Ktl-icon-tai-lieu

Khai trình sử dụng lao động (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bieåu soá 4
Teân ñôn vò: ......................................................
....................

Ñòa chæ :

BAÙO CAÙO KHAI TRÌNH TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG LAO ÑOÄNG
( Duøng cho cô sôû kinh doanh dòch vuï )

.................................................................................

Cô quan chuû quaûn:

.........................................................

Thaønh phaàn kinh teá:

.....................................................

Soá
TT

Hoï vaø
teân

Naêm sinh
Nam Nöõ

Lao ñoäng
coù hoä khaåu
Thaønh
Tænh,
phoá
thaønh
HCM
phoá
khaùc

Ñòa chæ
nôi ôû
hieän nay
cuûa
ngöôøi lao
ñoäng

Trình
ñoä
vaên
hoùa

Trình ñoä
ñaøo taïo
theo ngheà
hoaëc
chuyeân
moân, kyõ
thuaät

Vò
trí
coâng
vieäc

Hôïp ñoàng lao ñoäng ñaõ giao keát
HÑLÑ
HÑLÑ xaùc
HÑLÑ
Ngaøy
Khoâng ñònh thôøi haïn coù thôøi
kyù
xaùc
Töø ñuû 12
haïn
HÑLÑ
ñònh
thaùng ñeán
döôùi 12
thôøi
36 thaùng
thaùng
haïn

Thu nhaäp

Toång
Thu
nhaäp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
2
3
4
5
..
Toång coäng

X

X

X

X

Cô quan xaùc nhaän:
- Toång soá lao ñoäng ñaõ ñaêng kyù:
- Trong ñoù nöõ:
Ngaøy ………. thaùng …….. naêm ……. ñaêng kyù
(Cô quan tieáp nhaän baùo caùo)

X

X

x

Ngaøy.............. thaùng ............ naêm ...............
Giaùm ñoác ñôn vò
(kyù teân, ñoùng daáu)

Trong ñoù
tieàn löông
chính

15

16

Ghi chuù:

Phaàn ghi thoâng tin veà teân, ñòa chæ ñôn vò : Ñòa chæ cô sôû kinh doanh dòch vuï
Coät 2: Ghi ñaày ñuû hoï teân ngöôøi lao ñoäng ñang laøm vieäc taïi ñôn vò
Coät 3,4: Ghi naêm sinh töông öùng vôùi giôùi tính cuûa ngöôøi lao ñoäng.
Coät 5,6: Ñoái vôùi lao ñoäng coù hoä khaåu taïi thaønh phoá thì ñaùnh (x) vaøo coät 5, lao ñoäng laø ngöôøi ôû caùc tænh khaùc ñeán ñaùnh (x) vaøo coät 6.
Coät 7: Ghi roõ ñòa chæ ñang cö truù hieän nay cuûa ngöôøi lao ñoäng
Coät 8,9: Ghi roõ trình ñoä vaên hoùa (hoïc heát lôùp maáy), trình ñoä chuyeân moân kyõ thuaät cuûa ngöôøi lao ñoäng (trình ñoä ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung
caáp, sô caáp, baäc thôï, lao ñoäng phoå thoâng).
Coät 10: Vò trí coâng vieäc hieän ñang laøm vieäc taïi ñôn vò (tröûông phoøng, thuû kho, tieáp vieân, phuïc vuï…)
Coät 11, 12, 13: Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät töông ñöông
Coät 14: Ghi roõ ngaøy kyù hôïp ñoàng lao ñoäng ñang coøn hieäu löïc
Coät 15: Ghi thu nhaäp haøng thaùng bao goàm tieàn löông vaø caùc khoaûn phuï caáp
Coät 16 : Trong ñoù tieàn löông

...
Bieåu soá 4
Teân ñôn vò: ......................................................
....................
Ñòa chæ :
.................................................................................
Cô quan chuû quaûn:
.........................................................
BAÙO CAÙO KHAI TRÌNH TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG LAO ÑOÄNG
( Duøng cho cô sôû kinh doanh dòch vuï )
Thaønh phaàn kinh teá:
.....................................................
Naêm sinh
Lao ñoäng
coù hoä khaåu
Hôïp ñoàng lao ñoäng ñaõ giao keát
Soá
TT
Hoï vaø
teân
Nam
Nöõ
Tænh,
thaønh
phoá
khaùc
Ñòa chæ
nôi ôû
hieän nay
cuûa
ngöôøi lao
ñoäng
Trình
ñoä
vaên
hoùa
Trình ñoä
ñaøo taïo
theo ngheà
hoaëc
chuyeân
moân, kyõ
thuaät
trí
coâng
vieäc
HÑLÑ
Khoâng
xaùc
ñònh
thôøi
haïn
HÑLÑ xaùc
ñònh thôøi haïn
Töø ñuû 12
thaùng ñeán
36 thaùng
HÑLÑ
coù thôøi
haïn
döôùi 12
thaùng
Ngaøy
kyù
HÑLÑ
Thu nhaäp
Toång
Thu
nhaäp
Trong ñoù
tieàn löông
chính
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
..
Toång coäng
X
X
X
X
X
x
Cô quan xaùc nhaän:
- Toång soá lao ñoäng ñaõ ñaêng kyù:
- Trong ñoù nöõ:
Ngaøy ………. thaùng …….. naêm ……. ñaêng kyù
(Cô quan tieáp nhaän baùo caùo)
Ngaøy.............. thaùng ............ naêm ...............
Giaùm ñoác ñôn vò
(kyù teân, ñoùng daáu)
Khai trình sử dụng lao động (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ) - Trang 2
Khai trình sử dụng lao động (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Khai trình sử dụng lao động (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ) 9 10 744