Ktl-icon-tai-lieu

Ký hiệu biển số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ký hiÖu biÓn sè xe « t«, m« t«
cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi

Phô lôc sè 02

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 06/2009/TT-BCA-C11
ngµy 11/ 3/ 2009 cña Bé C«ng an)
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Tªn níc
¸o
An ba ni
Anh vµ b¾c Ailen
Ai cËp
A ZEC bai zan
Ên ®é
¨ng g« la
Ap ga ni xtan
an giª ri
Ac hen ti na
¸c mª ni a
Ai x¬ len
bØ
Ba lan
Bå ®µo nha
Bun ga ri
Buèc ki na pha x«
Bra xin
B¨ng la ®Ðt
Bª la rót
B« li vi a
Bª nanh
Bru n©y
Bu run ®i
Cu ba
Cèt ®i voa
C«ng g« (brazaville-i )
C«ng g« (da-i-a )
Chi lª
C« l«m bi a
Ca m¬ run
Ca na da
C« oÐt
Cam pu chia
C r¬ g xtan
Ca ta
C¸p ve
Cèt xta ri ca
§øc
D¨m bi a
Dim ba bu ª
§an m¹ch
£ cu a ®o
£ ri t¬ rª
£ti « pia
Ex t« nia
Guyana
Ga b«ng
G¨m bi a
Gi bu ti
Gru di a
Gioãc ®a ni
Ghi nª
Ga na
Ghi nª bÝt xao
Grª na ®a
Ghi nª xÝch ®¹o
Goa tª ma la
Hung ga ri

Ký hiÖu
001 - 005
006 - 010
011 - 015
016 - 020
021 - 025
026 - 030
031 - 035
036 - 040
041 - 045
046 - 050
051 - 055
056 - 060
061 - 065
066 - 070
071 - 075
076 - 080
081 - 085
086 - 090
091 - 095
096 - 100
101 - 105
106 - 110
111 - 115
116 - 120
121 - 125
126 - 130
131 - 135
136 - 140
141 - 145
146 - 150
151 - 155
156 - 160
161 - 165
166 - 170
171 - 175
176 - 180
181 - 185
186 - 190
191 - 195
196 - 200
201 - 205
206 - 210
211 - 215
216 - 220
221 - 225
226 - 230
231 - 235
236 - 240
241 - 245
246 - 250
251 - 255
256 - 260
261 - 265
266 - 270
271 - 275
276 - 280
281 - 285
286 - 290
291 - 295

1

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Hoa kú
Hµ lan
Hy l¹p
Ha mai ca
In ®« nª xia
I ran
I r¾c
I ta li a
ixraen
ka d¾c tan
lµo
li b¨ng
li bi
luc x¨m bua
lÝt va
l¸t vi a
my an ma
m«ng cæ
m« d¨m bÝch
ma ®a gat xca
m«n ®« va
man ®i v¬
mª hi c«
ma li
ma lay xi a
ma rèc
m« ri ta ni

296 - 300
301 - 305
306 - 310
311 - 315
316 - 320
321 - 325
326 - 330
331 - 335
336 - 340
341 - 345
346 - 350
351 - 355
356 - 360
361 - 365
366 - 370
371 - 375
376 - 380
381 - 385
386 - 390
391 - 395
396 - 400
401 - 405
406 - 410
411 - 415
416 - 420
421 - 425
426 – 430

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

man ta
mac xan
nga
nhËt b¶n
ni ca ra goa
niu di l©n
ni giª
ni giª ri a
na mi bi a
nª pan
nam phi
nam t
na uy
« man
« xt¬ r©y lia
ph¸p
phi ga
pa ki xtan
phÇn lan
phi lip pin
pa le xtin
pa na ma
pa pua niu ghi nª
tæ chøc qu...
Phô lôc sè 02
ký hiÖu biÓn sè xe « t«, m« t«
cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 06/2009/TT-BCA-C11
ngµy 11/ 3/ 2009 cña Bé C«ng an)
TT Tªn níc Ký hiÖu
1 ¸o 001 - 005
2 An ba ni 006 - 010
3 Anh vµ b¾c Ailen 011 - 015
4 Ai cËp 016 - 020
5 A ZEC bai zan 021 - 025
6 Ên ®é 026 - 030
7 ¨ng g« la 031 - 035
8 Ap ga ni xtan 036 - 040
9 an giª ri 041 - 045
10 Ac hen ti na 046 - 050
11 ¸c mª ni a 051 - 055
12 Ai x¬ len 056 - 060
13 061 - 065
14 Ba lan 066 - 070
15 Bå ®µo nha 071 - 075
16 Bun ga ri 076 - 080
17 Buèc ki na pha x« 081 - 085
18 Bra xin 086 - 090
19 B¨ng la ®Ðt 091 - 095
20 Bª la rót 096 - 100
21 B« li vi a 101 - 105
22 Bª nanh 106 - 110
23 Bru n©y 111 - 115
24 Bu run ®i 116 - 120
25 Cu ba 121 - 125
26 Cèt ®i voa 126 - 130
27 C«ng g« (brazaville-i ) 131 - 135
28 C«ng g« (da-i-a ) 136 - 140
29 Chi lª 141 - 145
30 C« l«m bi a 146 - 150
31 Ca m¬ run 151 - 155
32 Ca na da 156 - 160
33 C« oÐt 161 - 165
34 Cam pu chia 166 - 170
35 C r¬ g xtan 171 - 175
36 Ca ta 176 - 180
37 C¸p ve 181 - 185
38 Cèt xta ri ca 186 - 190
39 §øc 191 - 195
40 D¨m bi a 196 - 200
41 Dim ba bu ª 201 - 205
42 §an m¹ch 206 - 210
43 £ cu a ®o 211 - 215
44 £ ri t¬ rª 216 - 220
45 £ti « pia 221 - 225
46 Ex t« nia 226 - 230
47 Guyana 231 - 235
48 Ga b«ng 236 - 240
49 G¨m bi a 241 - 245
50 Gi bu ti 246 - 250
51 Gru di a 251 - 255
52 Gioãc ®a ni 256 - 260
53 Ghi nª 261 - 265
54 Ga na 266 - 270
55 Ghi nª bÝt xao 271 - 275
56 Grª na ®a 276 - 280
57 Ghi nª xÝch ®¹o 281 - 285
58 Goa tª ma la 286 - 290
59 Hung ga ri 291 - 295
1
Ký hiệu biển số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài - Trang 2
Ký hiệu biển số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ký hiệu biển số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài 9 10 861