Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật Soạn thảo Văn bản

Được đăng lên bởi lethanhphongkh
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3549 lần   |   Lượt tải: 5 lần
VĂN BẢN VÀ KỸ THUẬT
SOẠN THẢO VĂN BẢN
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
NHÀ NƯỚC

I. VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Khái niệm:
a. V¨n b¶n lµ: ph­¬ng tiÖn ghi l¹i vµ truyÒn ®¹t th«ng tin
b»ng mét ng«n ng÷ hay mét ký hiÖu nhÊt ®Þnh.
b. V¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n
lý vµ th«ng tin qu¶n lý thµnh v¨n (®­îc v¨n b¶n
ho¸) do c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ban hµnh theo thÈm
quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc, h×nh thøc nhÊt ®Þnh vµ ®­îc
Nhµ n­íc b¶o ®¶m thi hµnh b»ng nh÷ng biÖn ph¸p
kh¸c nhau, nh»m ®iÒu chØnh c¸c mèi quan hÖ qu¶n
lý néi bé nhµ n­íc hoÆc gi÷a c¸c c¬ quan nhµ n­íc
víi c¸c tæ chøc vµ c«ng d©n.

I. VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
2. C¸c lo¹i v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc:
a. V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt:
- Kh¸i niÖm:
V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ v¨n b¶n do c¸c
c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ban hµnh
theo thñ tôc tr×nh tù luËt ®Þnh, trong ®ã cã quy
t¾c xö sù chung ®­îc nhµ n­íc ®¶m b¶o thùc
hiÖn nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi theo
®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa.

I. VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
- C¸c lo¹i v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt:
+ HiÕn ph¸p; Bé luËt, ®¹o luËt; Ph¸p lÖnh;
+ NghÞ quyÕt cña QH, UBTVQH; Héi ®ång nh©n d©n; Héi
®ång ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao
+ LÖnh, QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch n­íc;
+ QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t­ cña ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm
s¸t nh©n d©n tèi cao vµ Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n tèi cao;
+ NghÞ quyÕt, NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ; QuyÕt ®Þnh, ChØ
thÞ cña Thñ t­íng ChÝnh phñ; QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ, Th«ng
t­, Th«ng t­ liªn tÞch cña Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan
ngang Bé; QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña UBND.

I. VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
b. V¨n b¶n c¸ biÖt:
- Kh¸i niÖm:
V¨n b¶n c¸ biÖt lµ v¨n b¶n do c¸c c¬ quan nhµ n­
íc, c¸c c¸ nh©n cã thÈm quyÒn trong c¸c c¬ quan
nhµ n­íc ban hµnh, ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc cô
thÓ, cho mét ®èi t­îng, mét nhãm ®èi t­îng cô
thÓ. Lµ lo¹i v¨n b¶n chøa ®ùng nh÷ng quy t¾c xö
sù riªng.
- Lo¹i h×nh:
QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ, C¸o tr¹ng, B¶n ¸n.

I. VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
• c. V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng th­êng: lµ nh÷ng
v¨n b¶n do c¸c c¬ quan nhµ n­íc ban hµnh,
kh«ng chøa c¸c quy ph¹m ph¸p luËt, dïng ®Ó
gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ vµ ®Ó t¸c
nghiÖp h»ng ngµy cña c¬ quan nhµ n­íc.
• VÝ dô: C«ng v¨n, b¸o c¸o, tê tr×nh, biªn b¶n,
th«ng b¸o .v.v.

II. VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC
1. Kh¸i niÖm v¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ
n­íc.
V¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc lµ nh÷ng
quyÕt ®Þnh vµ th«ng tin qu¶n lý b»ng v¨n viÕt, do
c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc, c¸c c¸ nh©n cã
thÈm quyÒn trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­
íc ban hµnh, theo thÓ thøc, thÈm quyÒn do ...
VĂN BẢN VÀ KỸ THUẬT
SOẠN THẢO VĂN BẢN
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
NHÀ NƯỚC
Kỹ thuật Soạn thảo Văn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật Soạn thảo Văn bản - Người đăng: lethanhphongkh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Kỹ thuật Soạn thảo Văn bản 9 10 933