Ktl-icon-tai-lieu

lịch học

Được đăng lên bởi hannnhthandong
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA K47

MÃ BM
MÃ BM

28
28
30
29
35
25
25

TÊN HỌC PHẦN
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

TC
32 TC

Các học phần bắt buộc
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Pháp luật đại cương
Tiếng Anh 1
Tiếng Anh 2

30
2
3
2
3
2
2
2

26 Tiếng Anh 3
34 Toán cao cấp 1

2
2

34
33
32
46

2
3
3
2
2

17
29
14

19
18
9

Toán cao cấp 2
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Tin học đại cương
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Các học phần tự chọn
Chọn 2 TC trong các HP sau:
Kinh tế thương mại đại cương
Xã hội học đại cương
Kinh tế môi trường
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Kiến thức cơ sở ngành
Các học phần bắt buộc
Kinh tế vi mô 1
Kinh tế vĩ mô 1
Marketing căn bản

2
2
2
88 TC
25
20
3
3
3

10 Nguyên lý kế toán
33 Kinh tế lượng
42 Thương mại điện tử căn bản
27 Tiếng Anh 4
Các học phần tự chọn

3
3
3

Kỳ 5
Kỳ 5

Kỳ 6 Kỳ 7 Khoa
Kỳ 6 Kỳ 7

7 Quản trị công nghệ
5 Cơ sở văn hóa Việt Nam
16 Tổng luận thương phẩm học

3
2
2

2
3
2
3
2
2
2

A
A

2
2

A
A
A

2
3
3

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2
2
x
x
x

3
3
3
3
3

A
A
A

2
5

A
A

x
x
x

A
A
A

x

A
A

39
33

1 Quản trị học
21 Quản trị chiến lược
3 Quản trị nhân lực căn bản

3
3
3

15 Quản trị tài chính
4 Quản trị chất lượng dịch vụ

3
3
3
3
Page 1

A
A
A
A
A
A
A
A

3

3

2 Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại
2 Quản trị dự án

Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4

2
5

Chọn 5 TC trong các HP sau:
13 Nguyên lý thống kê

Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành)
Các học phần bắt buộc

Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4

3

A
A
A

3
3

A
A

3

3
3
3

A
A
A

Khóa
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A
47A

TÊN HỌC PHẦN

TC

43 Marketing thương mại

3

21 Chiến lược kinh doanh quốc tế
2 Quản trị nhóm làm việc
1 Quản trị rủi ro

3
2

MÃ BM

Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4

Kỳ 6 Kỳ 7 Khoa

3

A
A
A

3
2

2

2

41 Kinh tế doanh nghiệp thương mại
Các học phần tự chọn

2
6

Chọn 6 TC trong các HP sau:
31 Hệ thống thông tin quản lý
2 Quản trị sản xuất

3
3

22 Quản trị thương hiệu
36 Luật kinh tế

3
3

Kiến thức bổ trợ
Các học phần bắt buộc
38 Ngoại ngữ 2.1

14
11
3

16 Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
5 Tâm lý quản trị kinh doanh
11 Kế toán quản trị
Các học phần tự chọn
Chọn 3 TC trong các HP sau:
23 Thị trường chứng khoán
10 Kiểm toán căn bản
17 Kinh tế thương mại Việt Nam
Tổng
28 Những nguyên lý cơ b...
Page 1
KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA K47
MÃ BM
TÊN HỌC PHẦN TC
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4
Kỳ 5
Kỳ 6 Kỳ 7 Khoa
Khóa
MÃ BM
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 32 TC
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4
Kỳ 5
Kỳ 6 Kỳ 7 A
47A
Các học phần bắt buộc 30
A
47A
28 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2 A
47A
28 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3 A
47A
30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 A
47A
29 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
3 A
47A
35 Pháp luật đại cương 2
2 A
47A
25 Tiếng Anh 1 2
2 A
47A
25 Tiếng Anh 2 2
2 A
47A
26 Tiếng Anh 3 2
2 A
47A
34 Toán cao cấp 1 2
2 A
47A
34 Toán cao cấp 2 2
2 A
47A
33 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
3 A
47A
32 Tin học đại cương 3
3 A
47A
46 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
2 A
47A
Các học phần tự chọn 2
2 A
47A
Chọn 2 TC trong các HP sau:
A
47A
17 Kinh tế thương mại đại cương 2
x A
47A
29 Xã hội học đại cương 2
x A
47A
14 Kinh tế môi trường 2
x A
47A
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88 TC
A
47A
Kiến thức cơ sở ngành 25
A
47A
Các học phần bắt buộc 20 A 47A
19 Kinh tế vi mô 1 3
3 A
47A
18 Kinh tế vĩ mô 1 3
3 A
47A
9 Marketing căn bản 3
3 A
47A
10 Nguyên lý kế toán 3
3 A
47A
33 Kinh tế lượng 3
3 A
47A
42 Thương mại điện tử căn bản 3
3 A
47A
27 Tiếng Anh 4 2
2 A
47A
Các học phần tự chọn 5
5 A
47A
Chọn 5 TC trong các HP sau:
A
47A
13 Nguyên lý thống kê 3
x A
47A
7 Quản trị công nghệ 3
x A
47A
5 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
x A
47A
16 Tổng luận thương phẩm học 2
x A
47A
Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành) 39
A
47A
Các học phần bắt buộc 33
A
47A
1 Quản trị học 3
3 A
47A
21 Quản trị chiến lược 3
3 A
47A
3 Quản trị nhân lực căn bản 3
3 A
47A
15 Quản trị tài chính 3
3 A
47A
4 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
3 A
47A
2 Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại 3
3 A
47A
2 Quản trị dự án 3
3 A
47A
lịch học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch học - Người đăng: hannnhthandong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
lịch học 9 10 27