Ktl-icon-tai-lieu

Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 03-CSSK

TỜ KHAI
NHẬN TRỢ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP VÀ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Họ và tên: …………………………………………………..
Năm sinh: …………………………………………………….
Đang hưởng trợ cấp: ……………………………………………...
Nơi quản lý trợ cấp: ……………………………………………………
Số Hồ sơ: ……………………………………………...
Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có) …% (Bằng chữ:..................)

Tôi đề nghị được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp sổ trợ cấp phương
tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình như sau:

Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
và vật phẩm phụ

STT
1
2
…

…

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền…
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…, ngày … tháng … năm 20..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm 20...
Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
-UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.
-Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công xác nhận đối với người
đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

...
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Mu s 03-CSSK
T KHAI
NHN TR CẤP PHƯƠNG TIỆN TR GIÚP VÀ DNG C CHNH HÌNH
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VI CÁCH MNG
(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế)
1. Họ và tên: …………………………………………………..
2. Năm sinh: …………………………………………………….
3. Đang hưởng tr cp: ……………………………………………...
4. Nơi quản lý tr cấp: ……………………………………………………
5. S Hồ sơ: ……………………………………………...
6. T l suy gim khả năng lao động (nếu có) …% (Bằng ch:..................)
Tôi đề nghđược quan Lao động - Thương binh Xã hi cp s tr cấp phương
tin tr giúp và dng c chnh hình như sau:
STT
Loại phương tiện tr giúp, dng c chnh hình
và vt phm ph
1
2
đang được nuôi dưỡng ti Trung tâm.
Xác nhn của cơ quan có thẩm quyn… …, ngày … tháng … năm 20...
……………………………………… Người kê khai
……………………………………… (Ký và ghi rõ h tên)
………………………………………
…, ngày … tháng … năm 20..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ h tên)
Ghi chú:
-UBND cp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.
-Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công xác nhận đối với người
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng 9 10 769