Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm điểm đảng viên

Được đăng lên bởi pcviet86
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG ỦY XÃ TRUNG SƠN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH TRUNG SƠN

Trung S¬n, ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2015.

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM 2015
Họ và tên: Phạm Chung Việt.
Sinh ngày: 12 tháng 3 năm 1986.
Chức vụ đoàn thể: Ủy viên BCHCĐ
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trung Sơn
Chi bộ: Trường Tiểu học Trung Sơn
Qua một năm công tác tôi viết bản tự kiểm điểm đánh giá kết quả công tác của
bản thân tôi trong năm 2015 vừa qua như sau:
1 .Công tác tư tưởng chính trị:
Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn viết, nói và làm đúng quan điểm
đường lối, Nghị quyết, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Luôn tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân và đồng nghiệp thực hiện đúng
quan điểm, Nghị quyết, đường lối chủ trương, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước.
Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và coi việc học tập
tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cẩm nang để kiểm điểm lại mình, đặc biệt
là bài học chuyên đề về “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách
nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” của
Chủ Tịch Hồ Chí Minh, những câu chuyện, bài nói, bài viết của người để soi rọi vào
bản thân từ đó rèn luyện tu dưỡng hàng ngày.
Là một đảng viên tôi luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, bởi vậy tôi
không ngừng học hỏi các thế hệ cán bộ, đồng nghiệp có bề dầy kinh nghiệm trong công
tác, đồng thời luôn tham gia đầy đủ các buổi hội họp và các lớp tập huấn, nâng cao
công tác chuyên môn, phương pháp dạy học mới do các cấp tổ chức, thường xuyên
nghiên cứu các tài liệu văn bản, sách báo có liên quan đến công tác để vận dụng vào
công tác dạy học và chỉ đạo các hoạt động của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc công
tác phong trào thi đua trong nhà trường.
2. Đạo đức - Lối sống:
Bản thân và gia đình luôn thực hành tiết kiệm không lãng phí, tham nhũng, sa
hoa, không vi phạm các điều đảng viên không được làm. Luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ
và nhân dân địa phương, đấu tranh phê và tự phê trung thực với Đảng, với quần chúng
và nhân dân.
Có quan hệ với nhân dân và đồng nghiệp đúng mực, không chia rẽ bè phái mất
đoàn kết làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng của cơ quan, giữ đúng mối quan hệ tình
làng nghĩa xóm.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của người đảng viên :

Bản thân tôi trong năm vừa qua luôn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt do chi bộ
tổ chức. Trong các cuộc họp tôi đều tham gia phát biểu ý kiến thảo luận các nội dung
t...
ĐẢNG ỦY XÃ TRUNG SƠN
CHI BỘ TRƯỜNG TH TRUNG SƠN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trung S¬n, ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2015.
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM 2015
Họ và tên: Phạm Chung Việt.
Sinh ngày: 12 tháng 3 năm 1986.
Chức vụ đoàn thể: Ủy viên BCHCĐ
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trung Sơn
Chi bộ: Trường Tiểu học Trung Sơn
Qua một năm công tác tôi viết bn tự kiểm điểm đánh giá kết quả công tác của
bản thân tôi trong năm 2015 vừa qua như sau:
1 .Công tác tư tưởng chính trị:
Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn viết, nói và làm đúng quan điểm
đường lối, Nghị quyết, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Luôn tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân và đồng nghiệp thực hiện đúng
quan điểm, Nghị quyết, đường lối chủ trương, Chính sách của Đng, pháp luật của Nhà
nước.
Tích cực học tập và làm theo tấm ơng đạo đức HC Minh và coi việc học tập
tư tưởng tấm gương đạo đc Hồ Chí Minh cẩm nang để kiểm điểm lại mình, đặc biệt
bài hc chuyên đề v “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách
nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” của
Chủ Tịch H Chí Minh, những câu chuyện, bài nói, bài viết của người để soi ri vào
bản thân từ đó rèn luyện tu dưỡng hàng ngày.
Là một đảng viên tôi luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, bởi vậy tôi
không ngừng học hỏi các thế hệ cán bộ, đồng nghiệp có bề dầy kinh nghiệm trong công
tác, đồng thời luôn tham gia đầy đủ các buổi hội họp và các lớp tập huấn, nâng cao
công tác chuyên môn, phương pháp dạy học mới do các cấp tổ chức, thường xuyên
nghiên cứu các tài liệu văn bản, sách báo có liên quan đến công tác để vận dụng vào
công tác dạy học và chỉ đạo các hoạt động của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc công
tác phong trào thi đua trong nhà trường.
2. Đạo đức - Lối sống:
Bản thân gia đình luôn thực hành tiết kiệm không lãng phí, tham nhũng, sa
hoa, không vi phạm các điều đảng viên không được làm. Luôn giữ n đoàn kết nội bộ
nhân dân địa phương, đấu tranh phê và tự phê trung thực với Đảng, với quần chúng
và nhân dân.
quan hệ với nhân dân và đồng nghiệp đúng mực, không chia r phái mất
đoàn kết làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng của quan, giữ đúng mối quan hệ tình
làng nghĩa xóm.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của người đảng viên :
Kiểm điểm đảng viên - Trang 2
Kiểm điểm đảng viên - Người đăng: pcviet86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kiểm điểm đảng viên 9 10 379