Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm kê

Được đăng lên bởi Nghé NoBi NguyỄn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI PHÒNG

Nhân Hải, ngày 21tháng 5 năm 2014
Thời gian: 14 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2014 - Tại phòng 5C
I.Thành phần kiểm kê:
1. Trưởng ban: đ/c Võ Xuân Lộc - Hiệu trưởng
2. Phó ban: đ/c
Hoàng Thanh Bính - Hiệu phó
3. Người kiểm kê:
Lê Thị Tình
II. Nội dung kiểm kê:
Kiểm kê cơ sở vật chất trong phòng
TT
Tên tài sản
Đơn vị Số lượng
ghi chú
1 Bàn giáo viên
Cái
2 Ghế giáo viên
Cái
3 Bàn rời học sinh
Cái
4 Ghế rời học sinh
Cái
5 Bàn ghế liền học sinh
Bộ
6 Rèm cửa
Cái
7 Quạt trần
Cái
8 Quạt treo tường
Cái
9 Bòng đèn
Cái
10 Tủ
Cái
11 Bảng lớp
Cái
12 Ảnh lớp
Cái
13 Câu khẩu hiệu
Cái
14 Ảnh Bác
Cái
15 Khung trang trí góc thân thiện
Cái
16 Giá đỡ ti vi
Cái
17
18
19
20

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2014.
Đề xuất: .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Người kiểm kê

Lê Thị Tình

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI PHÒNG

Nhân Hải, ngày 21tháng 5 năm 2014
Thời gian: 14 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2014 - Tại phòng
I.Thành phần kiểm kê:
1. Trưởng ban: đ/c Võ Xuân Lộc - Hiệu trưởng
2. Phó ban: đ/c
Hoàng Thanh Bính - Hiệu phó
3. Người kiểm kê:
Lê Thị Tình
II. Nội dung kiểm kê:
Kiểm kê cơ sở vật chất trong phòng
TT
Tên tài sản
Đơn vị Số lượng
ghi chú
1 Bàn giáo viên
Cái
2 Ghế giáo viên
Cái
3 Bàn rời học sinh
Cái
4 Ghế rời học sinh
Cái
5 Bàn ghế liền học sinh
Bộ
6 Rèm cửa
Cái
7 Quạt trần
Cái
8 Quạt treo tường
Cái
9 Bòng đèn
Cái
10 Tủ
Cái
11 Bảng lớp
Cái
12 Ảnh lớp
Cái
13 Câu khẩu hiệu
Cái
14 Ảnh Bác
Cái
15 Khung trang trí góc thân thiện
Cái
16
17
18
19
20

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2014.
Đề xuất: .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................................
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI PHÒNG
Nhân Hải, ngày 21tháng 5 năm 2014
Thời gian: 14 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2014 - Tại phòng 5C
I.Thành phần kiểm kê:
1. Trưởng ban: đ/c Võ Xuân Lộc - Hiệu trưởng
2. Phó ban: đ/c Hoàng Thanh Bính - Hiệu phó
3. Người kiểm kê: Lê Thị Tình
II. Nội dung kiểm kê:
Kiểm kê cơ sở vật chất trong phòng
TT Tên tài sản Đơn vị Số lượng ghi chú
1
Bàn giáo viên Cái
2
Ghế giáo viên Cái
3
Bàn rời học sinh Cái
4
Ghế rời học sinh Cái
5
Bàn ghế liền học sinh Bộ
6
Rèm cửa Cái
7
Quạt trần Cái
8
Quạt treo tường Cái
9
Bòng đèn Cái
10
Tủ Cái
11
Bảng lớp Cái
12
Ảnh lớp Cái
13
Câu khẩu hiệu Cái
14
Ảnh Bác Cái
15
Khung trang trí góc thân thiện Cái
16
Giá đỡ ti vi Cái
17
18
19
20
Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2014.
Đề xuất: .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Người kiểm kê
Lê Thị Tình
Kiểm kê - Trang 2
Kiểm kê - Người đăng: Nghé NoBi NguyỄn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm kê 9 10 115