Ktl-icon-tai-lieu

kỷ niệm 30 nam thanh lập huyện

Được đăng lên bởi Thiếu Gia Họ Bùi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT QUỲ HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CHÂU LỘC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 02 / KH– NT

Châu Lộc , ngày 20 tháng 8 năm 2012

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm
30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
20/11/1982 – 20/11/2012
I/. CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH :
Căn cứ Chỉ thị Kế hoạch số 282/KH-PGD-ĐT ngày 07/8/2012 của Phòng
GD&ĐT Quỳ Hợp về việc Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2012;
Trên cơ sở điều kiện thực tế của Trường THCS Châu Lộc, đơn vị đề ra Kế
hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam như
sau:
III/. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
1.

Phát huy những truyền thống qúy báu của Nhà giáo, khơi dậy sự

kính trọng và tôn vinh của xã hội, địa phương đối với đội ngũ CBVC nhà
trường, trên cơ sở đó khẳng đinh, tự hào về thàng quả của nền Giáo dục cách
mạng nói chung và thàng tích đạt được của ngành GD xã nhà, nhà trường trong
thời gian qua;
2.

Động viên đội ngũ thầy, cô giáo không ngừng phát huy truyền

thống tốt đẹp của Nhà giáo, qua đó mỗi một CBVC luôn cần phải nâng cao
nhận thức về tinh thần, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục tại địa
phương đồng thời tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà
nước và toàn xã hội từ đó không ngừng phấn đấu, rèn luyện năng lực và phẩm
chất để hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của một Nhà giáo, mỗi một thầy, cô
giáo là một tấm gương cho học sinh noi theo;
1

3.

Ghi nhận và biểu dương công lao đóng góp của đội ngũ thầy, cô

giáo đang ngày đêm miệt mài cống hiến trí tuệ, sức lực và sự nhiệt huyết vào sự
nghiệp “Trồng người ” tại địa phương, chia sẽ những khó khăn trong quá trình
công tác ở địa phương ĐBKK với 98% là HS dân tộc;
4.

Tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo Đảng, Chính quyền địa phương về

công tác giáo dục đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng công tác GD trong nhân dân
nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo, các thành quả của GD xã nhà
trong những năm gần đây- đạt “Xã có Phong trào GD tiên tiến” từ đó tạo khí
thế, phong trào thi đua sôi nổi cả chiều rộng và chiều sâu phấn đầu hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013;
III/. NHIỆM VỤ :
1. Đối với CBVC :
1-1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tầm gương
đạo đức, tự học và sáng tạo”, Cuộc vận động “Hai không”, Đẩy mạnh thực hiện
phong trào xây dựng “Trường học thân thiện , học sinh tích cực ” nhằm thực hiện tốt
yêu c...
PHÒNG GD & ĐT QUỲ HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CHÂU LỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 02 / KH– NT Châu Lộc , ngày 20 tháng 8 năm 2012
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm
30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
20/11/1982 – 20/11/2012
I/. CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH :
Căn cứ Chỉ thị Kế hoạch s 282/KH-PGD-ĐT ngày 07/8/2012 của Phòng
GD&ĐT Quỳ Hợp về việc Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2012;
Trên sở điều kiện thực tế của Trường THCS Châu Lộc, đơn vị đra Kế
hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam như
sau:
III/. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
1. Phát huy những truyền thống qúy báu của Nhà giáo, khơi dậy sự
kính trọng và tôn vinh của hội, địa phương đối với đội ngũ CBVC nhà
trường, trên sở đó khẳng đinh, tự hào v thàng qu của nền Giáo dục cách
mạng nói chung thàng tích đạt được của ngành GD xã nhà, nhà trường trong
thời gian qua;
2. Động viên đội ngũ thầy, giáo không ngừng phát huy truyền
thống tốt đẹp của Nhà giáo, qua đó mỗi một CBVC luôn cần phải nâng cao
nhận thức về tinh thần, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục tại địa
phương đồng thời t lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà
nước toàn hội từ đó không ngừng phấn đấu, rèn luyện năng lực phẩm
chất để hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của một Nhà giáo, mỗi một thầy,
giáo là một tấm gương cho học sinh noi theo;
1
kỷ niệm 30 nam thanh lập huyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỷ niệm 30 nam thanh lập huyện - Người đăng: Thiếu Gia Họ Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kỷ niệm 30 nam thanh lập huyện 9 10 248