Ktl-icon-tai-lieu

Lệnh điều xe

Được đăng lên bởi thuytiennguyen9386
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2285 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mẫu số C 09 - H
(Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 của Bộ Tài Chính)
Đơn vị:…..

Đơn vị:……..

……………………………….

………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỆNH ĐIỀU XE

LỆNH ĐIỀU XE

Số:……

Số:………..

Căn cứ quyết định của:………………………………………..
Số đăng ký của xe:………………………………………………

Căn cứ quyết định của:………………………………………..…………………..…………………..……

Họ tên người lái xe:…………………………………………………………………
Số đăng ký của xe:……………………………………………………………………………………………
Họ tên người dùng xe:……………………….Chức vụ:…………………………
Họ tên người lái xe:………………………………………………………………………………………

Đơn vị:……………………………………………………………………………..
Họ tên người dùng xe:……………………………………….Chức vụ:……………………………………

Nơi đến công tác:………………………………………………………………
Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………

Nội dung công việc:……………………………………………………………………
Nơi đến công tác:……………………………………………………………………………………………

Cán bộ đi cùng:………………………………………………………………..
Nội dung công việc:…………………………………………………………………………………………

Địa điểm và thời gian đón: …………………………………………………………….
Cán bộ đi cùng:………………………………………………………………………………………………

Số km dự kiến:………………………………………………………………
Địa điểm và thời gian đón: …………………………………………………………………………………
Đi từ ngày………………..tháng…………….…….…..năm 20…

Số km dự kiến:………………………………………………………………………………………………

Đến ngày…………………tháng……………………...năm 20…

Đi từ ngày………………………..tháng…………………………..năm 20…
Đến ngày……………………………tháng…………………………..năm 20..

Ngày………tháng……….năm 20….
Đội trưởng đội xe

Ngày………tháng……….năm 20….

(Ký, họ tên)

Đội trưởng đội xe
(Ký, họ tên)

Mẫu số C 09 - H
(Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 của Bộ Tài Chính)

nh của:………………………………………..…………………..…………………..…………..

xe:…………………………………………………………………………………………………

xe:………………………………………………………………………………………

ng xe:……………………………………….Chức vụ:………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………………………………………

iệc:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..
gian đón: …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Mẫu số C 09 - H
(Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 của Bộ Tài Chính)
Đơn vị:…..

Đơn vị:……..

……………………………….

………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỆNH ĐIỀU XE

LỆNH ĐIỀU XE

Số:……

Số:………..

Căn cứ quyết định của:………………………………………..
Số đăng ký của xe:………………………………………………

Căn cứ quyết định của:………………………………………..…………………..…………………..……

Họ tên người lái xe:…………………………………………………………………...
Mẫu số C 09 - H
Đơn vị:….. Đơn vị:…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………………………. ………………………………..
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỆNH ĐIỀU XE
LỆNH ĐIỀU XE
Số:…… Số:………..
Căn cứ quyết định của:………………………………………..
Số đăng ký của xe:……………………………………………
Căn cứ quyết định của:………………………………………..…………………..…………………..…………..
Họ tên người lái xe:…………………………………………………………………
Số đăng ký của xe:…………………………………………………………………………………………………
Họ tên người dùng xe:……………………….Chức vụ:…………………………
Họ tên người lái xe:………………………………………………………………………………………
Đơn vị:……………………………………………………………………………..
Họ tên người dùng xe:……………………………………….Chức vụ:………………………………………………
Nơi đến công tác:……………………………………………………………
Đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Nội dung công việc:……………………………………………………………………
Nơi đến công tác:…………………………………………………………………………………………………………
Cán bộ đi cùng:………………………………………………………………..
Nội dung công việc:……………………………………………………………………………………………
Địa điểm và thời gian đón: …………………………………………………………….
Cán bộ đi cùng:…………………………………………………………………………………………………………..
Số km dự kiến:……………………………………………………………
Địa điểm và thời gian đón: …………………………………………………………………………………………………….
Đi từ ngày………………..tháng…………….…….…..năm 20…
Số km dự kiến:…………………………………………………………………………………………………………
Đến ngày…………………tháng……………………...năm 20… Đi từ ngày………………………..tháng…………………………..năm 20…
Đến ngày……………………………tháng…………………………..năm 20..
Ngày………tháng……….năm 20….
Đội trưởng đội xe Ngày………tháng……….năm 20….
(Ký, họ tên) Đội trưởng đội xe
(Ký, họ tên)
(Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 của Bộ Tài Chính)
Lệnh điều xe - Trang 2
Lệnh điều xe - Người đăng: thuytiennguyen9386
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lệnh điều xe 9 10 298