Ktl-icon-tai-lieu

Lập hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày.... tháng.... năm.....
B ẢN KH AI CÁ NH ÂN
Họ và tên :…………......................................................Năm sinh.............................
Nguyên quán:..............................................................................................................
Trú quán:.....................................................................................................................
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay (nhân dân, hưu trí, mất sức lao động, cán bộ xã, ...)……
.....................................................................................................................................
Đã được hưởng trợ cấp:
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương:
- Thân nhân liệt sĩ
- Người hoạt động kháng chiến
…
Tôi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp thẻ
bảo hiểm y tế.
Xác nhận của UBND xã (phường)
Nội dung đã kê khai trên và chữ ký của ông
(bà) …………………………… là đúng
……….., ngày.... tháng... năm....
TM.UBND
Chủ tịch

Người khai
(ký tên, ghi rõ họ tên)

...
Mu s 13
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
....., ngày.... tháng.... năm.....
BN KHAI CÁ NHÂN
Họ và tên :…………......................................................Năm sinh.............................
Nguyên quán:..............................................................................................................
Trú quán:.....................................................................................................................
Ngh nghip, chc v hiện nay (nhân dân, hưu trí, mất sức lao động, cán bộ xã, ...)……
.....................................................................................................................................
Đã được hưởng tr cp:
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương:
- Thân nhân lit sĩ
- Người hoạt động kháng chiến
-
-
-
-
Tôi chưa được cp th bo him y tế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyn xem xét cp th
bo him y tế.
Xác nhn ca UBND xã (phường)
Nội dung đã kê khai trên và ch ký ca ông
(bà) …………………………… là đúng
……….., ngày.... tháng... năm....
TM.UBND
Ch tch
Người khai
(ký tên, ghi rõ h tên)
Lập hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lập hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế 9 10 722