Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật soản thảo văn bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Duyên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 37 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ thuật soạn thảo công văn
Trong nội dung công văn thường có 3 phần là:
- Viện dẫn vấn đề
- Giải quyết vấn đề
- Kết luận vấn đề
Dưới đây là cách thức soạn thảo từng phần.
Cách viết phần viện dẫn vấn đề:
Phần này phải nêu rõ lý do tại sao viết công văn hay cơ sở nào để viết công văn: có
thể giới thiệu tổng quát nội dung vấn đề đưa ra làm rõ mục đích, yêu cầu của vấn đề
nêu ra.
Ví dụ: "… Năm học …… sắp kết thúc. Trường xin hướng dẫn để các khoa, phòng làm
tổng kết theo các nội dung sau …"
Các viết phần nội dung chính nhằm giải quyết vấn đề đã nêu :
Tùy theo từng loại chủ đề công văn mà lựa chọn cách viết, nhưng cần phải:
- Xin ý kiến lãnh đạo cơ quan về hướng giải quyết.
- Sắp xếp ý nào cần viết trường, ý nào cần viết sau, để làm nổi bật được chủ đề cần
giải quyết.
Phải sử dụng văn phong phù hợp với từng thể loại công văn, có lập luận chặt chẽ cho
các quan điểm đưa ra. Cần quán triệt các nguyên tắc:
+ Công văn đề xuất thì phải nêu rõ lý do xác đáng, lời văn chặt chẽ, cầu thị.
+ Công văn tiếp thu ý kiến phê bình dù đúng hay sai cũng phải mềm dẻo, khiêm tốn,
nếu cần thanh minh phải có dẫn chứng bằng sự kiện thật khách quan, có sự đề nghị
xác minh kiểm tra qua chủ đề khác.
+ Công văn từ chối thì phải dùng từ ngữ lịch sự và có sự động viên, an ủi.
+ Công văn đôn đốc thì phải dùng lời lẽ nghiêm khắc nêu lý do kích thích sự nhiệt
tình, có thể nêu khả năng xảy ra những hậu quả nếu công việc không hoàn thành kịp
thời.
+ Công văn thăm hỏi thì trong ngôn ngữ phải thể hiện sự quan tâm chân tình, không
chiếu lệ, sáo rỗng.
Cách viết phần kết thúc công văn:
Phần này cần viết ngắn gọn, chủ yếu nhấn mạnh chủ đề và xác định trách nhiệm

thực hiện các yêu cầu (nếu có) và lưu ý: Viết lời chào chân thành, lịch sự trước khi
kết thúc (có thể là một lời cám ơn nếu có nhu cầu nhờ họ việc gì).
Công văn chỉ sử dụng vào công cụ của các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp. Công
văn không bao giờ là tiếng nói riêng của cá nhân, kể cả người thủ trưởng hoặc người
trực tiếp soạn thảo công văn, vì vậy nội dung của công văn chỉ nói đến công cụ,
không nên dùng ngôn từ mang màu sắc tình cảm cá nhân hoặc dùng công văn để
trao đổi việc riêng giữa giữa các cá nhân.

(Theo Cẩm Nang Thư Ký).

...
Kỹ thuật soạn thảo công văn
Trong n i dung công v n th ng có 3 ph n là: ă ườ
- Vi n d n v n đề
- Gi i quy t v n ế đề
- K t lu n v n ế đề
D i ây là cách th c so n th o t ng ph n.ướ đ
Cách vi t ph n vi n d n v n ế đề:
Ph n này ph i nêu rõ lý do t i sao vi t công v n hay c s nào vi t công v n: có ế ă ơ để ế ă
th gi i thi u t ng quát n i dung v n a ra làm rõ m c ích, yêu c u c a v n đề đư đ đề
nêu ra.
Ví d : "… N m h c …… s p k t thúc. Tr ng xin h ng d n các khoa, phòng làm ă ế ườ ướ để
t ng k t theo các n i dung sau …" ế
Các vi t ph n n i dung chính nh m gi i quy t v n ã nêuế ế đề đ :
Tùy theo t ng lo i ch công v n mà l a ch n cách vi t, nh ng c n ph i: đề ă ế ư
- Xin ý ki n lãnh o c quan v h ng gi i quy t.ế đạ ơ ướ ế
- S p x p ý nào c n vi t tr ng, ý nào c n vi t sau, làm n i b t c ch c n ế ế ư ế để đượ đ
gi i quy t. ế
Ph i s d ng v n phong phù h p v i t ng th lo i công v n, có l p lu n ch t ch cho ă ă
các quan i m a ra. C n quán tri t các nguyên t c:đ đư
+ Công v n xu t thì ph i nêu rõ lý do xác áng, l i v n ch t ch , c u th .ă đề đ ă
+ Công v n ti p thu ý ki n phê bình dù úng hay sai c ng ph i m m d o, khiêm t n,ă ế ế đ ũ
n u c n thanh minh ph i có d n ch ng b ng s ki n th t khách quan, có s ngh ế đề
xác minh ki m tra qua ch khác. đề
+ Công v n t ch i thì ph i dùng t ng l ch s và có s ng viên, an i.ă độ
+ Công v n ôn c thì ph i dùng l i l nghiêm kh c nêu lý do kích thích s nhi t ă đ đố
tình, có th nêu kh n ng x y ra nh ng h u qu n u công vi c không hoàn thành k p ă ế
th i.
+ Công v n th m h i thì trong ngôn ng ph i th hi n s quan tâm chân tình, khôngă ă
chi u l , sáo r ng.ế
Cách vi t ph n k t thúc công v nế ế ă :
Ph n này c n vi t ng n g n, ch y u nh n m nh ch và xác nh trách nhi m ế ế đề đị
Kỹ thuật soản thảo văn bản - Trang 2
Kỹ thuật soản thảo văn bản - Người đăng: Nguyễn Ngọc Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kỹ thuật soản thảo văn bản 9 10 818