Ktl-icon-tai-lieu

lịch học ftu 2014

Được đăng lên bởi tuananhvnn-96
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2014-2015
Tên học phần

Số tín Tổng số
Số
chỉ
tiết
tiết/tuần

STT

Mã học phần

42
43

TAN208
TAN208

Đọc 2
Đọc 2

3
3

54
54

44

TAN208

Đọc 2

3

45

TAN208

Đọc 2

3

Số lượng
sinh viên
(dự kiến)

Phòng học
giai đoạn 1

Chiều Thứ 2(07-09)
Chiều Thứ 4(10-12)

38
38

B103
B104

1

Chiều Thứ 2(10-12)

55

B107

1

Chiều Thứ 5(07-09)

55

B107

Lớp tín chỉ

Khóa

Lớp hành chính

Tiến độ

6
6

TAN208(1/1-1415).1_LT
TAN208(1/1-1415).1_LT

52
52

11/08-10/10
11/08-10/10

1
1

54

6

TAN208(1/1-1415).3_LT

52

52-NNTM-Khối 1-Anh 1
52-NNTM-Khối 1-Anh 1
52-NNTM-Khối 1-Anh 2/
52-NNTM-Khối 1-Anh 3

11/08-10/10

54

6

TAN208(1/1-1415).3_LT

52

11/08-10/10

46

52-NNTM-Khối 1-Anh 2/
52-NNTM-Khối 1-Anh 3

Giai đoạn Ca học

Lịch học

2

THỜI KHÓA BIỂU K53 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014-2015
Lưu ý:

STT

Lớp hành chính

1. Các lớp tín chỉ có tiến độ học "Cả kỳ" sẽ được sắp xếp phòng học cùng với các lớp tín chỉ có tiến độ học vào giai đoạn 2
2. Các lớp học phần "hết chỗ" sẽ không nhận sinh viên các khóa trên đăng ký học lại, học cải thiện cùng K53
Số tín
chỉ

Tổng số
tiết

Số
tiết/tuần

Lớp tín chỉ

Khóa

Tiến độ

3

45

3

KTE204(53/1-1415).1_LT

53

08/09-19/12

Cả kỳ

Chiều Thứ 2(07-09)

4

90

6

TAN101(53/1-1415).1_LT

53

08/09-19/12

Cả kỳ

Chiều Thứ 3(10-12) Miễn NN Miễn NN

TAN101

Ngôn ngữ cơ sở 1 (Tiếng
Anh)

4

90

6

TAN101(53/1-1415).1_LT

53

08/09-19/12

Cả kỳ

Chiều Thứ 6(07-09) Miễn NN Miễn NN

TRI102

Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác Lê nin I

2

30

3

TRI102(53/1-1415).1_LT

53

27/10-02/01

2

3
3
3
3

45
75
75
45

3
6
6
3

PLU111(53/1-1415).1_LT
TOA105(53/1-1415).1_LT
TOA105(53/1-1415).1_LT
KTE204(53/1-1415).1_LT

53
53
53
53

08/09-19/12
08/09-05/12
08/09-05/12
08/09-19/12

Cả kỳ
Cả kỳ
Cả kỳ
Cả kỳ

Chiều
Chiều
Chiều
Chiều

4

90

6

TAN101(53/1-1415).2_LT

53

08/09-19/12

Cả kỳ

Chiều Thứ 3(10-12) Miễn NN Miễn NN

TAN101

Ngôn ngữ cơ sở 1 (Tiếng
Anh)

4

90

6

TAN101(53/1-1415).2_LT

53

08/09-19/12

Cả kỳ

Chiều Thứ 6(07-09) Miễn NN Miễn NN

TRI102

Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác Lê nin I

2

30

3

TRI102(53/1-1415).1_LT

53

27/10-02/01

2

3
3
3
3

45
75
75
45

3
6
6
3

PLU111(53/1-1415).1_LT
TOA105(53/1-1415).1_LT
TOA105(53/1-1415).1_LT
KTE204(53/1-1415).1_LT

53
53
53
53

08/09-19/12
08/09-05/12
08/09-05/12
08/09-19/12

Cả kỳ
Cả kỳ
Cả kỳ
Cả kỳ

Chiều
Chiều
Chiều
Chiều

4

90

6

TAN101(53/1-1415).3_LT

53

08/09-19/12

Cả kỳ

Chiều Thứ 2(10-12) Miễn NN Miễn NN

TAN101

Ngôn ngữ cơ sở 1 (Tiếng...
46
STT Mã học phần Tên học phần Lớp tín chỉ Khóa Lớp hành chính Tiến độ Giai đoạn Ca học Lịch học
42 TAN208 Đọc 2 3 54 6 TAN208(1/1-1415).1_LT 52 52-NNTM-Khối 1-Anh 1 11/08-10/10 1 Chiều Thứ 2(07-09) 38 B103
43 TAN208 Đọc 2 3 54 6 TAN208(1/1-1415).1_LT 52 52-NNTM-Khối 1-Anh 1 11/08-10/10 1 Chiều Thứ 4(10-12) 38 B104
44 TAN208 Đọc 2 3 54 6 TAN208(1/1-1415).3_LT 52 11/08-10/10 1 Chiều Thứ 2(10-12) 55 B107
45 TAN208 Đọc 2 3 54 6 TAN208(1/1-1415).3_LT 52 11/08-10/10 1 Chiều Thứ 5(07-09) 55 B107
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2014-2015
Số tín
chỉ
Tổng số
tiết
Số
tiết/tuần
Số lượng
sinh viên
(dự kiến)
Phòng học
giai đoạn 1
52-NNTM-Khối 1-Anh 2/
52-NNTM-Khối 1-Anh 3
52-NNTM-Khối 1-Anh 2/
52-NNTM-Khối 1-Anh 3
lịch học ftu 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch học ftu 2014 - Người đăng: tuananhvnn-96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
lịch học ftu 2014 9 10 367