Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH HỌC CHO SV ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NĂM HỌC 2012_2013

Được đăng lên bởi taichinhquocte345
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH HỌC CHO SV ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NĂM HỌC 2012_2013
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Mã HP
CP20010
CP20011
CP20013
CP20013
CP20013
CP20013
CP20013
CP20028
CP20029
CP20029
CP20029
CP20031
CP20031
CP20031
CP20031
CP20032
CP20032
CP20032
CP21012
CP21015
CP21019
ĐL20023
ĐL20023
ĐL20023
ĐL20023
ĐL20023
ĐL20023
ĐL20023
ĐL20023
ĐL20023
ĐL20023
ĐL20032
ĐL20033
ĐL20035
ĐL20037
ĐL20060
ĐL20060

Số
TC
2
2
3
3
3
3
3
3
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Khóa
học
Dinh dưỡng độc học và an toàn TP(112)_01
K50
Đ.cương về công nghệ chế biến rau quả(112)_01
K50
Phân tích chất lượng thực phẩm(112)_01_TH1
K50
Phân tích chất lượng thực phẩm(112)_01_TH2
K50
Phân tích chất lượng thực phẩm(112)_01_TH3
K50
Phân tích chất lượng thực phẩm(112)_01_TH4
K50
Phân tích chất lượng thực phẩm(112)_01
K50
Thực tập tốt nghiệp ngành CNTP(112)_01_TH
K49
Đồ án tốt nghiệp hoặc thi cuối khóa ngành Công
K49
nghệánthực
phẩm(112)_02_DA
Đồ
tốt nghiệp
hoặc thi cuối khóa ngành Công
K49
nghệ
phẩm(112)_03_DA
Đồ ánthực
tốt nghiệp
hoặc thi cuối khóa ngành Công
K49
nghệ thực phẩm(112)_01_DA
Thực tập kỹ thuật(112)_02_TH
K50
Thực tập kỹ thuật(112)_03_TH
K50
Thực tập kỹ thuật(112)_01_TH
K50
Thực tập kỹ thuật(112)_04_TH
K50
Độc học môi trường và sức khỏe con
K50
người(112)_01_TH2
Độc học môi trường và sức khỏe con
K50
người(112)_01_TH1
Độc học môi trường và sức khỏe con
K50
người(112)_01
HÓa học và công nghệ chế biến chế biến thủy sản,
K50
thít sữa(112)_01
Quản
lý chất lượng công nghệ thực phẩm và Luật
K50
thực phẩm(112)_01
Máy thiết bị thực phẩm(112)_01
K50
Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_01
K50
Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_01_TH1
K50
Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_02
K50
Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_01_TH3
K50
Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_01_TH4
K50
Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_02_TH1
K50
Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_02_TH4
K50
Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_02_TH3
K50
Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_01_TH2
K50
Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_02_TH2
K50
Địa lý du lịch đại cương(112)_01
K50
Địa lý chính trị(112)_01
K50
Bản đồ giáo khoa(112)_01
K50
Phương pháp rèn luyện các kỹ năng DH Địa
K50
lý(112)_01
Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)(112)_01_TH1
K50
Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)(112)_01
K50
Lớp học phần

ST
Số
Hình
/tuầ Thứ
SV thức học
n
80
LT
2
4
80
LT
2
4
20
TH
3
3
20
TH
3
5
20
TH
3
4
20
TH
3
6
80
LT
3
4
57
TH
2
CN
19
DA
2
CN
19
DA
2
CN...
LỊCH HỌC CHO SV ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NĂM HỌC 2012_2013
TT Mã HP Lớp học phần Thứ Gio Viên
1 CP20010 2 Dinh dưỡng độc học và an toàn TP(112)_01 K50 80 LT 2 4 6 2 B1 203 03/09/12 16/12/12 Lê Thế Tâm
2 CP20011 2 Đ.cương về công nghệ chế biến rau quả(112)_01 K50 80 LT 2 4 4 2 B1 203 03/09/12 16/12/12 Trần Phương Chi
3 CP20013 3 Phân tích chất lượng thực phẩm(112)_01_TH1 K50 20 TH 3 3 1 3 08/10/12 16/12/12 Hoàng Văn Trung
4 CP20013 3 Phân tích chất lượng thực phẩm(112)_01_TH2 K50 20 TH 3 5 1 3 08/10/12 16/12/12 Hoàng Văn Trung
5 CP20013 3 Phân tích chất lượng thực phẩm(112)_01_TH3 K50 20 TH 3 4 6 3 08/10/12 16/12/12 Hồ Thị Hải Yên
6 CP20013 3 Phân tích chất lượng thực phẩm(112)_01_TH4 K50 20 TH 3 6 6 3 08/10/12 16/12/12 Hồ Thị Hải Yên
7 CP20013 3 Phân tích chất lượng thực phẩm(112)_01 K50 80 LT 3 4 1 3 B1 203 03/09/12 11/11/12 Hoàng Văn Trung
8 CP20028 3 Thực tập tốt nghiệp ngành CNTP(112)_01_TH K49 57 TH 2 CN 1 2 10/09/12 21/10/12
9 CP20029 6 K49 19 DA 2 CN 3 2 72 22/10/12 22/12/12
10 CP20029 6 K49 19 DA 2 CN 3 2 73 22/10/12 22/12/12
11 CP20029 6 K49 19 DA 2 CN 3 2 71 22/10/12 22/12/12
12 CP20031 2 Thực tập kỹ thuật(112)_02_TH K50 20 TH 4 4 11 4 03/09/12 16/12/12
13 CP20031 2 Thực tập kỹ thuật(112)_03_TH K50 20 TH 4 3 11 4 03/09/12 16/12/12
14 CP20031 2 Thực tập kỹ thuật(112)_01_TH K50 20 TH 4 2 11 4 03/09/12 16/12/12
15 CP20031 2 Thực tập kỹ thuật(112)_04_TH K50 20 TH 4 5 11 4 03/09/12 16/12/12
16 CP20032 2 K50 17 TH 2 5 4 2 26/11/12 16/12/12 Lê Thế Tâm
17 CP20032 2 K50 17 TH 2 3 4 2 26/11/12 16/12/12 Lê Thế Tâm
18 CP20032 2 K50 34 LT 2 6 6 2 B1 102 03/09/12 09/12/12 Lê Thế Tâm
19 CP21012 2 K50 80 LT 2 5 6 2 B2 103 03/09/12 16/12/12 Lê Thị Mỹ Châu
20 CP21015 3 K50 80 LT 3 4 8 3 B2 202 03/09/12 16/12/12
21 CP21019 2 Máy thiết bị thực phẩm(112)_01 K50 80 LT 2 4 6 2 B2 202 03/09/12 16/12/12
22 ĐL20023 2 Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_01 K50 88 LT 2 5 6 2 A3 104 03/09/12 11/11/12
23 ĐL20023 2 Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_01_TH1 K50 22 TH 2 3 6 2 08/10/12 16/12/12
24 ĐL20023 2 Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_02 K50 88 LT 2 4 9 2 A3 104 03/09/12 11/11/12
25 ĐL20023 2 Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_01_TH3 K50 22 TH 2 4 3 2 08/10/12 16/12/12
26 ĐL20023 2 Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_01_TH4 K50 22 TH 2 3 8 2 08/10/12 16/12/12
27 ĐL20023 2 Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_02_TH1 K50 22 TH 2 2 6 2 08/10/12 16/12/12
28 ĐL20023 2 Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_02_TH4 K50 22 TH 2 2 3 2 08/10/12 16/12/12
29 ĐL20023 2 Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_02_TH3 K50 22 TH 2 2 1 2 08/10/12 16/12/12
30 ĐL20023 2 Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_01_TH2 K50 22 TH 2 4 1 2 08/10/12 16/12/12
31 ĐL20023 2 Hệ thống thông tin địa lý GIS 2(112)_02_TH2 K50 22 TH 2 2 8 2 08/10/12 16/12/12
32 ĐL20032 2 Địa lý du lịch đại cương(112)_01 K50 60 LT 2 5 4 2 B2 301 03/09/12 16/12/12 Nguyễn Thị Hoài
33 ĐL20033 2 Địa lý chính trị(112)_01 K50 60 LT 2 5 4 2 B2 302 03/09/12 16/12/12
34 ĐL20035 2 Bản đồ giáo khoa(112)_01 K50 60 LT 2 4 9 2 B2 301 03/09/12 16/12/12 Võ Thị Vinh
35 ĐL20037 2 K50 60 LT 2 4 9 2 B2 302 03/09/12 16/12/12
36 ĐL20060 2 Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)(112)_01_TH1 K50 18 TH 2 4 6 2 08/10/12 16/12/12
37 ĐL20060 2 Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)(112)_01 K50 72 LT 2 3 9 2 A3 104 03/09/12 11/11/12
Số
TC
Khóa
học
Số
SV
Hình
thức học
ST
/tuầ
n
Tiết
Số
tiết
Phòng
học
Ngày
Ngày
KT
P.TN
Phân tích
& MT_TN
409
P.TN
Phân tích
& MT_TN
409
P.TN
Phân tích
& MT_TN
409
P.TN
Phân tích
& MT_TN
409
Cơ sở TT
CNTP
Đồ án tốt nghiệp hoặc thi cuối khóa ngành Công
nghệ thực phẩm(112)_02_DA
Đồ án tốt nghiệp hoặc thi cuối khóa ngành Công
nghệ thực phẩm(112)_03_DA
Đồ án tốt nghiệp hoặc thi cuối khóa ngành Công
nghệ thực phẩm(112)_01_DA
Cơ sở TT
CNTP
Cơ sở TT
CNTP
Cơ sở TT
CNTP
Cơ sở TT
CNTP
Độc học môi trường và sức khỏe con
người(112)_01_TH2
P.TN
Phân tích
& MT_TN
409
Độc học môi trường và sức khỏe con
người(112)_01_TH1
P.TN
Phân tích
& MT_TN
409
Độc học môi trường và sức khỏe con
người(112)_01
HÓa học và công nghệ chế biến chế biến thủy sản,
thít sữa(112)_01
Quản lý chất lượng công nghệ thực phẩm và Luật
thực phẩm(112)_01
P.TN Địa
lý TN &
PP bản
đồ_CH
209
P.TN Địa
lý TN &
PP bản
đồ_CH
209
P.TN Địa
lý TN &
PP bản
đồ_CH
209
P.TN Địa
lý TN &
PP bản
đồ_CH
209
P.TN Địa
lý kinh tế
- xã
hội_CH
210
P.TN Địa
lý kinh tế
- xã
hội_CH
210
P.TN Địa
lý TN &
PP bản
đồ_CH
209
P.TN Địa
lý TN &
PP bản
đồ_CH
209
Phương pháp rèn luyện các kỹ năng DH Địa
lý(112)_01
P.TN Địa
lý TN &
PP bản
đồ_CH
209
LỊCH HỌC CHO SV ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NĂM HỌC 2012_2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỊCH HỌC CHO SV ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NĂM HỌC 2012_2013 - Người đăng: taichinhquocte345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
LỊCH HỌC CHO SV ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NĂM HỌC 2012_2013 9 10 93