Ktl-icon-tai-lieu

Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 8-TĐ1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày..... tháng..... năm 200...
B ẢN KH AI CÁ NH ÂN
Họ và tên :.............................................................................Năm sinh......................
Nguyên quán:..............................................................................................................
Trú quán:.....................................................................................................................
Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày.........tháng……......
năm……....đến ngày……...tháng ……..năm………
Cấp bậc…………………….. chức vụ:................................................................……
Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:...........................................................
Bị địch bắt tù, đày ngày.........tháng........năm........đến ngày.......tháng ......năm..........
Nơi bị tù:.....................................................................................................................
Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác....................................................
Đã hưởng các chế độ:
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
- Tuất liệt sĩ
- Người hoạt động kháng chiến
- Người có công giúp đỡ cách mạng
…………………………………..
Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):
+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng.......................quyết định
số:.........................ngày..........tháng....................năm
+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng.....................quyết định
số:.........................ngày..........tháng....................năm
Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc
cơ quan quản lý)
Ngày..... tháng.... năm.....
(Ký tên, đóng dấu)

Người khai
(ký - ghi rõ họ, tên)

...
Mu s 8-TĐ1
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
........., ngày..... tháng..... năm 200...
BN KHAI CÁ NHÂN
H và tên :.............................................................................Năm sinh......................
Nguyên quán:..............................................................................................................
Trú quán:.....................................................................................................................
Tham gia hoạt động cách mng, hoạt động kháng chiến từ ngày.........tháng……......
năm……....đến ngày……...tháng ……..năm………
Cp bậc…………………….. chức v:................................................................……
Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:...........................................................
Bị địch bắt tù, đày ngày.........tháng........năm........đến ngày.......tháng ......năm..........
Nơi bị tù:.....................................................................................................................
Ngày vào Đảng hoc các t chc qun chúng khác....................................................
Đã hưởng các chế độ:
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
- Tut lit sĩ
- Người hoạt động kháng chiến
- Người có công giúp đỡ cách mng
…………………………………..
Đã được khen thưởng tng kết thành tích kháng chiến (nếu có):
+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hng.......................quyết định
số:.........................ngày..........tháng....................năm
+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hng.....................quyết định
số:.........................ngày..........tháng....................năm
Chng nhn ca UBND xã, phường (hoc
cơ quan quản lý)
Ngày..... tháng.... năm.....
(Ký tên, đóng dấu)
Người khai
(ký - ghi rõ h, tên)
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày 9 10 865