Ktl-icon-tai-lieu

Lịch học

Được đăng lên bởi Cù Bơ Cù Bất
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LICH HOC
Tuần 40(11-17/05/2015), Học kỳ 2-Năm học 2014-2015

* Ghi chú: T1-T(Sáng); T6-T10(Chiều)
Thứ Hai

Thứ Ba

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

T10

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Thứ Tư
T10

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Thứ Năm
T10

Thứ Sáu

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

T10

Thứ Bảy

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

T10

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Chủ Nhật
T10

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

7:30 8:15 9:20 10:0510:5013:3014:1515:2016:0516:50 7:30 8:15 9:20 10:0510:5013:3014:1515:2016:0516:50 7:30 8:15 9:20 10:0510:5013:3014:1515:2016:0516:50 7:30 8:15 9:20 10:0510:5013:3014:1515:2016:0516:50 7:30 8:15 9:20 10:0510:5013:3014:1515:2016:0516:50 7:30 8:15 9:20 10:0510:5013:3014:1515:2016:0516:50 7:30 8:15 9:20 10:0510:5013:3014:1515:2016:0516:50
8:15 9:00 10:0510:5011:3514:1515:0016:0516:5017:35 8:15 9:00 10:0510:5011:3514:1515:0016:0516:5017:35 8:15 9:00 10:0510:5011:3514:1515:0016:0516:5017:35 8:15 9:00 10:0510:5011:3514:1515:0016:0516:5017:35 8:15 9:00 10:0510:5011:3514:1515:0016:0516:5017:35 8:15 9:00 10:0510:5011:3514:1515:0016:0516:5017:35 8:15 9:00 10:0510:5011:3514:1515:0016:0516:5017:35

C713KT
C713SH
C713XD
K713GT

Ke toan TC 2

Thue

P.B04

P.B01
Nhap mon
CNSH
P.D2

CN vi sinh
vat
P.D5

Ke toan TC 2 Duong loi CM

P.A03

P.A03

P.A03

P.A03

Ke toan TC
P.A06
NL thong ke
KT
P.B03

K713KT
K713KX

K713TM

Ke toan TC 2

Luat DN

P.B04

P.D3
CN Enzyme

AV(C.Nganh
CNSH)
P.D4

P.D2

Ke toan TC 2 HT thong tin
P.B04
CN SX Pr,aci
& aci H.co
P.D4

KToan
P.A04
KT SH phan
tu
P.A08

Ke toan TC 2
P.B04
CN SX Pr,aci
& aci H.co
P.D2

P.A03
Duong loi CM
VN
P.A06

Duong loi CM
VN
P.C04
XS thong ke
P.D3

Ke toan TC
P.A09

P.A03
NL thong ke
KT
P.C03
Thue
P.B01

GDTC4
DT1

GDTC4 PP DL kinh te

QT Trang trai

P.D4
Luat TM

DT2
P.B01
GDTC4 PP DL kinh te

P.B03
QT Trang trai

Thời khóa biểu đã tạo:10/05/2015

DT2

P.B01

P.A03
Thue
P.B05

P.B03

P.A03
GDTC4

P.D2

Ke toan TC 2

P.B04

P.B04

CN vi sinh
vat
P.D2

P.C03

P.C03

P.C03

P.A03
Marketing CB

DT2

P.C04
Marketing CB

GDTC4

DT2
P.A09
Cap thoat nuoc Cap thoat nuoc Cap thoat nuoc Cap thoat nuoc Cap thoat nuoc Cap thoat nuoc
P.C03

Luat DN

P.A08

CN Enzyme

Ke toan TC 2

Cap thoat nuoc Cap thoat nuoc Cap thoat nuoc Cap thoat nuoc Cap thoat nuoc Cap thoat nuoc

P.C03
P.C03
P.C03
Co hoc ket cau Co hoc ket cau Co hoc ket cau Co hoc ket cau Co hoc ket cau Co hoc ket cau Co hoc ket cau Co hoc ket cau Co hoc ket cau

K713KI

K713QT

P.B04
KT SH phan
tu
P.A08

VN
P.B01
Duong loi CM
VN
P.B01
Duong loi CM
VN
P.B01

Duong loi CM
VN
P....
* Ghi chú: T1-T(Sáng); T6-T10(Chiều)
Thời khóa biểu đã tạo:10/05/2015 aSc Thời khóa biểu
Thue
P.B01
Ke toan TC 2
P.B04
Duong loi CM
VN
P.B01
Ke toan TC 2
P.B04
Luat DN
P.D3
Ke toan TC 2
P.B04
Ke toan TC 2
P.B04
HT thong tin
KToan
P.A04
Ke toan TC 2
P.B04
Ke toan TC 2
P.B04
Ke toan TC 2
P.B04
Nhap mon
CNSH
P.D2
CN vi sinh
vat
P.D5
KT SH phan
tu
P.A08
Duong loi CM
VN
P.B01
AV(C.Nganh
CNSH)
P.D4
CN Enzyme
P.D2
KT SH phan
tu
P.A08
CN SX Pr,aci
& aci H.co
P.D4
CN SX Pr,aci
& aci H.co
P.D2
CN Enzyme
P.D2
CN vi sinh
vat
P.D2
Duong loi CM
VN
P.B01
Cap thoat nuoc
P.C03
Cap thoat nuoc
P.C03
Cap thoat nuoc
P.C03
Cap thoat nuoc
P.C03
Cap thoat nuoc
P.C03
Cap thoat nuoc
P.C03
Co hoc ket cau
P.A03
Co hoc ket cau
P.A03
Co hoc ket cau
P.A03
Co hoc ket cau
P.A03
Co hoc ket cau
P.A03
Co hoc ket cau
P.A03
Co hoc ket cau
P.A03
Co hoc ket cau
P.A03
Co hoc ket cau
P.A03
Ke toan TC
P.A06
NL thong ke
KT
P.C03
Duong loi CM
VN
P.A06
GDTC4
DT2
Thue
P.B05
Marketing CB
P.C04
NL thong ke
KT
P.B03
Ke toan TC
P.A09
Duong loi CM
VN
P.C04
Thue
P.B01
GDTC4
DT2
Marketing CB
P.A09
XS thong ke
P.D3
GDTC4
DT1
Cap thoat nuoc
P.C03
Cap thoat nuoc
P.C03
Cap thoat nuoc
P.C03
Cap thoat nuoc
P.C03
Cap thoat nuoc
P.C03
Cap thoat nuoc
P.C03
Luat DN
P.D4
GDTC4
DT2
PP DL kinh te
P.B01
QT Trang trai
P.B03
NC Marketing
P.B01
Duong loi CM
VN
P.A02
KT luong
P.A03
GDTC4
DT2
Luat TM
P.A08
PP DL kinh te
P.B01
QT Trang trai
P.B03
NC Marketing
P.B01
Duong loi CM
VN
P.A02
KT luong
P.A03
C713KT
C713SH
C713XD
K713GT
K713KI
K713KT
K713KX
K713QT
K713TM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
T1
7:30
8:15
T1
7:30
8:15
T1
7:30
8:15
T1
7:30
8:15
T1
7:30
8:15
T1
7:30
8:15
T1
7:30
8:15
T2
8:15
9:00
T2
8:15
9:00
T2
8:15
9:00
T2
8:15
9:00
T2
8:15
9:00
T2
8:15
9:00
T2
8:15
9:00
T3
9:20
10:05
T3
9:20
10:05
T3
9:20
10:05
T3
9:20
10:05
T3
9:20
10:05
T3
9:20
10:05
T3
9:20
10:05
T4
10:05
10:50
T4
10:05
10:50
T4
10:05
10:50
T4
10:05
10:50
T4
10:05
10:50
T4
10:05
10:50
T4
10:05
10:50
T5
10:50
11:35
T5
10:50
11:35
T5
10:50
11:35
T5
10:50
11:35
T5
10:50
11:35
T5
10:50
11:35
T5
10:50
11:35
T6
13:30
14:15
T6
13:30
14:15
T6
13:30
14:15
T6
13:30
14:15
T6
13:30
14:15
T6
13:30
14:15
T6
13:30
14:15
T7
14:15
15:00
T7
14:15
15:00
T7
14:15
15:00
T7
14:15
15:00
T7
14:15
15:00
T7
14:15
15:00
T7
14:15
15:00
T8
15:20
16:05
T8
15:20
16:05
T8
15:20
16:05
T8
15:20
16:05
T8
15:20
16:05
T8
15:20
16:05
T8
15:20
16:05
T9
16:05
16:50
T9
16:05
16:50
T9
16:05
16:50
T9
16:05
16:50
T9
16:05
16:50
T9
16:05
16:50
T9
16:05
16:50
T10
16:50
17:35
T10
16:50
17:35
T10
16:50
17:35
T10
16:50
17:35
T10
16:50
17:35
T10
16:50
17:35
T10
16:50
17:35
LICH HOC
Tuần 40(11-17/05/2015), Học kỳ 2-Năm học 2014-2015
Lịch học - Người đăng: Cù Bơ Cù Bất
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lịch học 9 10 124