HCM CQNG
HOA X.A. HQI
CHUNGHIA
VIET NAM
Trudng DII Khoa
hgc Tr; nhi6n DQc l{p
-
TU do
-
H4nh
phtic
KET
QUA
rHr KfT THUC
HgC PHAN
CAO
HQC
ch-qy€u-rlcaub:-I$[9-4-89-S-U4I--T-qiU-f
29-
L6o:
Kh6a:
M6nthi:__c_Ap.4_qq_qq_pgl4V_I4ryq_q4g-_-_________ 56ti6t:-_-___-_____6I
Trudng bQ m6n
Tp. HCM, ngayl6thring .{nan20 4.(
C6n bO
chtn
thi
...
l'w
w'Y^'.^'n
wrA s6
HV
Hg t6n Ngiry sinh Noi sinh
^t
so
td
rry
tGn
rl* thi
u 1
K6tlu6 thi
,,"1-
Gifra
ki ci6iki
Di6m TB
tl
10 ll 024NzuvEn Ld
Qudc
Huons 04/47/DgsBinh ThuAn
l
Le-
2.26
3.at
.2
l0 l1 030Nguy6n Ngqc Ding Khoa 30/09/1984Criu Long
(.'
'2-
o.o
7<
Kết quả thi kết thúc học phần cao học - Người đăng: Tran Hong Nghi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kết quả thi kết thúc học phần cao học 9 10 856