Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

Được đăng lên bởi Không Có Nick
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG
TRƯỜNG MN KIM LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 75 /KH-TMNKL

Thanh Sơn, ngày 3 tháng 11 năm 2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014
*Trọng tâm công tác:
- Tổ chức thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Tiếp thu các lớp tập huấn
- Sinh hoạt CM, tổ chức dạy thể nghiệm
- Kiểm tra HĐSP
- Kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
NGÀY

THỨ

01

Bảy

02

CN

03

Hai

04

Ba

05

Tư

06

Năm

07

Sáu

08

Bảy

9

CN

10

Hai

11

Ba

12

Tư

13

NỘI DUNG
- Tổ chức dạy thể nghiệm, sinh hoạt CM
-Nghỉ cuối tuần
-Dạy học
-Họp Đảng ủy
-Dạy học
-Họp chi bộ
-Dạy học
- Họp HT
- Dạy học
- Kiểm tra bếp ăn

ĐỊA ĐIỂM
VP trường

CM,TT
Giáo viên,
HT
Giáo viên,
HT
Giáo viên,
HT

Các lớp
VP trường

Các lớp
HT PGD
Các lớp
Cụm Kim Thanh

HT

- Dạy học
Các lớp
-Tập huấn “Quản lý quá trình chuyển tiếp
HT PGD
từ MN lên Tiểu học”
-Tập huấn “Quản lý quá trình chuyển tiếp
Các lớp
từ MN lên Tiểu học”
HT PGD
-Nghỉ cuối tuần
-Tập huấn chuyên đề “Ứng phó biến đổi
khí hậu phòng chống thảm họa thiên tai,
Cụm Cát Ngạn
GDATGT, GD trẻ khuyêt tật hòa nhập, phổ
cập” bậc học MN
- Dạy học.
Các lớp
- TK Đảng
HT PGD
- Dạy học.
- Tập huấn chuyên đề “ Giáo dục phát triển
vận động”

Giáo viên.
BKTNB

Các lớp.
HT PGD

Giáo viên.

HT

- Thi thực hành GVDG cấp trường

Cụm Kim Thanh

14

Sáu

- Thi thực hành GVDG cấp trường

Cụm Kim Thanh

15
16
17

Bảy

Họp HĐGV
Nghỉ cuối tuần
-Dạy học

Hai

Cụm Kim Thanh

Các lớp
UBND xã

Năm

CN

PHỤ TRÁCH

Các lớp

.

HT

Giáo viên

18

Ba

19

Tư

20

Năm

21

Sáu

22

Bảy

23
24
25
26

CN

-Nạp SKKN giáo viên về phòng
-Dạy học
- Họp LĐ chuẩn bị ND 20/11
-Dạy học
- Giao lưu bóng chuyền 20/11
- Tọa đàm ngày NGVN (20/11)
-Dạy học
-KT HĐSP
Nghỉ cuối tuần

HT

Giáo viên
LĐ
Giáo viên
Giáo viên
BKTNB

Nghỉ cuối tuần

Hai

-Dạy học
-Kiểm tra HĐSP GV

Ba

-Dạy học
-Hoàn thiện các loại hồ sơ

Các lớp
VP trường

Giáo viên
CBQL

Tư

-Dạy học
-Hoàn thiện các loại hồ sơ

Các lớp
VP trường

Giáo viên
CBQL

Năm

-Dạy học
-Tham gia kiểm tra năng lực GVDG cấp
huyện

28

Sáu

-Dạy học
-Tham gia kiểm tra năng lực GVDG cấp
huyện

29
30

Bảy
CN

Nghỉ cuối tuần
Nghỉ cuối tuần

27

PGD
Các lớp
VP trường
Các lớp
Trường TH
VP trường
Các lớp
Cụm Thanh Bình

Nơi nhận:

Các lớp
Cụm Kim Thanh

Các lớp
THCS, TH Thị
Trấn
Các lớp
THCS, TH Thị
Trấn

HIỆU TRƯỞNG

- CMMN Phòng GD&ĐT;
- HT, PHT, tổ trưởng CM.
- Lưu VT.

Trần Thị Hoa

Ban KTNB
Giáo viên

...
PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG
TRƯỜNG MN KIM LÂM
Số: 75 /KH-TMNKL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Sơn, ngày 3 tháng 11 năm 2014
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014
*Trọng tâm công tác:
- Tổ chức thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Tiếp thu các lớp tập huấn
- Sinh hoạt CM, tổ chức dạy thể nghiệm
- Kiểm tra HĐSP
- Kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
NGÀY THỨ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM PHỤ TRÁCH
01 Bảy - Tổ chức dạy thể nghiệm, sinh hoạt CM
VP trường
Cụm Kim Thanh
CM,TT
02 CN -Nghỉ cuối tuần
03 Hai
-Dạy học
-Họp Đảng ủy
Các lớp
UBND xã
Giáo viên,
HT
04
Ba
-Dạy học
-Họp chi bộ
Các lớp
VP trường
Giáo viên,
HT
05
-Dạy học
- Họp HT
Các lớp
HT PGD
Giáo viên,
HT
06 Năm
- Dạy học
- Kiểm tra bếp ăn
Các lớp
Cụm Kim Thanh
HT
07
Sáu
- Dạy học
-Tập huấn “Quản quá trình chuyển tiếp
từ MN lên Tiểu học”
Các lớp
HT PGD
08 Bảy
-Tập huấn “Quản lý quá trình chuyển tiếp
từ MN lên Tiểu học”
Các lớp
HT PGD
9 CN -Nghỉ cuối tuần
10
Hai
-Tập huấn chun đề “Ứng phó biến đổi
khí hậu phòng chống thảm họa thiên tai,
GDATGT, GD trẻ khuyêt tật hòa nhập, phổ
cập” bậc học MN
Cụm Cát Ngạn
11 Ba
- Dạy học.
- TK Đảng
Các lớp
HT PGD
Giáo viên.
BKTNB
12 Tư
- Dạy học.
- Tập huấn chuyên đề “ Giáo dục phát triển
vận động”
Các lớp.
HT PGD
Giáo viên.
13
Năm - Thi thực hành GVDG cấp trường
Cụm Kim Thanh
HT
14 Sáu - Thi thực hành GVDG cấp trường
Cụm Kim Thanh . HT
15 Bảy Họp HĐGV
16
CN
Nghỉ cuối tuần
17 Hai -Dạy học
Các lớp Giáo viên
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014 - Trang 2
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014 - Người đăng: Không Có Nick
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014 9 10 370