Ktl-icon-tai-lieu

Ký hiệu biển số xe ôtô - mô tô trong nước

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phô lôc 01
Ký hiệu biển số xe ôtô - mô tô trong nước
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 06 /2009/TT-BCA-C11
ngµy 11/3/ 2009 cña Bé C«ng an)
tt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

tªn ®Þa ph¬ng

Cao B»ng
L¹ng S¬n
Qu¶ng Ninh
H¶i Phßng
Th¸i B×nh
Nam §Þnh
Phó Thä
Th¸i Nguyªn
Yªn B¸i
Tuyªn Quang
Hµ Giang
Lµo Cai
Lai Ch©u
S¬n La
§iÖn Biªn
Hoµ B×nh
Hµ Néi
H¶i D¬ng
Ninh B×nh
Thanh Ho¸
NghÖ An
Hµ TÜnh
TP. §µ N½ng
§¾k L¾k
§¾k N«ng
L©m §ång
TP. Hå ChÝ Minh
§ång Nai
B×nh D¬ng
Long An
TiÒn Giang
VÜnh Long

ký hiÖu

11
12
14
15-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29-33+40
34
35
36
37
38
43
47
48
49
50-59
39; 60
61
62
63
64

tt

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

tªn ®Þa ph¬ng

CÇn Th¬
§ång Th¸p
An Giang
Kiªn Giang
Cµ Mau
T©y Ninh
BÕn Tre
Bµ RÞa - Vòng Tµu
Qu¶ng B×nh
Qu¶ng TrÞ
Thõa Thiªn HuÕ
Qu¶ng Ng·i
B×nh §Þnh
Phó Yªn
Kh¸nh Hoµ
Côc CSGT §B-§S
Gia Lai
Kon Tum
Sãc Tr¨ng
Trµ Vinh
Ninh ThuËn
B×nh ThuËn
VÜnh Phóc
Hng Yªn
Hµ Nam
Qu¶ng Nam
B×nh Phíc
B¹c Liªu
HËu Giang
B¾c C¹n
B¾c Giang
B¾c Ninh

ký hiÖu

KT.Bé Trëng
THỨ TR¦ỞNG

Trung tíng TrÇn §¹i Quang

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
89
90
92
93
94
95
97
98
99

...
Phô lôc 01
Ký hiệu biển số xe ôtô - mô tô trong nước
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 06 /2009/TT-BCA-C11
ngµy 11/3/ 2009 cña Bé C«ng an)
tt tªn ®Þa ph¬ng ký hiÖu tt tªn ®Þa ph¬ng ký hiÖu
1 Cao B»ng 11 33 CÇn T 65
2 L¹ng S¬n 12 34 §ång Th¸p 66
3 Qu¶ng Ninh 14 35 An Giang 67
4 H¶i Phßng 15-16 36 Kiªn Giang 68
5 Th¸i B×nh 17 37 Cµ Mau 69
6 Nam §Þnh 18 38 T©y Ninh 70
7 Phó T 19 39 BÕn Tre 71
8 Th¸i Nguyªn 20 40 Bµ RÞa - Vòng Tµu 72
9 Yªn B¸i 21 41 Qu¶ng B×nh 73
10 Tuyªn Quang 22 42 Qu¶ng T 74
11 Hµ Giang 23 43 Thõa Thiªn HuÕ 75
12 Lµo Cai 24 44 Qu¶ng Ng·i 76
13 Lai Ch©u 25 45 B×nh §Þnh 77
14 S¬n La 26 46 Phó Yªn 78
15 §iÖn Biªn 27 47 Kh¸nh Hoµ 79
16 Hoµ B×nh 28 48 Côc CSGT §B-§S 80
17 Hµ Néi 29-33+40 49 Gia Lai 81
18 H¶i D¬ng 34 50 Kon Tum 82
19 Ninh B×nh 35 51 Sãc Tr¨ng 83
20 Thanh Ho¸ 36 52 Trµ Vinh 84
21 NghÖ An 37 53 Ninh ThuËn 85
22 Hµ TÜnh 38 54 B×nh ThuËn 86
23 TP. §µ N½ng 43 55 VÜnh Phóc 88
24 §¾k L¾k 47 56 Hng Yªn 89
25 §¾k N«ng 48 57 Hµ Nam 90
26 L©m §ång 49 58 Qu¶ng Nam 92
27 TP. Hå ChÝ Minh 50-59 59 B×nh Phíc 93
28 §ång Nai 39; 60 60 B¹c Liªu 94
29 B×nh D¬ng 61 61 HËu Giang 95
30 Long An 62 62 B¾c C¹n 97
31 TiÒn Giang 63 63 B¾c Giang 98
32 VÜnh Long 64 64 B¾c Ninh 99
KT.Bé Trëng
TH TR¦NG
Trung tíng TrÇn §¹i Quang
Ký hiệu biển số xe ôtô - mô tô trong nước - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ký hiệu biển số xe ôtô - mô tô trong nước 9 10 11