Ktl-icon-tai-lieu

Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1028 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 7-HH3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
B I Ê N B ẢN XÁC NH ẬN
NG Ư Ờ I H O ẠT ĐỘNG K H ÁNG CH IẾN B Ị NH IỄ M
CH ẤT ĐỘ C H O Á H Ọ C
Hôm nay, ngày……tháng……năm……, đại diện Đảng Uỷ, Uỷ ban nhân dân, các tổ chức đoàn
thể và nhân dân xã (phường): ……………………………………………………
bao gồm (ghi rõ họ tên và chức danh):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
đã họp để xem xét đề nghị hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất
độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam của:
- Ông (bà)…………………………….……………………..Năm sinh…………...…
- Nguyên quán:……………………………………………………………………….
- Trú quán:……………………………………………...…………………………….
- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày……tháng……. năm…………
- Thời gian ở chiến trường từ ngày….tháng….năm…….đến ngày…..tháng…..năm…..
- Địa bàn hoạt động: ….
- Tình trạng sức khoẻ hiện tại do nhiễm chất độc hoá học:
1. Đối với người hoạt động kháng chiến:
Bệnh tật do nhiễm chất độc hoá học

Không còn khả năng
lao động

Suy giảm khả năng lao động

Tình trạng bản thân hiện nay (vô sinh, không có vợ hoặc chồng, đã có con trước khi tham gia
kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được)………………..………..
…………………………………………………………………………………………
2. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến:
Họ và tên
Năm sinh Tình trạng dị
Còn khả năng tự lực Không còn khả năng tự
dạng, dị tật
được trong sinh hoạt lực được trong sinh hoạt

Đại diện Mặt trận Tổ quốc

Đại diện Đảng uỷ

Đại diện UBND cấp xã

...
Mu s 7-HH3
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
BIÊN BN XÁC NHN
NGƯI HOT ĐNG KHÁNG CHIN B NHIM
CHT ĐC HOÁ HC
Hôm nay, ngày……tháng……năm……, đại din Đảng U, U ban nhân dân, các t chức đoàn
th và nhân dân xã (phường): ……………………………………………………
bao gm (ghi rõ h tên và chc danh):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
đã họp để xem xét đề nghng chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ b nhim cht
độc hoá hc do M s dng trong chiến tranh Vit Nam ca:
- Ông (bà)…………………………….……………………..Năm sinh…………...…
- Nguyên quán:……………………………………………………………………….
- Trú quán:……………………………………………...…………………………….
- Nhp ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày……tháng……. năm…………
- Thi gian chiến trường từ ngày….tháng….năm…….đến ngày…..tháng…..năm…..
- Địa bàn hoạt động: ….
- Tình trng sc kho hin ti do nhim chất đc hoá hc:
1. Đối với người hoạt động kháng chiến:
Bnh tt do nhim chất độc hoá hc
Không còn khả năng
lao động
Suy gim khả năng lao động
Tình trng bn thân hin nay (vô sinh, không có v hoc chồng, đã có con trước khi tham gia
kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được)………………..……..
…………………………………………………………………………………………
2. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến:
H và tên
Năm sinh
Tình trng d
dng, d tt
Còn khả năng tự lc
được trong sinh hot
Không còn khả năng tự
lực được trong sinh hot
Đại diện Đảng u
Đại din UBND cp xã
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 9 10 903