Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Được đăng lên bởi camtuqtkd
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ năng lập kế hoạch
Khi được hỏi: “Chị dự định thời gian tới sẽ làm gì?”, các chị trả lời: “Tôi sẽ làm
chủ một doanh nghiệp, muốn thành đạt, muốn cống hiến…”. Nh ưng đa ph ần các ch ị
lại chưa hề có một kế hoạch rõ ràng để hiện thực dự định đó. Các ch ị đang c ần kỹ
năng lập kế hoạch.
Nguyên nhân của việc không chú ý hoặc không thể xác định được kế hoạch
cho mình là do các chúng ta thiếu mục tiêu hoặc những mục tiêu ấy là mơ hồ. Khi
bạn đã đặt mục tiêu dù ngắn hạn hay dài hạn cho mình nh ư sẽ c ống hi ến cho ho ạt
động xã hội … để có thể cống hiến, đóng góp được nhiều cho xã hội thì chúng ta c ần
phải có một kế hoạch cụ thể, từng bước để thực hiện. Một kế hoạch được chuẩn b ị
kĩ lưỡng và được cập nhật, chỉnh sửa thường xuyên sẽ giúp chúng ta có nh ững b ước
đi cụ thể và đánh giá được chất lượng của các công việc mình trong th ời gian t ới.
I. KẾ HOẠCH LÀ GÌ?
Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động được sắp x ếp theo l ịch trình, có
thời hạn, nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp tốt nh ất…
để thực hiện một mục tiêu cuối cùng đã được đề ra. Khi bạn l ập đ ược k ế ho ạch thì
tư duy quản lý của bạn sẽ có hệ thống hơn để có thể tiên liệu đ ược các tình huống
sắp xảy ra. Bạn sẽ phối hợp được mọi nguồn lực của cá nhân, t ổ ch ức đ ể t ạo nên
một sức mạnh tổng hợp, có thể giữ vững “mũi tiến công” vào mục tiêu cuối cùng
mình muốn hướng đến. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ d ễ dàng ki ểm tra, giám sát hi ệu
quả thực hiện KH của mình.
II. CÁCH VIẾT MỘT BẢN KẾ HOẠCH:
Để lập được một bản kế hoạch chi tiết, cụ thể và khoa học, bao gồm các y ếu
tố sau:
- Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc
- Xác định nội dung công việc
- Xác định thời gian, địa điểm
- Xác định cách thức thực hiện
- Xác định phương pháp kiểm tra, giám sát
- Xác định nguồn lực thực hiện
1. Xác định mục tiêu, yêu cầu:
Khi phải làm một công việc, điều đầu tiên mà bạn cần phải t ự hỏi mình là:
- Tại sao tôi phải làm công việc này?
- Nó có ý nghĩa như thế nào với đơn vị của tôi?
- Hậu quả gì nếu tôi không thực hiện chúng?
Khi bạn thực hiện một công việc thì điều đầu tiên bạn nên xem xét đó chín h là
tại sao chúng ta làm nội dung như trên. Khi xác định được yêu cầu, mục tiêu thì các
chị sẽ luôn hướng trọng tâm các công việc vào mục tiêu và đánh giá hi ệu qu ả cu ối
cùng.
2. Xác định nội dung công việc:
- Nội dung công việc đó là gì?

- Hãy chỉ ra các bước để thực hiện công việc đó.
- Bạn hãy chắc rằng, bước sau là sự phát triển của b ước tr ước.
3. Xác định thời gian, địa điểm
- Thời gian ...
Kỹ năng l p k ho ch ế
Khi đ c h i: ượ Ch d đ nh th i gian t i sẽ làm gì?”, các ch tr l i: “Tôi sẽ làm
ch m t doanh nghi p, mu n thành đ t, mu n c ng hi n…”. Nh ng đa ph n các ch ế ư
l i ch a h m t k ho ch ng đ hi n th c d đ nh đó. Các ch đang c n kỹ ư ế
năng l p k ho ch. ế
Nguyên nhân c a vi c không chú ý ho c không th xác đ nh đ c k ho ch ượ ế
cho mình do các chúng ta thi u m c tiêu ho c nh ng m c tiêu y m h . Khiế ơ
b n đã đ t m c tiêu ng n h n hay dài h n cho mình nh sẽ c ng hi n cho ho t ư ế
đ ng xã h i … đ th c ng hi n, đóng góp đ c nhi u cho xã h i thì chúng ta c n ế ượ
ph i có m t k ho ch c th , t ng b c đ th c hi n. M t k ho ch đ c chu n b ế ướ ế ượ
l ng và đ c c p nh t, ch nh s a th ng xuyên sẽ giúp chúng ta nh ng b cư ư ườ ướ
đi c th và đánh giá đ c ch t l ng c a các công vi c mình trong th i gian t i. ượ ượ
I. K HO CH LÀ GÌ?
K ho ch m t t p h p nh ng ho t đ ng đ c s p x p theo l ch trình, ế ượ ế
th i h n, ngu n l c, n đ nh nh ng m c tiêu c th và xác đ nh bi n pháp t t nh t…
đ th c hi n m t m c tiêu cu i cùng đã đ c đ ra. Khi b n l p đ c k ho ch thì ượ ư ế
t duy qu n c a b n sẽ h th ng h n đ th tiên li u đ c các tình hu ngư ơ ư
s p x y ra. B n sẽ ph i h p đ c m i ngu n l c c a nhân, t ch c đ t o nên ượ
m t s c m nh t ng h p, th gi v ng “mũi ti n công” vào m c tiêu cu i cùng ế
mình mu n h ng đ n. Bên c nh đó, b n cũng sẽ d dàng ki m tra, giám sát hi u ướ ế
qu th c hi n KH c a mình.
II.CH VI T M T B N K HO CH :
Đ l p đ c m t b n k ho ch chi ti t, c th khoa h c, bao g m các y u ư ế ế ế
t sau:
- Xác đ nh m c tiêu, yêu c u công vi c
- Xác đ nh n i dung công vi c
- Xác đ nh th i gian, đ a đi m
- Xác đ nh cách th c th c hi n
- Xác đ nh ph ng pháp ki m tra ươ , giám sát
- Xác đ nh ngu n l c th c hi n
1. Xác đ nh m c tiêu, yêu c u :
Khi ph i làm m t công vi c, đi u đ u tiên mà b n c n ph i t h i mình là:
- T i sao tôi ph i làm công vi c này?
- Nó có ý nghĩa nh th nào v i ư ế đ n vơ c a tôi?
- H u qu gì n u tôi không th c hi n chúng? ế
Khi b n th c hi n m t công vi c thì đi u đ u tiên b n nên xem xét đó chín h là
t i sao chúng ta làm n i dung nh trên. Khi xác đ nh đ c yêu c u, m c tiêu thì các ư ượ
ch sẽ luôn h ng tr ng tâm các công vi c vào m c tiêu đánh giá hi u qu cu i ướ
cùng.
2. Xác đ nh n i dung công vi c:
- N i dung công vi c đó là gì?
KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Người đăng: camtuqtkd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 9 10 851