Ktl-icon-tai-lieu

Lập hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
………………………………..
Đơn vị:

Số
T
T

1

Họ
và
tên

2

Nă
m
sinh

3

Nơi
quả
n lý
trợ
cấp

S
ố
h
ồ
s
ơ

4

5

Mẫu số 04-CSSK

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐƯỢC HƯỞNG
TRỢ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH
(Năm………………..)
Năm
Chế độ trợ cấp được hưởng
thán
Giá trị các phương tiện được cấp (đồng)
g chi
Các loại chân
Giày, dép
Các loại tay
trả
Châ Châ Châ Châ Châ Châ Giày Dép Tay Ta Tay
trợ
n
n
n
n
n
n
chỉn chỉn tháo y
dướ
cấp tháo trên tháo tháo dưới dưới
h
h
khớ trê
i
kỳ khớp
khớp khớp dây
có
hình hình
p
n
trướ hôn
gối bàn đeo bao
vai
c
g
số 8
da
liền
đùi
kề
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17

Xe
Xe
lă
n

Xe
lắ
c

18

19

Các
đồ
dùn
g
khá
c
cấp
bằn
g
tiền
20

Gh
i
ch
ú

21

Cộn
g
Người lập danh sách

……, ngày .tháng…. năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
………………………………..
Đơn vị: Mu s 04-CSSK
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VI CÁCH MẠNG ĐƯỢC HƯỞNG
TR CẤP PHƯƠNG TIỆN TR GIÚP, DNG C CHNH HÌNH
(Năm………………..)
Chế độ tr cấp được hưởng
Giá trị các phương tiện được cấp (đồng)
Các loi chân
Giày, dép
Các loi tay
Xe
S
T
T
H
tên
m
sinh
S
h
s
ơ
Năm
thán
g chi
tr
tr
cp
k
trướ
c
lin
k
Châ
n
tháo
khp
hôn
g
Châ
n
trên
Châ
n
tháo
khp
gi
Châ
n
tháo
khp
bàn
Châ
n
dưới
dây
đeo
s 8
Châ
n
dưới
bao
da
đùi
Giày
chn
h
hình
Dép
chn
h
hình
Ta
y
trê
n
Tay
dướ
i
Xe
n
Xe
l
c
Gh
i
ch
ú
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
Cn
g
Người lp danh sách ……, ngày .tháng…. năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ h tên)
Lập hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lập hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 9 10 182