Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA 1 TIẾT

Được đăng lên bởi Bùi Văn Nghề
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA 1 TIẾT
Câu 1: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(5πt+

ban đầu của vật là
Α. −4cm và

π
rad.
3

B. 4cm và

2π
rad .
3

C. 4cm và

4π
rad
3

π
)cm. Biên độ dao động và pha
3
D. 4cm và

π
rad.
3

Câu 2: Trong dao ®éng ®iÒu hoµ x = Acos(ωt + φ), gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh
A. a = Acos(ωt + φ).
B. a = Aω2cos(ωt + φ).
2
C. a = - Aω cos(ωt + φ).
D. a = - Aωcos(ωt + φ).
Câu 3: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi
A. Cùng pha với vận tốc
B. Ngược pha với vận tốc
C. Sớm pha π/2 so với vận tốc
D. Trể pha π/2 so với vận tốc
Câu 4: Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ

của dao động tổng hợp không phụ thuộc yếu tố nào sau đây ?
A. Biên độ của dao động thứ nhất.
B. Biên độ của dao động thứ hai.
C. tần số chung của hai dao động.
D. Độ lệch pha của hai dao động.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài của nó.
B. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc trọng trường nơi
con lắc dao dộng.
C. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ.
D. Chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng.
Câu 6: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao
động điều hoà với biên độ A = 6 (cm). Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng
đường vật đi được trong 0,1π (s) đầu tiên là
A. 6 cm.
B. 24 cm.
C. 9 cm.
D. 12 cm.
Câu 7: Vật có khối lượng m = 100 g thực hiện dao động tổng hợp của hai dđộng điều hoà cùng
phương, cùng tần số, với các phtrình là x1 = 5cos(10t + π) (cm) và x2 = 10cos(10t - π/3) (cm). Giá trị
cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật là
A. 50 3 N.
B. 5 3 N.
C. 0,5 3 N.
D. 5 N.
Câu 8: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình: x1 = 6 cos 5π t (cm)
π

π
π

A. x = 6 cos  5π t + ÷(cm)
B. x = 6 3 cos(5π t + )(cm)
2
6

π
π


C. x = 6 3 cos  5π t + ÷(cm)
D. x = 6 cos  5π t + ÷(cm)
4
6


Câu 9: Mét con l¾c ®¬n cã ®é dµi l1 dao ®éng víi chu kú T1 = 0,8s. Mét con l¾c ®¬n kh¸c cã ®é dµi l2



và x2 = 6 cos  5π t + ÷(cm) là:
3

dao ®éng víi chu kú T1 = 0,6s. Chu kú cña con l¾c ®¬n cã ®é dµi l1 + l2 lµ
A. T = 0,7s.
B. T = 0,8s.
C. T = 1s.
D. T = 1,4s.
Câu 10: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là
π
π
và − . Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng:
3
6
π
π
π
π
A. −
B. .
C. .
D.
.
2
4
6
12

Tran...
KIỂM TRA 1 TIẾT
Câu 1: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(5πt+
3
π
)cm. Biên độ dao động và pha
ban đầu của vật là
Α. 4cm và
3
π
rad. B. 4cm và
2
3
π
rad . C. 4cm và
4
3
π
rad D. 4cm và
3
π
rad.
Câu 2: Trong dao ®éng ®iÒu hoµ x = Acos(ωt + φ), gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh
A. a = Acos(ωt + φ). B. a = Aω
2
cos(ωt + φ).
C. a = - Aω
2
cos(ωt + φ). D. a = - Aωcos(ωt + φ).
Câu 3: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi
A. Cùng pha với vận tốc B. Ngược pha với vận tốc
C. Sớm pha π/2 so với vận tốc D. Trể pha π/2 so với vận tốc
Câu 4: Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ
của dao động tổng hợp không phụ thuộc yếu tố nào sau đây ?
A. Biên độ của dao động thứ nhất. B. Biên độ của dao động thứ hai.
C. tần số chung của hai dao động. D. Độ lệch pha của hai dao động.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài của nó.
B. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc trọng trường nơi
con lắc dao dộng.
C. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ.
D. Chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng.
Câu 6: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao
động điều hoà với biên độ A = 6 (cm). Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng
đường vật đi được trong 0,1π (s) đầu tiên là
A. 6 cm. B. 24 cm. C. 9 cm. D. 12 cm.
Câu 7: Vật có khối lượng m = 100 g thực hiện dao động tổng hợp của hai dđộng điều hoà cùng
phương, cùng tần số, với các phtrình là x
1
= 5cos(10t + π) (cm) và x
2
= 10cos(10t - π/3) (cm). Giá trị
cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật là
A. 50
3
N. B. 5
3
N. C. 0,5
3
N. D. 5 N.
Câu 8: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình:
1
6cos5 ( )x t cm
π
=
2
6cos 5 ( )
3
x t cm
π
π
= +
÷
là:
A.
6cos 5 ( )
2
x t cm
π
π
= +
÷
B.
6 3 cos(5 )( )
6
x t cm
π
π
= +
C.
6 3cos 5 ( )
4
x t cm
π
π
= +
÷
D.
6cos 5 ( )
6
x t cm
π
π
= +
÷
Câu 9: Mét con l¾c ®¬n cã ®é dµi l
1
dao ®éng víi chu kú T
1
= 0,8s. Mét con l¾c ®¬n kh¸c cã ®é dµi l
2
dao ®éng víi chu kú T
1
= 0,6s. Chu kú cña con l¾c ®¬n cã ®é dµi l
1
+ l
2
A. T = 0,7s. B. T = 0,8s. C. T = 1s. D. T = 1,4s.
Câu 10: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là
3
π
6
π
. Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng:
A.
2
π
B.
4
π
. C.
6
π
. D.
.
Trang 1/4 - Mã đề thi 002
KIỂM TRA 1 TIẾT - Trang 2
KIỂM TRA 1 TIẾT - Người đăng: Bùi Văn Nghề
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KIỂM TRA 1 TIẾT 9 10 713