Ktl-icon-tai-lieu

kinh tuyến trung ương VN2000

Được đăng lên bởi Vũ Văn Trương
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh tuyÕn trôc c¸c tØnh,
thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng
TT TØnh, thµnh phè
Kinh
tuyÕn trôc
TT TØnh, thµnh phè
Kinh
tuyÕn trôc
1 Lai Ch©u 103
0
00’ 33 Long An 105
0
45’
2 §iÖn Biªn 103
0
00’ 34 TiÒn Giang 105
0
45’
3 S¬n La 104
0
00’ 35 BÕn Tre 105
0
45’
4 Kiªn Giang 104
0
30’ 36 H¶i Phßng 105
0
45’
5 Cµ Mau 104
0
30’ 37 TP.Hå ChÝ Minh 105
0
45’
6 Lµo Cai 104
0
45’ 38 B×nh D¬ng 105
0
45’
7 Yªn B¸i 104
0
45’ 39 Tuyªn Quang 106
0
00’
8 NghÖ An 104
0
45’ 40 Hoµ B×nh 106
0
00’
9 Phó Thä 104
0
45’ 41 Qu¶ng B×nh 106
0
00’
10 An Giang 104
0
45’ 42 Qu¶ng TrÞ 106
0
15’
11 Thanh Ho¸ 105
0
00’ 43 B×nh Phíc 106
0
15’
12 VÜnh Phóc 105
0
00’ 44 B¾c K¹n 106
0
30’
13 Hµ T©y 105
0
00’ 45 Th¸i Nguyªn 106
0
30’
14 §ång Th¸p 105
0
00’ 46 B¾c Giang 107
0
00’
15 CÇn Th¬ 105
0
00’ 47 Thõa Thiªn - H 107
0
00’
16 HËu Giang 105
0
00’ 48 L¹ng S¬n 107
0
15’
17 B¹c Liªu 105
0
00’ 49 Kon Tum 107
0
30’
18 Hµ Néi 105
0
00’ 50 Qu¶ng Ninh 107
0
45’
19 Ninh B×nh 105
0
00’ 51 §ång Nai 107
0
45’
20 Hµ Nam 105
0
00’ 52 Bµ RÞa - Vòng TÇu 107
0
45’
21 Hµ Giang 105
0
30’ 53 Qu¶ng Nam 107
0
45’
22 H¶i D¬ng 105
0
30’ 54 L©m §ång 107
0
45’
23 Hµ TÜnh 105
0
30’ 55 §µ N½ng 107
0
45’
24 B¾c Ninh 105
0
30’ 56 Qu¶ng Ng·i 108
0
00’
25 Hng Yªn 105
0
30’ 57 Ninh ThuËn 108
0
15’
26 Th¸i B×nh 105
0
30’ 58 Kh¸nh Hoµ 108
0
15’
27 Nam §Þnh 105
0
30’ 59 B×nh §Þnh 108
0
15’
28 T©y Ninh 105
0
30’ 60 §¾c L¾c 108
0
30’
29 VÜnh Long 105
0
30’ 61 §¾c N«ng 108
0
30’
30 Sãc Tr¨ng 105
0
30’ 62 Phó Yªn 108
0
30’
31 Trµ Vinh 105
0
30’ 63 Gia Lai 108
0
30’
32 Cao B»ng 105
0
45’ 64 B×nh ThuËn 108
0
30’
kinh tuyến trung ương VN2000 - Người đăng: Vũ Văn Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
kinh tuyến trung ương VN2000 9 10 691