Ktl-icon-tai-lieu

kết quả xây dựng trường học

Được đăng lên bởi minhchau8593
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHƯ PƯH
TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN

Số:12/ BC-NTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ia Hrú, ngày 06 tháng 11 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ
Xây dựng trường học “ An toàn về an ninh trật tự” năm 2014
Thực hiện công văn số 775/CV- CAH ngày 25 tháng 10 năm 2014 của công an
huyện Chư Pưh về việc tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ công
an. Trường MG Vành Khuyên báo cáo kết quả xây dựng trường học “ An toàn về an
ninh trật tự” với những nội dung sau:
I. Đặc điểm tình hình:
1. Đặc điểm chung:
Trường MG Vành Khuyên nằm trên địa bàn của thôn Tong Yong xã Ia Hrú,
học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, phần lớn có hoàn cảnh
khó khăn và thuộc hộ nghèo; Điều kiện và môi trường sống đã phần nào ảnh hưởng
đến quá trình học tập và rèn luyện của các em, tuy nhiên với sự nổ lực của tập thể cán
bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường trong công tác giáo dục, giữ gìn kỷ cương
nề nếp nên trong năm Trường MG Vành Khuyên luôn đảm bảo là đơn vị “ An toàn về
an ninh trật tự”.
2. Số liệu cụ thể:
* Tổng số CB, GV, CNV: 24; Trong đó: Nam: 1 ; Nữ: 23
* Tổng số học sinh: 377;
Trong đó: HSDT: 200; Nữ DT: 157
* Tổng số lớp: 12
II. Kết quả thực hiện các nội dung tiêu chí:
1. Hằng năm nhà trường đều có kế hoạch phối hợp với công an xã về việc bảo
vệ an ninh trật tự trong trường học và trên địa bàn.
2. Chi bộ và Nhà trường đều có Nghị quyết, kế hoạch về công tác bảo đảm an
ninh, trật tự trong trường học; quán triệt Thông tư số 23/2012/TT – BCA cho cán bộ,
đảng viên, giáo viên và nhân viên trong trường gắn với quán triệt Chỉ thị số 09CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương đảng về “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
3. Nhà trường đã xây dựng nội dung cam kết và tổ chức hướng dẫn cán bộ, giáo
viên, công nhân viên cùng toàn thể học sinh của trường ký cam kết thực hiện các nội
quy – quy chế xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự”.
4. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp, của trường, phát
huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các thôn buôn để giáo dục các em học
sinh có ý thức giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường cũng như thôn buôn nơi cư trú;
chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, không tụ tập trái phép, làm mất trật
tự nơi công cộng, không vi phạm an toàn giao thông.

5. Luôn đảm bảo môi trường sư phạm an toàn và lành mạnh với các hoạt động
dạy và học theo hướng tích cực – thân thiện, ...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHƯ PƯH
TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:12/ BC-NTr Ia Hrú, ngày 06 tháng 11 năm 2014
BÁO CÁO KẾT QUẢ
Xây dựng trường học “ An toàn về an ninh trật tự” năm 2014
Thực hiện công văn số 775/CV- CAH ngày 25 tháng 10m 2014 của công an
huyện Chư Pưh về việc tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ công
an. Trường MG Vành Khuyên báo cáo kết quả xây dựng trường học An toàn về an
ninh trật tự” với những nội dung sau:
I. Đặc điểm tình hình:
1. Đặc điểm chung:
Trường MG Vành Khuyên nằm trên địa bàn của thôn Tong Yong Ia Hrú,
học sinh chủ yếu người dân tộc thiểu s gốc Tây Nguyên, phần lớn hoàn cảnh
khó khăn thuộc hộ nghèo; Điều kiện môi trường sống đã phần nào ảnh hưởng
đến quá trình học tập và rèn luyện của các em, tuy nhiên với sự nổ lực của tập thể cán
bộ, giáo viên, công nhân viên n trường trong công tác giáo dục, giữ gìn kỷ cương
nề nếp nên trong năm Trường MG Vành Khuyên luôn đảm bảo là đơn vị “ An toàn về
an ninh trật tự”.
2. Số liệu cụ thể:
* Tổng số CB, GV, CNV: 24; Trong đó: Nam: 1 ; Nữ: 23
* Tổng số học sinh: 377; Trong đó: HSDT: 200; Nữ DT: 157
* Tổng số lớp: 12
II. Kết quả thực hiện các nội dung tiêu chí:
1. Hằng năm nhà trường đều kế hoạch phối hợp với công an về việc bảo
vệ an ninh trật tự trong trường học và trên địa bàn.
2. Chi bộ Nhà trường đều Nghị quyết, kế hoạch về công tác bảo đảm an
ninh, trật tự trong trường học; quán triệt Thông số 23/2012/TT BCA cho cán bộ,
đảng viên, giáo viên nhân viên trong trường gắn với quán triệt Chỉ thị số 09-
CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban thư Trung ương đảng về “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
3. Nhà trường đã xây dựng nội dung cam kết và tổ chức hướng dẫn cán bộ, giáo
viên, công nhân viên cùng toàn thể học sinh của trường cam kết thực hiện các nội
quy – quy chế xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự”.
4. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp, của trường, phát
huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các thôn buôn để giáo dục các em học
sinh có ý thức giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường cũng như thôn buôn nơi cư trú;
chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, không tụ tập trái phép, làm mất trật
tự nơi công cộng, không vi phạm an toàn giao thông.
kết quả xây dựng trường học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kết quả xây dựng trường học - Người đăng: minhchau8593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kết quả xây dựng trường học 9 10 431