Ktl-icon-tai-lieu

Leave Form Đơn nghỉ phép bằng tiếng anh

Được đăng lên bởi Truong Congthanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2591 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
LEAVE APPLICATION FORM
Họ và Tên/ Name:

Mã nhân viên / Employee No:

Chức vụ/ Position:

Phòng-Ban/ Department:

Loại phép
Type of Leave

Từ ngày tháng
năm (From)

Đến ngày tháng
năm (To)

Số Ngày

Ghi chú

No. of Days

Note

1 - Lịch nghỉ trên 7 ngày phải được thôn
báo cho các bộ phận liên quan trước 15
ngày; hoặc trước 5 ngày nếu lịch nghỉ d
ngày và nhân viên chỉ được nghỉ khi giấ
phép được chấp thuận.
(If scheduled leave is more than 7 days,
must be notified to Departments concern
15 days in advance; or 5 days in prior fo
less than 7-day leave and permission mu
obtained before leaving).

Nghỉ phép năm
Annual Leave
Nghỉ phép dài ngày
Field break
Nghỉ ốm Công ty (SL7)
Company Sick Leave (SL7)
Nghỉ ốm có lương (SL)

2- Đối với nghỉ ốm hay thai sản, nhân v
phải nộp thêm giấy chứng nhận ra viện/
khám chữa bệnh/ giấy chứng sinh ngay
khi ra viện hoặc đi làm lại.
(For Sick/ Maternity leave, employees m
submit to HR valid medical certificates
returning to work)

Sick Leave with pay (SL)
Nghỉ không lương
Leave Without Pay
Nghỉ bù
Replacement leave
Nghỉ Quan-Hôn-Tang-Tế
Compassionate Leave
Nghỉ khám thai
Prenatal leave

FOR CADENA USER/
MANAGER ONLY

Nghỉ sinh/ vợ sinh
Maternity/ Paternity Leave
Đi công tác
Official Business

Số ngày được hưởng

Đi học/ tập huấn
Education/ Training Leave

Số ngày xin nghỉ

Lý do nghỉ

Số ngày còn lại

Reason to Leave

Unused Leave Days

Người được chỉ định thay thế trong kỳ phép
Appointed OIC during applicant’s leave

Quỹ phép
Current Lea
Balance

Available Leave Days

Leave Day(s) Applied

Tên/ Name:
Mã NV/ Code:

Nhân viên ký tên

Trưởng bộ phận ký tên

Phòng Nhân sự kiểm tra

Applicant’s Signature

Department Head

Human Resources Dept.

Ngày/Date:19-03-2013

Ngày/Date:

Ngày/Date:

N NGHỈ PHÉP

PLICATION FORM
Mã nhân viên / Employee No:
Phòng-Ban/ Department:
Ghi chú
Note
1 - Lịch nghỉ trên 7 ngày phải được thông
báo cho các bộ phận liên quan trước 15
ngày; hoặc trước 5 ngày nếu lịch nghỉ dưới 7
ngày và nhân viên chỉ được nghỉ khi giấy
phép được chấp thuận.
(If scheduled leave is more than 7 days, it
must be notified to Departments concerned
15 days in advance; or 5 days in prior for
less than 7-day leave and permission must be
obtained before leaving).
2- Đối với nghỉ ốm hay thai sản, nhân viên
phải nộp thêm giấy chứng nhận ra viện/
khám chữa bệnh/ giấy chứng sinh ngay sau
khi ra viện hoặc đi làm lại.
(For Sick/ Maternity leave, employees must
submit to HR valid medical certificates after
returning to...

LEAVE APPLICATION FORM
 
Type of Leave No. of Days
Note

Annual Leave

Field break
 !"
Company Sick Leave (SL7)
#$%&' "
Sick Leave with pay (SL)
(%&'
Leave Without Pay
)*
Replacement leave
+,-../-./0
Compassionate Leave
(1-
Prenatal leave
23452
Maternity/ Paternity Leave
#1#
6&5#&7
Official Business
Available Leave Days
8#39,:
Education/ Training Leave
Leave Day(s) Applied
; #<%
Reason to Leave Unused Leave Days
&=6&5##6>-0?(@
Appointed OIC during applicant’s leave
A4B(;B /?&7)C9(;B
<A2D(E?-
Applicant’s Signature Department Head
Human Resources Dept.
84/B/ Name:
FGA4B3Employee No:
H#4I/ Position:
<.J-3Department:
/K1
(From)
01
(To)
Ghi chú
1 - Lịch nghỉ trên 7 ngày phải được thông
báo cho các bộ phận liên quan trước 15
ngày; hoặc trước 5 ngày nếu lịch nghỉ dưới 7
ngày và nhân viên chỉ được nghỉ khi giấy
phép được chấp thuận.
(If scheduled leave is more than 7 days, it
must be notified to Departments concerned
15 days in advance; or 5 days in prior for
less than 7-day leave and permission must be
obtained before leaving).
2- Đối với nghỉ ốm hay thai sản, nhân viên
phải nộp thêm giấy chứng nhận ra viện/
khám chữa bệnh/ giấy chứng sinh ngay sau
khi ra viện hoặc đi làm lại.
(For Sick/ Maternity leave, employees must
submit to HR valid medical certificates after
returning to work)
LMNOPQORQN3
FOOQNMS
+,T
Current Leave
Balance
U
/B3Name:
FGV3Code:
Leave Form Đơn nghỉ phép bằng tiếng anh - Trang 2
Leave Form Đơn nghỉ phép bằng tiếng anh - Người đăng: Truong Congthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Leave Form Đơn nghỉ phép bằng tiếng anh 9 10 90