Ktl-icon-tai-lieu

Lập hồ sơ ưu đãi giáo dục, đào tạo

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01-ƯĐGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ
ưu đãi giáo dục, đào tạo)
Họ và tên người có công (1) …………………………….là: (2)……....................
Ngày tháng năm sinh:…………………………….Nam/Nữ…………….……….
Số hồ sơ: …………………………………………………………........................
Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)……………...(Quận,huyện)………...…….
Tỉnh (thành phố)……..............................................................................................
Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp: ……………………………………...….............
Tôi là (3)………………………….quan hệ với người có công(4):……………….
Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với:
STT
Họ và tên (5)
Ngày, tháng,
Quan hệ với người
năm sinh
có công
1
2
…
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)
Ông/bà……………………...................
có bản khai như trên là đúng.

……., ngày…..tháng…..năm…..
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ, tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú
- (1) - Ghi rõ họ tên người có công
- (2)- Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ
lệ mất sức lao động).
- (3)- Ghi họ tên người đứng khai.
- (4)- Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.
- (5)- Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.
- (6)- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:
+ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có
công với cách mạng do Trung tâm quản lý.
+ Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác
nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.
+ Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp
còn lại đang thường trú tại xã.

...
Mu s 01-ƯĐGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
T KHAI CP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TO
(kèm theo bn sao Giy khai sinh của người hưởng chế độ
ưu đãi giáo dục, đào tạo)
Họ và tên người có công (1) …………………………….là: (2)……....................
Ngày tháng năm sinh:…………………………….Nam/Nữ…………….……….
S hồ sơ: …………………………………………………………........................
Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)……………...(Quận,huyện)………...…….
Tnh (thành phố)……..............................................................................................
Nơi đang quản lý chi tr tr cấp: ……………………………………...….............
Tôi là (3)………………………….quan hệ với người có công(4):……………….
Đề ngh cp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối vi:
STT
H và tên (5)
Ngày, tháng,
năm sinh
Quan h vi người
có công
1
2
Tôi xin cam đoan lời khai trên đúng sự tht, nếu sai tôi hoàn toàn chu trách nhiệm trước
pháp lut.
Xác nhn của cơ quan có thẩm quyn (6)
Ông/bà……………………...................
có bản khai như trên là đúng.
Thủ trưởng đơn vị
(Ghi rõ chc danh, ký tên và đóng dấu)
……., ngày…..tháng…..năm…..
Người khai
(Ký tên và ghi rõ h, tên)
Ghi chú
- (1) - Ghi rõ họ tên người có công
- (2)- Ghi rõ loại đối tượng người có công vi cách mng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm t
l mt sức lao động).
- (3)- Ghi họ tên người đứng khai.
- (4)- Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.
- (5)- Ghi rõ h tên học sinh, sinh viên được hưởng tr cp.
- (6)- Xác nhn của cơ quan có thm quyn:
+ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng người công xác nhận người
công vi cách mng do Trung tâm qun lý.
+ Đơn vị quân đi, công an thm quyền theo quy định ca B Quc phòng, B Công an xác
nhận người có công vi cách mạng do đơn vị quân đội, công an qun lý.
+ U ban nhân dân cp xác nhận người công vi cách mng đối vi những trưng hp
còn lại đang thường trú ti xã.
Lập hồ sơ ưu đãi giáo dục, đào tạo - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lập hồ sơ ưu đãi giáo dục, đào tạo 9 10 288