Ktl-icon-tai-lieu

Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục:

Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công
an cấp tỉnh

Trình tự thực hiện:

Bước 1:
- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2:
- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương. Người được cử đi làm thủ tục khắc dấu phải có
Giấy giới thiệu và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
đem theo bản gốc giấy tờ để đối chiếu với bản sao trong hồ sơ.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ
sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao
cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận
hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày
lễ nghỉ)
Bước 3:
- Nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại trụ sở
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu
thu lệ phí.. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ
phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai
nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả con dấu và giấy chứng nhận
đăng ký mẫu dấu cho người đến nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ
nghỉ).

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã
hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ là bản sao các loại giấy tờ sau đây đối với từng loại cơ
quan, tổ chức:
1- Đối với các cơ quan được sử dụng con dấu có hình Quốc huy
quy định tại Điều 3 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ

thuộc diện làm thủ tục tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương: phải có văn bản thành lập, sáp nhập, chia tách đơn
vị hành chính các cấp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định
của pháp luật.
2- Đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp phải có
quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu của cấp có
thẩm quyền. Trường hợp trong quyết định thành lập chưa cho
phép sử dụng con dấu thì cơ quan quyết định thành lập phải có
văn bản cho phép cơ quan, tổ chức đó được sử dụng con dấu.
3- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp phải có quyết định hoặc giấy phép
thành lập, cho phép sử dụng con dấu và Điều lệ hoạt động được
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hội hoạt động trong
phạm vi tỉnh, thành phố trực t...
Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục: 

Trình tự thực hiện:  !"#
$%&'()*+,'-./
 !0#
$123()*45)678493
:4 *;< = >?/-5@A
B!CBDDEF32G
++&@8=H82!&@)4()*;
I.&32()*H4J./3(
)*#
$:4 =>()*KL-7>/CM2&N4
 =3;
$:4 =>()*27E>/CM.&32
()* !H =23()*//'=;
I:=2()*#:O02PLQ
/RS
 !T#
$<45)6
78493:4 *;
$< =&N7.&34@2,@22
/CJ;;< =+223U.&3/C
J&N/U;.&34@2,@H4&N/
3/CJNL74@
 =22,@;
$:=4@2,@#:O02PLQ/R
S;
Cách thức thực hiện: <3()*VW@).X@/JU49YK
3778493:4 *;
Thành phần, số lượng hồ sơ: F()*/&@)./=)D8!O/*
,7Z#
"$18!.*, >)?5AMX8
,'1UT<'')8[\]0^^"]<1$V-J-
Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh - Trang 2
Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh 9 10 557